RODO w InfoPraca.pl

Szanując podstawowe prawo każdego człowieka do zachowania prywatności, przywiązujemy dużą wagę do zapewnienia poufności i ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie tych danych odbywała się zgodnie z przepisami prawa, a także poszanowaniem podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą. W związku z powyższym oraz zapewnieniem właściwego procesu przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej RODO), przedstawiamy niniejszą klauzulę obowiązku informacyjnego, która zawiera istotne informacje na temat przetwarzania danych osobowych.

 1. Kto jest Administratorem

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Infopraca Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 20, 00-850 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000268175. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem danych korespondencyjnych Administratora bądź pod adresem: informacja@infopraca.pl

  Możesz skontaktować się z Administratorem danych tradycyjną pocztą lub przez adres e-mail: informacja@infopraca.pl

 2. Inspektor Ochrony Danych

  Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@infopraca.pl

 3. Informacje o odbiorcach danych osobowych

  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące w zakresie realizowanych umów oraz podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

 4. Informacja o prawie wniesienia skargi

  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. Dz.U.UE.L.2016.119.1). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

 5. Informacja o prawach podmiotu danych

  Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych.

 6. Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego

  Pani / Pana dane nie są przekazywane do państwa trzeciego.

 7. Informacja o profilowaniu

  Pani/Pana dane podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. Infopraca Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkowników w formie zautomatyzowanego przetwarzania polegającego na analizie lub prognozie osobistych preferencji w celu dopasowania oferty. Profilowanie dotyczy wyłącznie Użytkowników, korzystających z portalu https://www.infopraca.pl/, którzy wyrazili stosowaną zgodę na profilowanie.

 8. Zakres, cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
 • W zakresie usługi prowadzenia konta Użytkownika w Portalu www.infopraca.pl

  W zakresie prowadzenia konta użytkownika na stronie www.infopraca.pl, przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO.

  Celem przetwarzania danych jest umożliwienie korzystania ze wszystkich funkcjonalności oferowanych przez portal.

  W zakresie prowadzenia konta użytkownika w Portalu www.infopraca.pl przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO. Celem przetwarzania danych jest umożliwienie korzystania z wszystkich funkcjonalności oferowanych przez portal. Twoje dane przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Jeżeli przetwarzanie obywa się na podstawie zgody- do momentu wycofania zgody. Administrator dokonuje systematycznej kontroli oceny przydatności danych, nie rzadziej niż co 3 lata od daty ich wprowadzenia.

 • W zakresie usług niewymagających założenia konta w Portalu www.infopraca.pl

  W zakresie usług oferowanych dla Użytkowników nieposiadających konta na stronie www.infopraca.pl przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO.

  Przetwarzanie danych ma na celu między innymi, zapewnienie możliwości ubiegania się o oferty pracy, korzystania z przeglądarki ofert pracy, korzystania z aplikacji mobilnej, dostępu do szablonów dokumentów i instrukcji.

  Użytkownik niezarejestrowany, na podstawie wcześniejszej wyrażonej zgody, może otrzymywać drogą elektroniczną powiadomienia o interesujących go ofertach pracy.

  Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy lub do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu na adres iod@infopraca.pl.

 • W zakresie sprzedaży produktów i usług

  W zakresie sprzedaży produktów i usług przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

  Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest umożliwienie złożenia i realizacji zamówienia oraz zawarcia umowy sprzedaży produktów oferowanych za pośrednictwem portalu InfoPraca Sp. z o.o. pod adresem www.infopraca.pl.

  Twoje dane przetwarzamy przez 5 lat – licząc od roku następnego, po roku wygaśnięcia umowy na podstawie art. 74 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

 • W zakresie marketingu

  W zakresie działań marketingowych przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  Celem przetwarzania danych jest marketing własnych produktów i usług oraz budowanie marki. W tym zakresie Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom wspierającym działalność administratora danych na podstawie umów o przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z art. 28 RODO.

  Twoje dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu na adres iod@infopraca.pl.

 • W zakresie wysyłki informacji handlowej

  W zakresie wysyłki informacji handlowej przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  Celem przetwarzania danych jest oferowanie usług i produktów Administratora.

  Twoje dane przetwarzamy do czasu cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu na adres iod@infopraca.pl

 • W zakresie reklamacji, dochodzenia i obrony roszczeń

  W zakresie rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  Celem przetwarzania danych jest rozwiązanie ewentualnych sporów, które mogą się pojawić na każdym z etapów współpracy.

  Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu lub okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.

 • W zakresie rekrutacji prowadzonych przez Administratora

  Jeżeli jesteś kandydatem do pracy to Twoje dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO.

  Celem przetwarzania danych jest wyłonienie spośród kandydatów do pracy osoby, która możliwie najdokładniej spełni oczekiwania Administratora wobec przyszłego pracownika.

  Twoje dane przetwarzamy przez 3 miesiące od momentu przesłania dokumentów aplikacyjnych.

  Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać wyłącznie w czasie prowadzonego naboru. W przypadku nieprowadzenia naboru dokumenty aplikacyjne będą niezwłocznie niszczone niezależnie od formy aplikacji.

 • W zakresie współpracy z Kontrahentami

  Twoje dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W zakresie windykacji przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  Celem przetwarzania danych są działania związane z zawieraniem umów z dostawcami, klientami i późniejszą ich realizacją.

  Twoje dane przetwarzamy przez 5 lat – licząc od roku następnego, po roku wygaśnięcia umowy na podstawie art. 74 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

 • W zakresie obsługi zapytań kierowanych do Administratora

  Jeżeli kierujesz do nas pytanie za pomocą poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego Twoje dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  Celem przetwarzania danych jest udzielenie odpowiedzi na przesłane pytanie.

  Twoje dane będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania oraz przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

do góry