Opis stanowiska pracy


Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw rozliczeń i windykacji Wydział Rozliczeń i Windykacji, Biuro Finansowe

00-807 Warszawa Aleje Jerozolimskie 94

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Weryfikuje, ewidencjonuje i analizuje korespondencję i rozstrzygnięcia organów egzekucyjnych, sądów i innych organów administracji państwowej w sprawach pozostających we właściwości Wydziału, w tym prowadzenie postępowań odwoławczych oraz udział w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym;
 • Prowadzi postępowania wyjaśniające, w tym korespondencję z osobami zobowiązanymi, organami egzekucyjnymi, sądami i innymi organami państwowymi jak i innymi komórkami organizacyjnymi GITD w zakresie prowadzonych spraw;
 • Zgłasza wszelkie informacje w zakresie aktualizacji przypisu należności oraz kontroluje prawidłowości rozliczania wpłat jak i dochodzenia należności pieniężnych w zakresie prowadzonych przez Wydział spraw, w tym przy wykorzystywaniu systemów teleinformatycznych;
 • Sporządza wkłady do spraw wynikających ze skarg w sprawach należących do właściwości Wydziału;
 • Sporządza wkłady do zapytań Zespołu Radców Prawnych GITD, projektów odpowiedzi, pism i zapytań w sprawach pozostających we właściwości Wydziału;
 • Identyfikuje i zgłasza potrzeby w zakresie rozwoju i modyfikacji funkcjonalności systemów teleinformatycznych wspierających pracę Wydziału oraz optymalizacji procesów pracy;
 • Wykonuje sprawozdania, analizy, zestawienia i raporty w zakresie danych pozostających we właściwości Wydziału oraz tworzenie, weryfikacja i aktualizacja procedur;
 • Przeprowadza instruktarze stanowiskowe dla nowozatrudnionych pracowników oraz szkolenia w zakresie wdrożenia nowych funkcjonalności lub wdrożenia nowych optymalizacji procesów pracy.


Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych, praca pod presją czasu.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@gitd.gov.pl. W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną oświadczenia wymagane w ogłoszeniu powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów.


 


Kopiami dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego lub dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego są:


kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres i obszar doświadczenia zawodowego.


 


Prosimy o przesyłanie tylko tych dokumentów, które są wymagane lub zalecane.


 


Oferty przesłane po terminie lub nie spełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie są rozpatrywane. Weryfikacja wymagań formalnych odbywa się na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. Oferta jest uznana za kompletną, jeśli zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń dostępnych pod adresem https://www.gov.pl/web/gitd/dokumenty-do-pobrania.


 


Do dokumentów sporządzonych w języku obcym prosimy dołączyć kopie tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.


Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.


 


Szczegółowe informacje dotyczące zasad organizacji naboru znajdują się na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Pracuj z nami: https://www.gov.pl/web/gitd/kariera


Zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu do składania dokumentów. Osobom takim przysługuje  pierwszeństwo w zatrudnieniu, jeśli złożą kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność oraz znajdą się w gronie osób, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, przedstawionych przez komisję, przeprowadzającą nabór dyrektorowi generalnemu urzędu celem zatrudnienia wybranego kandydata.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w organach administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość aktów prawnych: ustawy o transporcie drogowym, ustawy prawo o ruchu drogowym w zakresie dotyczącym Inspekcji Transportu Drogowego, ustawy o finansach publicznych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia w zakresie dotyczącym postępowania mandatowego, ustawy Kodeks postępowania cywilnego w zakresie prowadzenia postępowań egzekucyjnych, ustawy o kosztach komorniczych w zakresie prowadzenia postępowań egzekucyjnych, ustawy o komornikach sądowych w zakresie prowadzenia postępowań egzekucyjnych, ustawy Kodeks wykroczeń w zakresie dotyczącym grzywien nakładanych mandatem karnym, ustawy Kodeks karny w zakresie dotyczącym grzywien nakładanych mandatem karnym, ustawy prawo upadłościowe, ustawy prawo restrukturyzacyjne, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o krajowym funduszu drogowym w zakresie poboru opłat, ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie Działu III;
 • Biegła obsługa komputera w zakresie MS Office;
 • Kompetencje: komunikatywność, kreatywność, organizacja pracy własnej, współpraca w zespole, sumienność, samodzielność i inicjatywa, rzetelność, podejmowanie decyzji, odporność na stres.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-10-14
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Jerozolimskie 94
  00-807 Warszawa

  Z dopiskiem na kopercie/mailu oraz w CV: BDG.WKR.SR.110.224.2022

  Zachęcamy do wysyłania dokumentów pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@gitd.gov.pl

  UWAGA!
  Ponieważ w trakcie rekrutacji kontaktujemy się za pomocą poczty elektronicznej, uprzejmie prosimy o sprawdzanie również skrzynki SPAM.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  04/10/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi