Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw koordynacji uzgodnień rządowych i spraw parlamentarnych w Wydziale Rządowo-Parlamentarnym, Biuro Ministra

00-529 Warszawa ul. Wspólna 1/3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Koordynuje opiniowanie projektów dokumentów rządowych opracowanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej, przekazywanych na etapie uzgodnień międzyresortowych, Stałego Komitetu Rady Ministrów i Rady Ministrów; w tym opracowuje projekty stanowisk Ministra, mając na celu uwzględnienie planów i priorytetów Ministra w dokumentach rządowych.
 • Zapewnia obsługę Członkom Kierownictwa MNiSW w związku z ich uczestnictwem w posiedzeniach: Zespołu ds. Programowania Prac Rządu, Stałego Komitetu Rady Ministrów i Rady Ministrów, mając na celu efektywne przygotowanie Członka Kierownictwa.
 • Koordynuje prace nad projektami dokumentów rządowych opracowywanych w MNiSW na etapie Stałego Komitetu Rady Ministrów i Rady Ministrów, mając na celu prawidłowe, sprawne i efektywne procedowanie projektów dokumentów rządowych opracowanych w MNiSW.
 • Monitoruje stan prac nad projektami dokumentów rządowych opracowanymi w MNiSW i przygotowuje w tym zakresie informacje dla Członków Kierownictwa MNiSW; mając na celu zapewnienie sprawnego obiegu informacji na temat stanu prac nad projektami dokumentów rządowych opracowanymi w MNiSW.
 • Prowadzi wykaz prac legislacyjnych Ministra i koordynuje zgłaszanie projektów aktów prawnych i dokumentów programowych opracowanych w MNiSW do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów oraz wykazu prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów, mając na celu właściwe planowanie i sprawną realizację prac legislacyjnych nad dokumentami projektów rządowych opracowanymi w MNiSW.
 • Zamieszcza na wniosek komórek organizacyjnych, w systemie informacyjnym o Rządowym Procesie Legislacyjnym, projekty dokumentów rządowych oraz inne dokumenty dotyczące prac nad tymi projektami, mając na celu zapewnienie transparentności prac legislacyjnych prowadzonych w MNiSW.
 • Wspiera koordynację spraw związanych z realizacją obowiązków Ministra wobec Sejmu RP i Senatu RP, w tym przede wszystkim realizuje zadania związane z udzielaniem odpowiedzi na wystąpienia parlamentarzystów, udziałem Członków Kierownictwa MNiSW oraz ich przedstawicieli w posiedzeniach plenarnych Sejmu RP i Senatu RP, posiedzeniach komisji sejmowych i senackich oraz zespołów parlamentarnych (w tym przekazywanie materiałów opracowanych w MNiSW), upowszechnianiem w MNiSW informacji o publikowanych drukach sejmowych i senackich.
 • Koordynuje sposób postępowania w MNiSW wobec podmiotów wykonujących działalność lobbingową, w tym przygotowuje informacje o działaniach podejmowanych wobec Ministra przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową, mając na celu prawidłową realizację obowiązków Ministra.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), praca pod presją czasu. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość poruszania się po budynku: windy i drzwi odpowiedniej szerokości, toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość technicznego dostosowania stanowiska pracy (pokój, meble biurowe) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatów zamieszczonymi na stronie BIP MNiSW w zakładce:
Praca: https://www.gov.pl/web/nauka/praca-w-ministerstwie


Weryfikację wymagań formalnych przeprowadzimy na podstawie dokumentów i oświadczeń wymienionych w części
„DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”.


Oferta spełnia wymagania formalne jeżeli została złożona w terminie wskazanym w ogłoszeniu i zawiera wszystkie wymagane dokumenty oraz wymagane oświadczenia (prawidłowo wypełnione i podpisane). Deklaracja kandydata (np. w CV czy liście motywacyjnym) nie stanowi potwierdzenia doświadczenia zawodowego.
Kandydat, którego oferta nie spełnia wymagań formalnych nie może zostać zakwalifikowany do kolejnego etapu naboru dlatego prosimy o staranne i rzetelne złożenie aplikacji.
Dokumenty wymienione w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE” nie są obowiązkowe, ale stanowią potwierdzenie spełniania wymagań dodatkowych.
Kandydaci aplikujący na ogłoszenia, które zawierają wymóg znajomości języka obcego, są zobowiązani do zawarcia w
oświadczeniu informacji dotyczących poziomu znajomości języka. Dla ułatwienia można skorzystać z opisu poziomów
biegłości językowej wg skali przyjętej przez Radę Europy.
W przypadku kandydatów, którzy uzyskali wykształcenie wyższe w uczelni zagranicznej należy dołączyć kopię dyplomu ukończenia studiów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego oraz pisemną informację z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej o dyplomie wydanym przez zagraniczną uczelnię.
W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o
załączenie tłumaczenia na język polski dokonanego przez tłumacza przysięgłego.
Wszyscy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej, a w przypadku nieposiadania e-maila - telefonicznie o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru, terminie i miejscu jego przeprowadzenia oraz metodach i technikach naboru stosowanych na tym etapie. Prosimy zatem o regularne sprawdzanie skrzynki e-mailowej w tym tzw. SPAMU.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wymagania określone
w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego
stanowiska pracy).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone komisyjnie.
Prosimy o przesyłanie aplikacji w sposób wskazany o ogłoszeniu (aplikacje wysyłane na adres e-mail pracownika
wskazanego do kontaktu, innych pracowników lub IOD, nie będą rozpatrywane).Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w jednostkach sektora finansów publicznych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów i procedur dotyczących: przebiegu procesu legislacyjnego, pracy parlamentu i współpracy rządu z parlamentem, w tym w szczególności: Konstytucji RP, ustawy o Radzie Ministrów, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, Regulaminu pracy Rady Ministrów, Regulaminu Sejmu RP, Regulaminu Senatu RP, ustawy o działach administracji rządowej, ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
 • znajomość przepisów i procedur regulujących pracę Zespołu ds. Programowania Prac Rządu, Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz Rady Ministrów
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, myślenie analityczne, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, współpraca, komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość j. angielskiego lub j. niemieckiego lub j. francuskiego lub j. rosyjskiego na poziomie B2


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o znajomości j. angielskiego lub j. niemieckiego lub j. francuskiego lub j. rosyjskiego na poziomie B2

 • Dokumenty należy złożyć do: 2024-04-22
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Wspólna 1/3
  00-529 Warszawa
  (KONIECZNIE z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym "ogłoszenie - starszy specjalista BM/WRP/5”)
  Polecamy aplikowanie przez ePUAP (elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej) lub na adres: nabory@mnisw.gov.pl
  (KONIECZNIE z dopiskiem w tytule maila oraz w liście motywacyjnym "ogłoszenie - starszy specjalista BM/WRP/5”)

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  11/04/2024
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi