Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 27/09/2021.

Opis stanowiska pracy


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista w Departamencie Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Wydziale Informatyki

00-874 Warszawa ul. Wronia 53

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Instaluje, konfiguruje, monitoruje oprogramowanie serwerowe w celu jego optymalnego wykorzystania oraz wdraża nowe wersje,
 • Rozwiązuje problemy wpływające na funkcjonowanie systemów serwerowych, instaluje poprawki oraz nowe funkcjonalności,
 • Administruje, konfiguruje i monitoruje serwery plików w celu ich optymalnego i maksymalnego wykorzystania przyznaje i modyfikuje uprawnienia do zasobów wykorzystywanych przez pracowników urzędu,
 • Konfiguruje i nadzoruje poprawność wykonywania kopii zapasowych serwerów w celu ewentualnego odtworzenia danych w przypadku wystąpienia awarii sprzętu lub oprogramowania. Realizacja zadań wspomagana jest specjalistycznym oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych,
 • Instaluje, konfiguruje, monitoruje i administruje oprogramowaniem do wirtualizacji zasobów serwerowych,
 • Wspiera pracowników serwisu w zadaniach HelpDesk w rozwiązywaniu złożonych problemów dotyczących systemów i aplikacji użytkowników oraz systemów branżowych, wspomaga użytkowników systemów biurowych wiedzą techniczną,
 • Nadzoruje i koordynuje prace zewnętrznych firm serwisowych,
 • Opiniuje oraz przygotowuje dokumenty pod kątem wymagań informatycznych w związku z realizowanymi projektami dot. zaawansowanych rozwiązań informatycznych oraz uczestniczy w pracach komisji przetargowych powoływanych na czas realizacji projektów związanych z informatyzacją.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku pracy przy monitorach ekranowych,
praca na tym stanowisku związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac,
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze administrowania systemami Windows Server

pozostałe wymagania niezbędne:

 • praktyczna znajomość systemu usług katalogowych Microsoft Active Directory,
 • praktycznej znajomość obsługi programu Simpana Commvault,
 • znajomość protokołów typu FC/iSCSI,
 • znajomość Data ONTAP NetApp,
 • znajomość NetApp System Manager,
 • znajomość Microsoft SharePoint,
 • znajomość systemów typu HelpDesk,
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe; rzetelność; organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów; współpraca; komunikacja, umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość Microsoft Hyper-V,
 • znajomość Microsoft SQL
 • znajomość Microsoft System Center Operations Manager,
 • znajomość Microsoft System Center Configuration Manager,
 • znajomość Microsoft SharePoint Online,
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”, NATO/UE „CONFIDENTIAL” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • specjalistyczne szkolenie dla administratorów systemów i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego w zakresie bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych wydawane przez ABW/SKW


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 •  kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” NATO/UE „CONFIDENTIAL”” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
 •  kopie dokumentów potwierdzających odbyte szkolenia dla administratorów systemów i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego w zakresie bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-08-10
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  ul. Wronia 53
  00-874 Warszawa (z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym DZB/WI 6)
  lub pocztą elektroniczną na adres centrala.rekrutacja@gddkia.gov.pl

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  30/07/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry