RODO w Infopraca

Szanując podstawowe prawo każdej osoby do zachowania prywatności, przykładamy dużą wagę do zapewnienia poufności i ochrony przetwarzania danych osobowych; ponadto dokładamy wszelkich uzasadnionych starań, aby przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z poszanowaniem podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą. W związku z powyższym oraz w celu zapewnienia prawidłowego procesu przetwarzania danych osobowych zgodnie z -art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.2016.119.1) (dalej jako „RODO”) - przedstawiamy niniejszą klauzulę obowiązku informacyjnego, która zawiera niektóre istotne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.


 1. Kto jest Administratorem Danych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Infopraca Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Prosta 20, 00-850 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez XII Wydział KRS pod numerem KRS 0000268175.

  Z Administratorem danych można skontaktować się za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub e-mail pod adresem: informacja@infopraca.pl

 2. Inspektor Ochrony Danych

  W celu należytej ochrony Państwa danych osobowych Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@infopraca.pl

 3. Informacje o odbiorcach danych osobowych

  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być następujące osoby: podmioty współpracujące w związku z realizowanymi umowami oraz podmioty, którym Administrator przekazuje dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 4. Informacja o prawie do złożenia skargi

  Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – gdy uznasz, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. Nr UE 2016.119.1). Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

 5. Informacja o prawach podmiotu danych

  Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 6. Informacja o przekazywaniu Twoich danych do państwa trzeciego.

  Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 7. Informacje o profilowaniu

  Twoje dane będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Infopraca Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe swoich Użytkowników w formie zautomatyzowanego przetwarzania, polegającego na analizie lub prognozie osobistych preferencji w celu dostosowania ofert pracy. Profilowanie dotyczy wyłącznie Użytkowników korzystających z serwisu https://www.infopraca.pl/, którzy wyrazili stosowną zgodę na profilowanie.

 8. Zakres, cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
 • W zakresie prowadzenia konta Użytkownika na www.infopraca.pl przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO.

  Cel przetwarzania danych: przetwarzanie ma na celu umożliwienie korzystania z wszelkich funkcjonalności oferowanych przez portal.

  Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po tym okresie: w celach oraz przez okres i w zakresie wymaganym przepisami prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody – do czasu jej wycofania. Administrator Danych przeprowadza regularną kontrolę oceny aktualności danych, co najmniej co 3 lata od daty ich wprowadzenia.

 • W zakresie oferowanych usług dla Użytkowników nie posiadających konta na www.infopraca.pl, Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO.

  Celem przetwarzania Twoich danych jest m.in. zapewnienie możliwości aplikowania na oferty pracy, korzystania z przeglądarki ofert pracy, korzystania z aplikacji mobilnej, dostępu do wzorów dokumentów i instrukcji.

  Nie- zarejestrowany Użytkownik, na podstawie uprzednio wyrażonej zgody, może otrzymywać za pośrednictwem poczty elektronicznej powiadomienia o interesujących go ofertach pracy.

  Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy lub do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu pod adresem iod@infopraca.pl.

 • W zakresie sprzedaży produktów i usług przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

  Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest umożliwienie umieszczania oraz realizacja zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży produktów oferowanych przez InfoPraca Sp. z.o.o. za pośrednictwem portalu pod adresem www.infopraca.pl.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat - począwszy od roku następującego po roku, w którym wygasła umowa na podstawie art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

 • W zakresie działań marketingowych przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  Celem przetwarzania Twoich danych jest marketing własnych produktów i usług a także budowanie marki. W tym zakresie Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom wspierającym działalność Administratora na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO.

  Twoje dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na adres iod@infopraca.pl.

 • W zakresie przesyłania informacji handlowych przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  Celem przetwarzania Twoich danych jest oferowanie usług Administratora i produktów.

  Twoje dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu pod adresem iod@infopraca.pl.

 • W zakresie rozpoznawania, dochodzenia i obrony reklamacji w przypadku wystąpienia wzajemnych roszczeń przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  Cel: przetwarzanie Twoich danych ma na celu rozwiązanie wszelkich ewentualnych sporów, które mogą powstać na dowolnym etapie współpracy.

  Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu lub okres niezbędny do zabezpieczenia wszelkich ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 • Jeśli jesteś kandydatem, Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

  Celem przetwarzania danych jest wybór, spośród kandydatów do pracy osoby, która jak najdokładniej spełni oczekiwania Administratora wobec potencjalnego pracownika.

  Twoje dane będą przetwarzane przez 3 miesiące od wysłania dokumentów aplikacyjnych.

  Dokument aplikacyjny należy przesłać w trakcie rekrutacji. W przypadku braku rekrutacji dokumenty aplikacyjne zostaną natychmiast zniszczone, niezależnie od ich formy.

 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W zakresie dochodzenia należności przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  Celem przetwarzania Twoich danych jest działanie w sposób właściwy dla zawarcia umowy z kontrahentami, klientami i ich późniejsze wykonanie.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat - począwszy od roku następującego po roku, w którym wygasła umowa na podstawie art. 74 ust. 2 pkt 4 Rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 r.

 • Jeśli wyślesz do nas zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

  Cel przetwarzania danych ma na celu udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie.

  Twoje dane będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie oraz przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub w celu zabezpieczenia możliwe roszczenia.