Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw udostępniania informacji statystycznej z zakresu wymiaru sprawiedliwości w Wydziale Statystycznej Informacji Zarządczej w Departamencie Strategii i Funduszy Europejskich

00-950 Warszawa Al. Ujazdowskie 11

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ma następujące zadania:
 • Udostępnia informacje statystyczne na potrzeby Ministra Sprawiedliwości i Kierownictwa resortu, a także pracownikom naukowym, instytucjom rządowym i pozarządowym i przedstawicielom mediów oraz przygotowuje odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie
 • Przygotowuje logiczną i merytoryczną analizę danych statystycznych, w tym wykorzystuje istniejące bazy danych do sporządzania tablic publikacyjnych, wykresów, folderów oraz wydawnictw resortowych, a także tworzy raporty i zapytania przy użyciu narzędzi SAP
 • Na podstawie informacji zgromadzonych z jednostek z działu opracowuje projekty: planu działalności Ministra Sprawiedliwości na rok następny, kwartalnych raportów analizy ryzyka, sprawozdań z realizacji zadań w danym roku oraz oświadczeń o stanie kontroli zarządczej dla działu sprawiedliwość
 • Przygotowuje założenia metodologiczne do opracowywania tablic wynikowych z zakresu prawomocnie skazanych osób dorosłych, orzeczeń wobec nieletnich i podmiotów zbiorowych pozyskiwanych z Krajowego Rejestru Karnego, uczestniczy w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej na wykonanie tych tablic
 • Wykonuje w cyklach kwartalnych sprawozdawczość statystyczną z działalności wymiaru sprawiedliwości w oparciu o ustawę o statystyce publicznej, monitoruje jakość i kompletność gromadzonych informacji statystycznych
 • Opracowuje zbiory danych statystycznych w formie tabelarycznej, analitycznej i opisowej z wizualizacją na mapach w oprogramowaniu MapInfo
 • Weryfikuje i testuje programy informatyczne pod względem treści merytorycznych (w tym także w języku angielskim)
 • Współpracuje z Głównym Urzędem Statystycznym w zakresie polityki ludnościowej w związku z przygotowaniem założeń do spisów powszechnych, w szczególności w zakresie spisu w jednostkach podległych Ministrowi Sprawiedliwości


Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- stres związany z licznymi kontaktami z odbiorcami zewnętrznymi danych statystycznych,


- presja czasu związana z nakładającymi się zadaniami,


- budynek architektonicznie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

List motywacyjny i oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.


Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów.


Kandydatki/kandydaci, którzy złożą dokumenty elektronicznie i spełnią wymagania formalne, będą zobligowani do dostarczenia oryginałów oświadczeń i listu motywacyjnego w kolejnym etapie rekrutacji.


Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.


Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.


Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.


Jeśli oferta spełni wymagania formalne, o kolejnym etapie naboru poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie.


Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.


Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 14 dniach od zakończenia naboru.


Zapoznaj się z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości nr 51/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., określającym zasady naboru oraz warunki zakwalifikowania do kolejnych etapów naboru, możesz także skorzystać z formularza aplikacyjnego oraz oświadczeń w zakładce „oferty pracy” na stronie www.gov.pl/web/sprawiedliwosc.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Umiejętność obsługi programu Microsoft Excel
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych
 • Znajomość przepisów ustawy o statystyce publicznej, w tym znajomość przepisów dotyczących tajemnicy statystycznej
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Doskonalenie zawodowe, zorientowanie na osiąganie celów, identyfikacja z misją urzędu, pozytywne podejście do klienta, otwartość na zmiany, umiejętność współpracy, myślenie analityczne, planowanie i myślenie strategiczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu prezentacji danych wynikowych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695), potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B1. W przypadku składania dyplomu ukończenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej należy złożyć dodatkowo zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego wydane przez KSAP, jeśli z treści dyplomu ukończenia KSAP nie wynika, że absolwent Szkoły posiada znajomość tego języka. Kandydatki/kandydaci, którzy nie złożą dokumentów potwierdzających znajomość języka na wymaganym poziomie, zostaną poddani procedurze sprawdzającej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych (fakultatywnie)

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-02-04
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  Al. Ujazdowskie 11
  00-950 Warszawa
  Z podaniem na kopercie numeru ogłoszenia
  Aplikacje można składać także przez ePUAP lub wysłać na adres mailowy: rekrutacja@ms.gov.pl (w tytule maila należy wpisać numer ogłoszenia).

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  21/01/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Podobne oferty pracy

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi