REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INFOPRACA.PL DLA KANDYDATÓW

I. WARUNKI OGÓLNE
Poniższe postanowienia Regulaminu określają prawa i obowiązki Stron w związku ze świadczeniem usług przez infoPraca na rzecz Klienta.
II. DEFINICJE
Poniższe pojęcia, którymi posługuje się Regulamin maja następujące znaczenie, chyba ze Strony postanowią inaczej:
 1. infoPraca lub Usługodawca - infoPraca Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 20, 00-850 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000268175, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 525-23-77-847, REGON: 140727682, kapitał zakładowy w wysokości 13.800.000,00;
 2. Portal – tematyczny serwis internetowy znajdujący się pod adresem https://www.infopraca.pl zawierający informacje na temat ofert pracy, kariery i edukacji;
 3. Klient lub Usługobiorca – osoba fizyczna, konsument w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380), korzystająca z usług świadczonych przez infoPraca;
 4. Rejestracja – założenie dla Klienta konta użytkownika Portalu oraz akceptacja przez Klienta Regulaminu korzystania z serwisu infoPraca
 5. Login – unikalna nazwa Klienta Portalu uzyskana w procesie Rejestracji, wpisywana każdorazowo przy logowaniu do Portalu infoPraca
 6. CV – curriculum vitae Klienta, zarejestrowane w Portalu przez Klienta za pomocą formularzy dostępnych na stronie Portalu;
 7. Aplikacja – cv, profil, list motywacyjny, portfolio dokumentów, które są związane z procesem aplikacji na konkretną ofertę pracy.

  Aplikacja mobilna - Usługa elektroniczna dostępna w Portalu mająca na celu przeglądanie i aplikowanie na umieszczone w serwisie oferty pracy;

 8. Ogłoszenia – ogłoszenia opublikowane w Portalu przez Klienta za pomocą formularzy dostępnych na stronach Portalu;
 9. Usługi – usługi opisane szczegółowo w Załączniku nr 3 do Regulaminu, stanowiącym jego integralną część;
 10. Polityka Prywatności – zasady przetwarzania danych osobowych Klienta określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu, stanowiącym jego integralną część.
 11. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 ze zm.);
 12. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne zadanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 ze zm.);
 13. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych miedzy systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztą elektroniczną;
 14. Regulamin – niniejszy Regulamin.
III. REJESTRACJA
 1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę w pełnym zakresie jest prawidłowe dokonanie Rejestracji.
 2. Usługobiorca dokonując Rejestracji, oświadcza, że:
  1. dane podane w formularzu są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  3. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  4. zapoznał się z Regulaminem wraz Załącznikami i zobowiązuje się go przestrzegać.
 3. Rejestracja konta jest wymagana w celu uzyskania dostępu do pełnych funkcjonalności Portalu, tworzenia CV wymaganego przy zgłaszaniu kandydatury na oferty pracy zamieszczone w Portalu.
 4. Rejestracja może zostać dokonana korzystając bezpośrednio ze strony internetowej Portalu lub używając Aplikacji mobilnej i wypełniając formularz.
 5. Rejestracja konta jest też możliwa poprzez zalogowanie się poprzez jeden z serwisów społecznościowych (obejmujących również Facebook i LinkedIn) do posiadanego konta w serwisie społecznościowym.
 6. Rejestracja za pomocą połączenia konta z kontem posiadanym w serwisie społecznościowym jest możliwa za pomocą aplikacji wybranego serwisu społecznościowego oraz podania swoich danych dostępu.
 7. Rejestracja z wykorzystaniem serwisu społecznościowego pozwala na użycie informacji zawartych na koncie społecznościowym do utworzenia konta w Portalu.
 8. Połączenie konta Portalu z kontem w serwisie społecznościowym może zostać w dowolnym momencie dezaktywowane przez Klienta poprzez zmianę Ustawień konta w podłączonym serwisie społecznościowym.
 9. Konto zarejestrowane w serwisie społecznościowym należy do serwisu społecznościowego i jego użytkowanie określa stosowny Regulamin należący do tegoż serwisu. Usługodawca nie ma wpływu na zawartość, Regulamin czy treści publikowane z użyciem konta serwisu społecznościowego.
 10. Dane wymagane do utworzenia konta za pomocą serwisu społecznościowego obejmują wyłącznie informacje publiczne zawarte na koncie Usługobiorcy wybranego serwisu.
IV. KONTO USŁUGOBIORCY
 1. Usługodawca po dokonaniu prawidłowej Rejestracji utworzy dla Usługobiorcy konto użytkownika o nazwie wybranej przez Usługobiorcę.
 2. Usługodawca może odmówić utworzenia konta o wybranej przez Klienta nazwie, jeżeli jest ona już używana w Portalu.
 3. Usługodawca może usunąć zarejestrowane konto Usługobiorcy, jeżeli nazwa tego konta jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami, informując Usługobiorcę o tym fakcie niezwłocznie pocztą elektroniczną wysłaną na adres email podany przez Usługobiorcę podczas Rejestracji.
 4. Usługobiorca uzyskuje dostęp do konta za pomocą Loginu i hasła dostępu.
V. PRAWA I OBOWIAZKI STRON
 1. Usługobiorca ma prawo samodzielnie za pomocą dostępnych w Portalu formularzy zamieszczać w Portalu własne CV, listy motywacyjne, inne dane i dokumenty, które powinny być zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, niniejszym Regulaminem oraz dobrymi obyczajami.
 2. Usługobiorca ma prawo do zgłoszenia swojej kandydatury tylko jeden raz w odpowiedzi na daną ofertę pracy zamieszczona w Portalu.
 3. Usługobiorca odpowiada za szkody spowodowane posługiwaniem się przez osoby trzecie loginem oraz hasłem dostępu do Portalu udostępnionym przez Usługobiorcę.
 4. Usługodawca ma prawo do weryfikacji danych podanych podczas Rejestracji przez Klienta, uprzedniej i następczej kontroli treści zamieszczanych w Portalu przez Klienta.
 5. Usługodawca ma prawo korekty treści i kategorii zamieszczonego CV, po uprzednim zawiadomieniu Klienta o stwierdzonych nieprawidłowościach i wezwaniu Klienta do samodzielnej zmiany treści. Usługodawca odmawia zamieszczenia odpowiedzi na ofertę wysłanej przez osobę niepełnoletnią bez wymaganej zgody jej rodziców lub opiekuna.
 6. W przypadku CV naruszającego zasady korzystania z Portalu, Usługodawca ma prawo niezwłocznie usunąć taki dokument, niezwłocznie zawiadamiając o tym Klienta.
 7. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
 8. Usługodawca ma prawo do:
  1. Okresowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modernizacją Portalu;
  2. wysyłania na adresy elektroniczne Usługobiorców komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usług oraz powiadomień o nowych Usługach.
 9. Usługodawca zobowiązany jest do udzielenia wszelkiej możliwej pomocy Klientowi w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów z korzystaniem z Usług.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i CV zamieszczanych na Portalu.
 11. Usługodawca jest zobowiązany do przesyłania Powiadomień o nowych ofertach pracy (automatyczne otrzymywanie ofert pracy) do Usługobiorców według wskazanych przez nich preferencji za pomocą dedykowanych wiadomości email przesłanych na udostępniony przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej lub w formie powiadomień w aplikacji mobilnej lub za pomocą powiadomień wyświetlanych w przeglądarce (zgodnie z ustawieniami przeglądarki). Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za klasyfikację ofert pracy do poszczególnych branż i regionów.
VI. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub spowodowanych działaniem siły wyższej.

VII. WYMAGANIA TECHNICZNE
 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:
  1. komputer osobisty połączony z siecią Internet,
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML,
  3. przeglądarka powinna akceptować "cookies".
 2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się z określonym ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług, a także środki techniczne dostępne Usługobiorcom w celu ich zminimalizowania, określone zostały w Załączniku nr 2 do Regulaminu, stanowiącym jego integralną część.
VIII. OPŁATY
Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klienta są nieodpłatnie.
IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług na adres poczty elektronicznej: kandydat@infopraca.pl.
 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej),
  2. przedmiot reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację.;
 4. Usługodawca zawiadomi Klienta o rozpatrzeniu reklamacji wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji.
X. ZAWARCIE I ROZWIAZANIE UMOWY
 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług przez Usługobiorcę, co oznacza akceptacje postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku Usług dostępnych po dokonaniu Rejestracji, umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania Rejestracji.
 3. W przypadku Usług nieodpłatnych, Umowa może zostać wypowiedziana przez którąkolwiek ze Stron w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.
 4. Za wypowiedzenie Umowy uważana jest również odmowa wyrażenia zgody przez Usługobiorcę na przetwarzanie jego danych osobowych.
 5. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
  1. naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu,
  2. umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
  3. wykorzystywania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy i usunięcia jego konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z naruszenia Regulaminu.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.
 2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, za które uważa się konieczność dostosowania postanowień regulaminu w związku z:
  1. zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  2. zmieniającymi się warunkami technicznymi lub technologicznymi świadczenia Usług (w tym w związku z postępem technologicznym);
  3. wydanymi przez sądy lub uprawnione organy administracji prawomocnymi orzeczeniami lub ostatecznymi decyzjami;
  4. względami bezpieczeństwa;
  5. zmianą zakresu prowadzonej przez Usługodawcę działalności lub świadczonych Usług.
 3. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym, publikując stosowną informacje na Portalu lub przesyłając odpowiednią informację na adres poczty elektronicznej podany w procesie Rejestracji.
 4. W przypadku, o którym mowa w ustępie 2 niniejszego punktu, Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę, samodzielnie likwidując konto w serwisie przez Internet lub informując pisemnie w przeciągu 14 dni licząc od daty zmiany regulaminu, o chęci rozwiązania umowy. Korespondencja powinna być kierowana na aktualny adres spółki, ul. Prosta 20, 00-850 Warszawa. Jeżeli Usługobiorca tego nie zrobi, przyjmuje się, że zaakceptował zmieniony Regulamin.
 5. Umowa o świadczenie usług podlega prawu polskiemu.
 6. Wszelkie spory związane lub wynikające ze stosunku prawnego łączącego infoPraca z Klientem rozstrzygał będzie sąd właściwy dla Usługodawcy.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie obowiązujące przepisy prawa.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU infoPraca.pl DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

ROZDZIAŁ I

WARUNKI OGÓLNE

Postanowienia niniejszego Regulaminu określają prawa i obowiązki Stron powstające z chwilą akceptacji Regulaminu w procesie Rejestracji, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy o świadczenie usług na rzecz Klienta.

DZIAŁ I

WYJAŚNIENIA TERMINÓW

Poniższe pojęcia, którymi posługuje się Regulamin mają następujące znaczenie, chyba że Strony postanowią inaczej:

 1. infoPraca lub Usługodawca – InfoPraca Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 20, 00-850 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000268175, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 525-23-77-847, REGON: 140727682, kapital zakładowy w wysokości 13.800.000,00;
 2. Portal – tematyczny serwis internetowy znajdujący się pod adresem https://www.infopraca.pl/ zawierający informacje na temat ofert pracy, kariery i edukacji;
 3. Usługobiorca lub Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku - o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.); korzystająca z zamieszczania ofert pracy i/lub usług świadczonych przez InfoPraca;
 4. Strony - Usługobiorca i Usługodawca;
 5. Rejestracja – założenie dla Klienta konta użytkownika Portalu po uprzedniej akceptacji przez Klienta Regulaminu;
 6. Login – unikalna nazwa Klienta Portalu uzyskana w procesie Rejestracji, wpisywana każdorazowo przy logowaniu do Portalu InfoPraca;
 7. Ogłoszenia – opublikowane w Portalu przez Klienta za pomocą formularzy dostępnych na stronach Portalu oferty pracy, zaproszenia do składania ofert i inne ogłoszenia zgodne z Regulaminem;
 8. Umowa o świadczenie usług – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy InfoPraca a Klientem z chwilą rejestracji w Portalu;
 9. Pakiet usług – usługi zamówione przez Klienta;
 10. Usługi – usługi opisane szczegółowo w Załączniku nr 3 do Regulaminu, stanowiącym jego integralną część;
 11. MiM – mikro i mali przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku - o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.), którzy korzystają z usług InfoPraca określonych niniejszym Regulaminem – za wyjątkiem podmiotów prowadzących zarobkową działalność pośrednictwa pracy, agencji zatrudnienia i podobnych;
 12. Polityka Prywatności – zasady przetwarzania danych osobowych Klienta określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu, stanowiącym jego integralną część;
 13. Podmioty powiązane – podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej, spółki handlowe, spółdzielnie lub inne podmioty zależne i/lub dominujące, podmioty występującymi na rynku pod tą samą firmą;
 14. Reprezentant – jeden z Podmiotów Powiązanych uprawniony do reprezentowania Podmiotów powiązanych wobec Usługodawcy;
 15. Regulamin – niniejszy Regulamin.

ROZDZIAŁ II

DZIAŁ I

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Usługobiorcy mają możliwość do sprawdzenia przydatności Portalu dla celów prowadzonej przez niego działalności (Okres Próbny). Długość Okresu Próbnego oraz liczba ofert możliwych do publikacji przez Usługobiorcę w czasie Okresu Próbnego są uzgadniane indywidualnie.
 2. W Okresie Próbnym Usługobiorca ma w każdej chwili prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie usług. W tym celu może wstrzymać publikację zamieszczanych materiałów lub ofert.
 3. Usługobiorca ma prawo samodzielnie za pomocą dostępnych w Portalu formularzy zamieszczać w Portalu Ogłoszenia, które powinny być zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, niniejszym Regulaminem oraz dobrymi obyczajami.
 4. Usługobiorca nie może bez uprzedniej zgody Usługodawcy zamieszczać w Portalu Ogłoszeń pochodzących od podmiotów trzecich, w szczególności podmiotów prowadzących zarobkową działalność pośrednictwa pracy, agencji zatrudnienia, outsourcingu pracowników i podobnych.
 5. Reprezentant może publikować Ogłoszenia na rzecz Podmiotów powiązanych po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie infoPraca, które może zaproponować Usługobiorcy świadczenie usług dopasowanych do jego potrzeb na warunkach odrębnie ustalonych.
 6. Usługobiorca nie może umieścić w Portalu dwóch lub więcej identycznych Ogłoszeń (ta sama nazwa stanowiska, miejsce pracy, numer referencyjny, region lub kategoria), Ogłoszeń, w których nagłówek nie odpowiada nazwie stanowiska (przykładowo „praca od zaraz” , „super okazja” i podobnych), Ogłoszeń dotyczących nawiązania współpracy, partnerstwa lub podobnych nie związanych z poszukiwaniem pracownika, Ogłoszeń dyskryminujących kandydatów pod jakimkolwiek względem. Opublikowane Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego stanowiska.
 7. Usługobiorca odpowiada za szkody spowodowane posługiwaniem się przez osoby trzecie Loginem oraz hasłem dostępu do Portalu udostępnionym przez Usługobiorcę.
 8. Usługodawca ma prawo do weryfikacji danych podanych podczas Rejestracji przez Klienta, uprzedniej i następczej kontroli treści i kategorii Ogłoszeń zamieszczanych w Portalu przez Klienta.
 9. Usługodawca ma prawo odmówić zawarcia Umowy o świadczenie usług w przypadku, gdy dane podane podczas Rejestracji są nieprawdziwe, nieścisłe, budzą uzasadnione wątpliwości co do ich rzetelności i wiarygodności, lub są niezgodne z Regulaminem.
 10. Usługodawca ma prawo przerwać świadczenie Usług w przypadku gdy działalność Usługobiorcy w Portalu była nierzetelna lub niezgodna z Regulaminem.
 11. Usługodawca ma prawo korekty treści i kategorii zamieszczonego Ogłoszenia, po uprzednim zawiadomieniu Klienta o stwierdzonych nieprawidłowościach i wezwaniu Klienta do samodzielnej zmiany treści lub kategorii Ogłoszenia.
 12. W przypadku Ogłoszenia naruszającego Regulamin, Usługodawca ma prawo usunąć lub poprawić takie Ogłoszenie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Klienta.
 13. Usługodawca zobowiązany jest do udzielenia wszelkiej możliwej pomocy Klientowi w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów z korzystaniem z usług InfoPraca.
 14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść Ogłoszeń zamieszczanych w Portalu.
 15. Zabrania się zamieszczania w Portalu oferty, która:
  1. jest niezgodna z rzeczywiście oferowanymi kandydatom warunkami pracy;
  2. wymaga od kandydata wniesienia jakichkolwiek opłat (w tym – oferty, która zawiera w treści płatny numer telefoniczny 0-7xx);
  3. pochodzi od przedsiębiorstwa „wielopoziomowego” (ang. Multilevel Marketing);
  4. stanowi propozycję handlową;
  5. jest związana z nocnym przemysłem rozrywkowym, albo przemysłem lub usługami rozrywki dla dorosłych;
  6. wzbudza podejrzenie oszustwa;
  7. narusza prawo Wspólnoty Europejskiej;
  8. wymaga od kandydata skontaktowania się z pracodawcą w celu poznania szczegółów dotyczących firmy lub złożonej oferty;
  9. zawiera dane kontaktowe (w szczególności - numer telefonu, numer faksu, adres firmy lub adres email);
  10. pochodzi od firmy, która nie podała swoich danych adresowych (ukrycie danych firmy możliwe jest tylko w przypadku zawarcia umowy na zamieszczenie Pełnej Oferty z ukrytymi danymi, Oferty Rekomendowanej lub pełnego Pakietu Usług);
  11. stanowi pośrednie lub bezpośrednie odesłanie kandydata do właściwej oferty, zamieszczonej na innej stronie w sieci (w tym – na stronie firmy).

DZIAŁ II

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub spowodowanych działaniem siły wyższej.

DZIAŁ III

POUFNOŚĆ

 1. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z realizacją Umowy o świadczenie usług, a zwłaszcza informacje dotyczące opłat za korzystanie z Portalu wskazanych w Umowie o świadczenie usług mogą być wykorzystane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji praw i obowiązków z niej wynikających. Strony mają obowiązek zachować poufność w stosunku do w/w informacji.
 2. Strony zastrzegają sobie prawo udostępniania osobom trzecim w celach reklamowych informacji o fakcie zawarcia i przedmiocie Umowy o świadczenie usług.
 3. Wykorzystanie lub ujawnienie informacji w celach innych niż prawidłowe wykonanie Umowy o świadczenie usług, dokonane bez zgody drugiej strony umowy, stanowić będzie naruszenie obowiązku poufności.

ROZDZIAŁ III

WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:
  1. komputer osobisty połączony z siecią Internet,
  2. przeglądarki internetowe: Internet Explorer w wersjach 5.5 i wyższych lub Firefox w wersjach 1.x i wyższych,
  3. przeglądarka powinna akceptować "cookies".
 2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się z określonym ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług, a także środki techniczne dostępne Usługobiorcom w celu ich zminimalizowania, określone zostały w Załączniku nr 2 do Regulaminu, stanowiącym jego integralną część.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez Usługobiorcę Usług nie później niż 48 godzin od podpisania Umowy lub akceptacji regulaminu drogą elektroniczną o świadczenie usług i odnotowania płatności na rachunku bankowym Usługodawcy. Jeżeli Umowa o świadczenie usług zostanie podpisana w dniu poprzedzającym bezpośrednio dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.

ROZDZIAŁ IV

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług na adres poczty elektronicznej: sales@infopraca.pl.
 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej),
  2. przedmiot reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Usługodawca zawiadomi Klienta o rozpatrzeniu reklamacji wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji.

ROZDZIAŁ V

ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy o świadczenie usług, chyba że Strony postanowią inaczej.
 2. Umowa o świadczenie usług zawierana jest z chwilą akceptacji regulaminu w procesie dokonania Rejestracji. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, chyba że Strony postanowią zawrzeć umowę na okres 3, 6, 12 miesięcy lub inny.
 3. Umowa o świadczenie usług może zostać wypowiedziana przez którąkolwiek ze Stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy nie zwalnia Usługobiorcy z płatności określonych Umową.
 4. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym i zaprzestać świadczenia Usług bez obowiązku zwrotu całości lub części pozostałej do wykorzystania opłaty w następujących przypadkach:
  1. naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu,
  2. umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
  3. wykorzystywania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy i usunięcia jego konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z braku wniesienia opłaty lub wskutek naruszenia Regulaminu.
 6. InfoPraca jest uprawniona w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia i bez podania przyczyn, do zawieszenia na dowolny okres lub trwałego zaprzestania świadczenia na rzecz Użytkownika, całości lub części Usług (w tym do zablokowania lub usunięcia każdej treści Użytkownika zamieszczonej w Portalu), przy czym jeśli świadczenie danej Usługi miało charakter odpłatny, InfoPraca zwróci Użytkownikowi część otrzymanego za wykonanie tej usługi wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do stopnia jej niewykonania. InfoPraca nie ponosi względem Użytkownika jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu zawieszenia lub zaprzestania świadczenia na jego rzecz Usług, o ile spowodowane to będzie naruszeniem przez Użytkownika prawa, Regulaminu lub dobrych obyczajów, a w pozostałych przypadkach odpowiedzialność InfoPracy ograniczona jest do wysokości otrzymanego wynagrodzenia za daną Usługę.

ROZDZIAŁ VI

WARUNKI PŁATNOŚCI:

 1. Ceny podane w cennikach lub indywidualnie ustalone przez Strony są cenami netto i do wszystkich cen doliczyć należy podatek VAT w wysokości określonej obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni roboczych od dnia wpływu środków pieniężnych na konto bankowe, chyba że Strony postanowią inaczej.
 3. Formą płatności jest płatność przelewem, kartą kredytową lub przelewem online za pośrednictwem serwisu tpay.com; Płatności za usługi są dokonywane z góry, z wyłączeniem faktur z odroczonym terminem płatności.
 4. Strony uzgadniają, ze wynagrodzenie dla InfoPraca z tytułu Usług, powinno zostać uiszczone w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury przez InfoPraca, chyba, że Strony ustalą inny termin płatności. Dotyczy to faktur z odroczonym terminem płatności.
 5. Opłata za Usługi InfoPraca jest przekazywana na konto:
  mBank S.A.
  nr konta:  76 1140 1010 0000 3381 5200 1004
  1. W przypadku, gdy Klient nie uiścił opłaty za korzystanie z Pakietu usług, Usługodawca wzywa Klienta do uiszczenia opłaty w dodatkowym terminie, nie krótszym niż 3 dni. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu do uiszczenia opłaty, Usługodawca ma prawo zawiesić świadczenie usług na rzecz Klienta. Nie zwalnia to Klienta z obowiązku należytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy o świadczenie usług.
 6. Dane dotyczące transakcji np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, data ważności, numer CVV (trzycyfrowy kod na odwrocie Twojej karty kredytowej) są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.
 2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, za które uważa się konieczność dostosowania postanowień regulaminu w związku z:
  1. zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  2. zmieniającymi się warunkami technicznymi lub technologicznymi świadczenia Usług (w tym w związku z postępem technologicznym);
  3. wydanymi przez sądy lub uprawnione organy administracji prawomocnymi orzeczeniami lub ostatecznymi decyzjami;
  4. względami bezpieczeństwa;
  5. zmianą zakresu prowadzonej przez Usługodawcę działalności lub świadczonych Usług.
 3. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym, publikując stosowną informacje na Portalu lub przesyłając odpowiednią informację na adres poczty elektronicznej podany w procesie Rejestracji.
 4. W przypadku, o którym mowa w ustępie 2 niniejszego Rozdziału, Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od uzyskania informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin. Jeżeli Usługodawca rozwiąże Umowę w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, wszelkie opłaty będą ustalone w wysokości proporcjonalnej (tj. do dnia rozwiązania umowy).
 5. Regulamin oraz Umowa o świadczenie usług podlegają prawu polskiemu.
 6. Wszelkie spory powstałe, wynikające z lub pozostające w związku z Regulaminem lub Umową o świadczenie usług rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie obowiązujące przepisy prawa.

 

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR 1

POLITYKA PRYWATNOŚCI

obowiązuje od 25.05.2018 r.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że: 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu https://www.infopraca.pl/ jest Infopraca Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 20, 00-850 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000268175, (dalej: "INFOPRACA"). Dane kontaktowe INFOPRACA: tel. +48 22 395 60 00, adres e-mail: informacja@infopraca.pl
 2. W INFOPRACA powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym może się skontaktować pod adresem email: iod@infopraca.pl
 3. INFOPRACA przetwarza dane osobowe w celach:
  1. świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w Portalu https://www.infopraca.pl/. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. świadczenia usług niewymagających założenia konta takich jak:
   1. Aplikowanie na oferty pracy – aplikacja przez formularz zewnętrzny pracodawcy lub na adres e-mail

    Zarówno Użytkownik zarejestrowany (posiadający konto w serwisie), jak i Użytkownik niezarejestrowany) ma możliwość przesłania pracodawcom odpowiedzi na oferty pracy, które po kliknięciu przycisku sugerującego aplikacje, przekierowuje Użytkownika do zewnętrznego formularza podanego przez Pracodawcę lub na podany przez Niego adres e-mail. Aplikacja odbywa się w pełni poza systemem infoPraca.pl. Sposób aplikacji wybiera dany Pracodawca.

   2. Dostęp do wzorów CV i listów motywacyjnych oraz poradników

    Zarówno Użytkownik Zarejestrowany, jak i Niezarejestrowany ma dostęp do Bloga, na którym to są prezentowane treści edukacyjne związane z rynkiem pracy, wzory dokumentów aplikacyjnych i CV. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za wynik procesu rekrutacyjnego, w którym Użytkownik Zarejestrowany, jak i Niezarejestrowany posłużył się wzorami dokumentów oferowanymi przez Usługodawcę.

   3. Wyszukiwarka ofert

    Użytkownik Zarejestrowany, jak i Niezarejestrowany ma dostęp do wyszukiwarki oraz przeglądania opublikowanych ofert pracy według indywidualnych kryteriów.

   4. Powiadomienia o dopasowanych (profilowanych) ofertach pracy

    Są to oferty pracy prezentowane w formie wiadomości e-mail, wysyłane do Użytkownika na udostępniony przez niego adres mailowy. Oferty będą automatycznie wyselekcjonowane na podstawie analizy aktywności Użytkownika w serwisie, w szczególności złożonych aplikacji, przeglądanych ofert pracy oraz historii wyszukiwań. Usługa wykorzystuje profilowanie.

   5. Powiadomienia typu Webpush

    Niezależnie od posiadania konta w serwisie infoPraca.pl, Użytkownik może zapisać się na powiadomienia typu Webpush. Powiadomienia będą informowały użytkownika o ofertach pracy, w postaci komunikatów wyświetlanych na ekranie urządzenia Użytkownika (zgodnie z ustawieniami przeglądarki).

    Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  3. sprzedaży produktów oferowanych przez INFOPRACA -  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
  4. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes INFOPRACA – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
  5. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes INFOPRACA – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  6. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu korzystania z Portalu https://www.infopraca.pl/
 5. INFOPRACA przetwarza dane osobowe Użytkowników w formie zautomatyzowanego przetwarzania (profilowanie), polegającego na analizie lub prognozie osobistych preferencji w celu dopasowania oferty.
 6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania usługi prowadzenia konta Użytkownika w Portalu, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 7. Odbiorcami danych osobowych będą:
  1. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne INFOPRACA w celu obsługi portalu https://www.infopraca.pl/oraz aplikacji mobilnej a także podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością INFOPRACA na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO,
  2. uprawnione organy państwowe na podstawie pisemnego wniosku.
 8. Klient prowadzący rekrutacje w portalu InfoPraca.pl i przetwarzający pozyskane dane w systemie Usługodawcy (Pracodawca), jest administratorem danych Kandydatów, którzy zaaplikowali na opublikowaną przez Niego ofertę pracy (zgodnie z art. 4 pkt 7 RODO).
  InfoPraca Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Kandydatów oraz w określonych przypadkach również pracowników Klienta, korzystających z systemu Usługodawcy w zakresie i celu określonym przez Klienta. W związku z powierzeniem danych, Klient akceptując Regulamin Serwisu zawiera z Usługodawcą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, która stanowi integralną jego część.
  Treść umowy: Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 9. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do INFOPRACA z prośbą o udzielenie informacji.
 11. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Ponadto, informujemy, że:

 1. Usługodawca rejestruje adresy IP Usługobiorców, jak również informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z Usług, które to informacje zapisywane są w logach systemowych.
 2. Serwis InfoPraca używa "cookies" w celu personalizacji Usług i treści Portalu.
 3. Infopraca Sp. z o.o. korzysta z usług sieci reklamowej RTB HOUSE S.A. oraz innych firm retargetingowych w zakresie retargetingu personalizowanego. Firmy te używają plików cookie plików dziennika oraz sygnalizatorów sieci w celu zbierania danych z przeglądarek, od reklamodawców oraz witryn osób trzecich wykorzystywanych do zbierania danych nieosobowych takich jak, między innymi: adresy IP, adresy przeglądanych stron internetowych oraz datowniki. Gromadzi również anonimowe dane z plików cookie pozwalające na identyfikację segmentów odbiorców, co pozwala reklamodawcom na lepsze dostosowywanie do nich swoich kampanii. Zbierane przez RTB HOUSE oraz inne firmy retargetingowych dane umożliwiają bardziej precyzyjne dopasowanie treści reklam i witryn internetowych do odbiorców.
  Do świadczenia usług retargetingu stosuje technologie takie jakie pliki cookie czy sygnalizatory sieci. Zawsze można zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby wyłączyć obsługę plików cookie, jeśli są jakiekolwiek obawy związane z ochroną prywatności. Trzeba jednak wziąć pod uwagę to, że z racji powszechnego użycia plików cookie, wyłączenie ich obsługi może przeszkodzić w korzystaniu z wielu witryn internetowych. Radzimy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą obsługi używanych przeglądarek aby dowiedzieć się, jak wyłączyć mechanizmy trackingowe takie jak pliki cookie i inne. Firma RTB HOUSE oraz inne firmy współpracujące także oferuje opcję rezygnacji z otrzymywania plików cookie za pomocą tzw. „opt-out cookie”, które zablokuje umieszczanie tego typu plików w systemie komputera. Opcja ta zapobiegnie kojarzeniu konkretnych informacji z przeglądarką. W razie korzystania z kilku przeglądarek internetowych, lub kilku komputerów, operacja rezygnacji z plików cookie będzie musiała zostać przeprowadzona osobno na każdej z tych przeglądarek/komputerów.

Tutaj możesz zapoznać się z Polityką Prywatności obowiązującą do 25.05.2018 r., tj. przed wprowadzeniem RODO


ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ORAZ ŚRODKI TECHNICZE DOSTĘPNE USŁUGOBIORCOM W CELU ICH ZMINIMALIZOWANIA

Wirus komputerowy – program komputerowy, który w sposób celowy powiela się bez zgody użytkownika. Wirus komputerowy do swojej działalności wymaga nosiciela w postaci programu komputerowego, poczty elektronicznej itp. Wirusy wykorzystują słabość zabezpieczeń systemów komputerowych lub właściwości systemów oraz niedoświadczenie i beztroskę użytkowników.

Złośliwe oprogramowanie, malware (z ang. malicious software) - aplikacje, skrypty i ingerencje mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do użytkownika komputera.

Robaki – wirusy rozmnażające się tylko przez sieć. Nie potrzebują programu "żywiciela" tak jak typowe wirusy. Często powielają się pocztą elektroniczną.

Trojan – Ukrywa się pod nazwą lub w części pliku, który użytkownikowi wydaje się pomocny. Oprócz właściwego działania pliku zgodnego z jego nazwą, trojan wykonuje operacje w tle szkodliwe dla użytkownika np. otwiera port komputera, przez który może być dokonany atak hakera.

Backdoor – przejmuje kontrolę nad zainfekowanym komputerem umożliwiając wykonanie na nim czynności administracyjnych łącznie z usuwaniem i zapisem danych. Podszywa się pod pliki i programy, z których często korzysta użytkownik. Umożliwia intruzom administrowanie systemem operacyjnym poprzez Internet. Wykonuje zadania wbrew wiedzy i woli ofiary.

Spyware – oprogramowanie zbierające informacje o osobie fizycznej lub prawnej bez jej zgody. Występuje często jako dodatkowe i ukryte komponenty większego programu, odporne na usuwanie i ingerencję użytkownika. Spyware zmienia wpisy do rejestru systemu operacyjnego i ustawienia użytkownika. Potrafi pobierać i uruchamiać pliki pobrane z sieci.

Exploit – kod umożliwiający zdalne przejęcie kontroli nad komputerem poprzez sieć, wykorzystując do tego celu dziury w programach i systemach operacyjnych.

Root kit – jedno z najniebezpieczniejszych narzędzi hakerskich. Podstawowym zadaniem rootkita jest ukrywanie procesów określonych przez hakera, a zmierzających do przejęcia kontroli nad komputerem użytkownika.

Keylogger – Odczytuje i zapisuje wszystkie naciśnięcia klawiszy użytkownika. Dzięki temu adresy, kody, cenne informacje mogą dostać się w niepowołane ręce.

Dialery – programy łączące się z siecią przez inny numer dostępowy niż wybrany przez użytkownika. Dialery szkodzą tylko posiadaczom modemów telefonicznych analogowych i cyfrowych ISDN.

SQL/URL injection – forma ataku na bazę danych poprzez stronę WWW i komendy języka SQL. Służy wyciąganiu informacji z bazy danych niedostępnych dla zwykłego użytkownika. Atakujący może zmodyfikować zapytanie kierowane do bazy danych poprzez modyfikację adresu URL o nieautoryzowane polecenia języka SQL.

Obrona przed szkodliwym oprogramowaniem:

 1. instalacja oprogramowania antywirusowego, włączona zapora sieciowa (firewall)
 2. aktualizacja oprogramowania
 3. nie otwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia
 4. czytanie okien instalacyjnych aplikacji
 5. wyłączenie makr w MS Excel i Word
 6. regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym
 7. przy płatnościach drogą elektroniczną upewnienie się że transmisja danych będzie szyfrowana

ZAŁĄCZNIK NR 3

USŁUGI

Wykaz i opis usług świadczonych dla Pracodawców:

 1. Pojedyncze oferty publikacji ogłoszeń jak i całe pakiety ofert. Publikacja ofert może występować w różnych wersjach graficznych i wizerunkowych.
 2. Narzędzia Selekcyjne – pytania selekcyjne w ofertach (Killer Questions), szybkie filtry CV według regionu, doświadczenia i wykształcenia kandydatów, możliwość segregacji kandydatów wg podstawowych kategorii serwisu.
 3. Narzędzia Zarządzania Ofertami – codzienna aktualizacja ofert pracy, możliwość samodzielnej edycji oferty.
 4. Usługi Wizerunkowe – m.in. logo firmy w ofertach, logo firmy w sekcji firm rekomendowanych, logo firmy na stronie głównej przez okres jednego roku od dnia zawarcia umowy, box na stronie głównej przez okres jednego roku od dnia zawarcia umowy, profil pracodawcy.
 5. Dodatkowe Usługi Nieodpłatne – mailing opublikowanych ofert do grupy docelowej według branży i regionu, posprzedażowa obsługa klienta (+48 / 22 395 60 00 lub sales@infopraca.pl)
 6. Oferty anonimowe

  InfoPraca.pl umożliwia ukrycie nazwy Klienta w ogłoszeniu rekrutacyjnym. Ukrycie danych oznacza publikację ogłoszenia bez ujawniania danych Klienta lub jakichkolwiek innych elementów ułatwiających identyfikację Klienta. Klient w dalszym ciągu zachowuje dostęp do wszystkich aplikacji kandydatów, zgłoszonych w odpowiedzi na ogłoszenie - zarówno z wykorzystaniem systemu InfoPraca.pl, jak i adresów poczty elektronicznej podanych przez Klienta lub systemów zewnętrznych służących do zarządzania aplikacjami.

 7. Automatyczne usuwanie aplikacji z Konta Pracodawcy

  Aplikacje kandydatów złożone w odpowiedzi na opublikowaną przez Ciebie ofertę pracy są dostępne w Panelu Pracodawcy przez 60 dni, licząc od dnia wygaśnięcia oferty pracy oraz przez cały okres publikacji. Po upływie 60 dni od dnia wygaśnięcia oferty, są bezpowrotnie usuwane z Twojego konta oraz z bazy infoPraca.pl. Ponowne przywrócenie usuniętych aplikacji nie jest możliwe.

 8. Inne Usługi

  Infopraca.pl świadczy również inne Usługi na rzecz Pracodawców, które nie zostały wymienione w niniejszym Załączniku. Usługi będą świadczone przez Infopraca.pl zgodnie z opisem zawartym w ofertach handlowych składanych Klientom lub zgodnie z opisem znajdującym się w załącznikach do zawieranych Umów.

Wykaz i opis usług świadczonych dla Kandydatów:

 1. Konto infoPraca.pl

  Konto, za pomocą którego Użytkownik przechowuje swoje dane związane z historią edukacji i przebiegiem kariery zawodowej oraz korzysta ze wszystkich, aktualnie dostępnych funkcjonalności Konta.

 2. Funkcjonalności:
  1. Aplikowanie Profilem

   Skorzystanie z Aplikowania Profilem możliwe jest wyłącznie po uzupełnieniu przez Użytkownika w Profilu danych osobowych. Aplikowanie Profilem polega na przesłaniu pracodawcy wypełnionego profilu w odpowiedzi na daną ofertę pracy. Każdy Użytkownik może w ramach uzupełnienia profilu załączyć do niego plik z własnym CV lub dowolnymi dokumentami aplikacyjnymi.

  2. Powiadomienia o profilowanych ofertach pracy

   Są to oferty pracy prezentowane w formie wiadomości e-mail, wysyłane do Użytkownika na udostępniony przez niego adres mailowy. Oferty będą automatycznie wyselekcjonowane na podstawie analizy aktywności Użytkownika w serwisie, w szczególności złożonych aplikacji, przeglądanych ofert pracy oraz historii wyszukiwań. Usługa wykorzystuje profilowanie.

  3. Informowanie o statusie aplikacji

   Usługodawca informuje Użytkownika o statusie złożonej aplikacji na ofertę pracy opublikowaną w Serwisie, na podstawie aktywności pracodawcy, począwszy od momentu odebrania aplikacji przez pracodawcę do momentu jej rozpatrzenia. Usługodawca może przekazać Użytkownikowi informacje, o których mowa powyżej, w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pomocą wiadomości e-mail przesyłanych na udostępniony przez Użytkownika adres e-mail.

  4. Zapisane oferty pracy

   Użytkownik ma możliwość zapisania wybranych przez siebie ofert pracy w celu ułatwienia dostępu do nich. Zapisane oferty pracy będą dostępne w dedykowanej zakładce w Koncie. Użytkownik ma możliwość zarządzania swoimi zapisanymi ofertami pracy za pośrednictwem Konta (usuwać z listy). Usługodawca zachowuje prawo do usunięcia oferty z zapisanych ofert pracy wraz z terminem zakończenia publikacji oferty pracy w Serwisie.

  5. Historia aplikowania na oferty pracy

   Użytkownik ma możliwość przechowywania historii aplikowania na oferty pracy przez 120 dni od dnia złożenia aplikacji (dotyczy aplikowania przez wewnętrzny system aplikacji infoPraca.pl). W przypadku ofert pracy, na które aplikacje zostały wysłane za pomocą formularza dostarczonego przez Pracodawców korzystających z zewnętrznych systemów rekrutacyjnych lub na bezpośrednio podany przez Pracodawcę adres e-mail, fakt zaaplikowania nie jest zapisywany w koncie.

  6. Powiadomienia o dopasowanych ofertach pracy (JobAlert)

   Użytkownik może zlecić Usługodawcy powiadamianie go o pojawieniu się w Serwisie ofert pracy, odpowiadających preferencjom i zainteresowaniom Użytkownika. Aby dostarczyć odpowiednie oferty, Usługodawca będzie uwzględniać w szczególności: słowa kluczowe, branżę oraz lokalizacje podane w wyszukiwarce, a także aktywność Użytkownika w Serwisie.

   Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za klasyfikację ofert pracy do poszczególnych branż i regionów. Powiadomienia będą przesyłane na adres e-mail udostępniony przez Użytkownika.

  7. Aplikowanie na oferty pracy
   1. Aplikowanie na oferty pracy – aplikacja przez formularz zewnętrzny pracodawcy lub na adres e-mail

    Zarówno Użytkownik zarejestrowany (posiadający konto w serwisie), jak i Użytkownik niezarejestrowany) ma możliwość przesłania pracodawcom odpowiedzi na oferty pracy, które po kliknięciu przycisku sugerującego aplikacje, przekierowuje Użytkownika do zewnętrznego formularza podanego przez Pracodawcę lub na podany przez Niego adres e-mail. Aplikacja odbywa się w pełni poza systemem infoPraca.pl. Sposób aplikacji wybiera dany Pracodawca.

   2. Aplikowanie na oferty pracy – aplikacja do wewnętrznego systemu infoPraca.pl

    Tylko Użytkownik zarejestrowany (posiadający konto w serwisie), posiada dostęp do aplikowania na oferty pracy, w których Pracodawca wybrał sposób aplikacji do wewnętrznego systemu infoPraca.pl. Pracodawca może skorzystać z usługi umożliwiającej mu otrzymanie raz dziennie zbiorczej informacji o wszystkich otrzymanych aplikacjach, a jednocześnie otrzyma kopię wysłanego CV oraz profilu kandydata, na udostępniony adres e-mail. Sposób aplikacji wybiera dany Pracodawca.

  8. Automatyczne usuwanie aplikacji z Konta Pracodawcy

   Aplikacje złożone w odpowiedzi na opublikowaną ofertę pracy są dostępne w Panelu Pracodawcy przez 60 dni, licząc od dnia wygaśnięcia oferty oraz przez cały okres publikacji (dotyczy tylko aplikacji składanych przez wewnętrzny system infoPraca.pl). Po upływie 60 dni od dnia wygaśnięcia oferty, są bezpowrotnie usuwane z konta Pracodawcy oraz z bazy infoPraca.pl. Jeśli po tym czasie, Pracodawca uzna, że proces aplikacji nie został zakończony lub uzyskał zgodę na zachowanie Twojego CV na potrzeby przyszłych rekrutacji, zapisze Twoje dokumenty na swoim prywatnym dysku.

  9. Dostęp do wzorów CV i listów motywacyjnych oraz poradników

   Zarówno Użytkownik Zarejestrowany, jak i Niezarejestrowany ma dostęp do Bloga, na którym to są prezentowane treści edukacyjne związane z rynkiem pracy, wzory dokumentów aplikacyjnych i CV.

   Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za wynik procesu rekrutacyjnego, w którym Użytkownik Zarejestrowany, jak i Niezarejestrowany posłużył się wzorami dokumentów oferowanymi przez Usługodawcę.

  10. Wyszukiwarka ofert

   Użytkownik Zarejestrowany, jak i Niezarejestrowany ma dostęp do wyszukiwarki oraz przeglądania opublikowanych ofert pracy według indywidualnych kryteriów.

 

Tutaj możesz zapoznać się z Regulaminem serwisu obowiązującym do 25.05.2018 r., tj. przed wprowadzeniem RODO.