Opis stanowiska pracy


Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Komendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw ewidencji kadrowej w Sekcji I Wydziału Organizacji i Naboru Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej

02-514 Warszawa Al. Niepodległości 100

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi ewidencję komputerową funkcjonariuszy komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej oraz kierowników jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w celu zapewnienia aktualizacji bazy danych w systemie kadrowym FT-Kadry7,
 • opracowuje zbiorcze raporty i sprawozdania z zakresu ewidencji kadrowej w celu wsparcia realizacji zadań pozostałych pracowników biura,
 • koordynuje z operatorami systemu FT-Kadry7 w innych jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej oraz wewnętrznych komórkach organizacyjnych KGSG zakresy wprowadzanych informacji, celem przekazywania i uzupełniania danych funkcjonariuszy przenoszonych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej,
 • inicjuje i wdraża nowe funkcjonalności w FT-Kadry7 zgodnie z bieżącymi potrzebami Straży Granicznej,
 • współpracuje z operatorami systemu FT- Płace7 w celu zapewnienia zgodności informacji w zakresie uposażenia zawartych w obsługiwanych systemach,
 • w przypadku nieobecności administratora systemu FT-Kadry7 nadaje uprawnienia użytkownikom FT-Kadry7,
 • przekazuje do właściwej komórki wewnętrznej Komendy Głównej Straży Granicznej elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) udostępnionych na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • przygotowuje korespondencję z sądami w celu udzielenia informacji o osobach zatrudnionych w Straży Granicznej.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca samodzielna administracyjno - biurowa,

 • praca w siedzibie urzędu i poza nim - krajowe delegacje służbowe,

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,

 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,

 • narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, niszczarka.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • dojścia i dojazdy do budynku są utwardzone,

 • niepełne przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych: brak podjazdów przy wejściu głównym, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami,

 • infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, klatki schodowe, schody,

 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

UWAGA!


LIST MOTYWACYJNY, ŻYCIORYS (CV) ORAZ WSZYSTKIE WYMAGANE OŚWIADCZENIA NALEŻY WŁASNORĘCZNIE PODPISAĆ ORAZ OPATRZYĆ DATĄ.


Z DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH WYMAGANE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE MUSI JEDNOZNACZNIE WYNIKAĆ DŁUGOŚĆ DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO.


W PRZYPADKU APLIKOWANIA DO KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ NA KILKA STANOWISK JEDNOCZESNIE NALEŻY ZŁOŻYC ODRĘBNY KOMPLET DOKUMENTÓW NA KAŻDE OGŁOSZENIE. • Przykładowa prawidłowo przygotowana aplikacja dostępna jest na stronie:http://strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/brak/nabor-na-stanowiska-w-k/2487,Korpus-sluzby-cywilnej.html


Przez dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego należy rozumieć:
- świadectwa pracy/służby,
- zaświadczenia o zatrudnieniu,
- zaświadczenia potwierdzające świadczenie pracy w ramach   umów cywilnoprawnych,


-zaświadczenia o odbytych praktykach, stażach, wolontariacie,


 -referencje ze skonkretyzowanym stanowiskiem lub zakresem obowiązków,


- zakresy obowiązków na stanowisku pracy z dołączonym świadectwem pracy potwierdzającym zatrudnienie na tym stanowisku. • Wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 3322 zł netto + dodatek za wysługę lat.

 • Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie.

 • Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń.

 • Kandydaci zakwalifikowani będą informowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 • Przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów, oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 • Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie:http://strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/brak/nabor-na-stanowiska-w-k/2487,Korpus-sluzby-cywilnej.html

 • Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu administracja

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w ewidencji dokumentów

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość obowiązujących przepisów prawnych w zakresie spraw osobowych funkcjonariuszy i pracowników SG
 • Umiejętność formułowania myśli w formie pisemnej
 • Komunikatywność personalna
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność pracy pod presją
 • Obsługa programów Microsoft Office
 • Pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (świadectwa pracy, dokumenty potwierdzające posiadanie określonych kwalifikacji lub uprawnień, referencje)

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-08-18
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Biuro Kadr i Szkolenia
  Komendy Głównej Straży Granicznej
  Al. Niepodległości 100
  02-514 Warszawa
  z dopiskiem: „oferta pracy – starszy specjalista BKiSZ KGSG oraz numer ogłoszenia”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  08/08/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi