Opis stanowiska pracy


Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw utrzymania i rozwoju systemów informatycznych w Wydziale Architektury Danych i Systemów Wsparcia Zarządzania w Departamencie Informatyki

00-950 Warszawa Al. Niepodległości 188/192

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • będzie odpowiedzialna za rozwijanie i utrzymywanie systemów i usług informatycznych wspomagających zarządzanie Urzędem i jego zasobami oraz z zakresu usług bankowości elektronicznej w celu zapewnienia ciągłości procesów w UPRP oraz prawidłowego działania przepływu pracy.
 • wspomaganie definiowania potrzeb biznesowych i procedur w zakresie funkcjonowania i rozwoju systemów, usług i rozwiązań informatycznych wspierających pracę komórek organizacyjnych Urzędu w celu optymalizacji procesów biznesowych.
 • wspieranie właścicieli biznesowych w przygotowywaniu oraz wykonywaniu testów systemów informatycznych, udzielanie pracownikom Urzędu wsparcia technicznego w zakresie eksploatacji systemów i oprogramowania, w szczególności systemów wspomagających zarządzanie Urzędem, wyszukiwawczych oraz bankowości elektronicznej w celu zapewnienia ciągłości i poprawności realizacji zobowiązań statutowych Urzędu.
 • opracowywanie dokumentacji projektowej i instrukcji eksploatacyjnych oraz świadczenie wsparcia technicznego dla użytkowników utrzymywanych systemów i oprogramowania w celu zapewnienia nieprzerwanej i poprawnej eksploatacji systemów IT.
 • udział w projektach dotyczących systemów informatycznych w ramach prawa zamówień publicznych oraz w ramach porozumień z innymi Urzędami w celu dostarczenia nowego systemu, usług lub oprogramowania.
 • prowadzenie szkoleń użytkowników w zakresie opracowanego oprogramowania w celu dostarczenia niezbędnej wiedzy z zakresu eksploatacji systemów IT.
 • bieżącą obsługę informatyczną pracowników Urzędu w ramach systemu ServiceDesk – w zakresie zadań Wydziału w celu rozwiązywania problem z użytkowanymi systemami IT.


Warunki pracy

Warunki pracy:


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Brak dostępu do części pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Stanowisko pracy mieści się na trzecim piętrze budynku biurowego.


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Ogólny zakres czynności na stanowisku pracy:


Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.


Czynności fizyczne:


1.      rozmowy telefoniczne zewnętrzne i wewnętrzne


2.      zagrożenie korupcją


3.      reprezentowanie Urzędu na zewnątrzInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.


Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.


Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod adresem: https://uprp.gov.pl/pl/bip/praca-w-uprp/wzory-dokumentow.


Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatki/kandydatów.


W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu/osobistego dostarczenia do Urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: https://nabory.kprm.gov.pl/wyniki-naborow, https://uprp.gov.pl/pl/bip/praca-w-uprp/wyniki-naborow oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Dodatkowe informacje można uzyskać mailem pod adresem: rekrutacja@uprp.gov.pl.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
doświadczenia w pracy z systemami teleinformatycznymi

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość relacyjnych baz danych
 • umiejętność precyzyjnego dokumentowania analiz,
 • umiejętność redagowania informacji, dokumentacji i instrukcji,
 • komunikatywność, w tym umiejętność argumentowania
 • umiejętność planowania i organizacji pracy, umiejętność pracy pod presją czasu,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość zagadnień finansów, księgowości, kadr, płac, magazynu, środków trwałych,
 • umiejętność modelowania systemów i analizy procesów biznesowych (BPMN, UML),
 • znajomość narzędzi wspomagających zbieranie i wizualizację wymagań,
 • znajomość biblioteki ITIL,
 • znajomość ustawy Prawo własności przemysłowej,
 • znajomość trybu udzielania zamówień publicznych w odniesieniu do przepisów polskich i europejskich.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później,
 • w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym prosimy o dołączenie tłumaczenia na język polski
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie wymagań dodatkowych

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-12-07
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  Al. Niepodległości 188/192
  00-950 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „DI-SW/SS4” oraz numerem ogłoszenia 130551.

  Dokumenty można również złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem maila rekrutacja@uprp.gov.pl lub dostarczyć osobiście do Urzędu.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  03/12/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi