Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 23/10/2020.

Opis stanowiska pracy


Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista w Wydziale Badań Wyników Finansowych i Działalności Inwestycyjnej w Departamencie Przedsiębiorstw

Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współpraca w przygotowaniu metodologii badania o przychodach, kosztach i wynikach finansowych przedsiębiorstw oraz badania środków trwałych i nakładów na środki trwałe przedsiębiorstw, wnioskowanie w zakresie dostosowania badania do zmian zachodzących w otoczeniu prawno-ekonomicznym, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, w celu uzyskania terminowo wysokiej jakości wyników w tym obszarze badawczym,
 • Współpraca w analizie wyników badania o przychodach, kosztach i wynikach finansowych przedsiębiorstw oraz badania środków trwałych i nakładów na środki trwałe przedsiębiorstw, przygotowaniu koncepcji i opracowaniu zestawu tablic z wynikami badania, opracowaniu informacji wynikowych oraz analiz krótkookresowych i rocznych, w celu upowszechniania porównywalnych i spójnych wyników badania, zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej,
 • Współpraca w pracach związanych z funkcjonowaniem i rozwojem Dziedzinowej Bazy Wiedzy Przedsiębiorstwa Niefinansowe, w tym przy wdrażaniu kolejnych modułów i bloków DBW Przedsiębiorstwa Niefinansowe, dbając o spójność i porównywalność prezentacji danych, w celu zapewnienia użytkownikom dostępu do wysokiej jakości danych statystycznych,
 • Współpraca w pracach związanych z pozyskaniem i wykorzystaniem danych gromadzonych w ramach systemów informacyjnych administracji publicznej, w tym w zakresie badania o przychodach, kosztach i wynikach finansowych przedsiębiorstw oraz badania środków trwałych i nakładów na środki trwałe przedsiębiorstw, a także w odpowiednich pracach rozwojowych, w celu dostarczenia kompleksowych danych o badanych zjawiskach,
 • Współpraca w pracach prowadzonych w wydziale w zakresie pozostałych badań, koordynacja spraw związanych z przestrzeganiem zasad budowy tablic statystycznych, wizualizacji danych statystycznych w publikacjach opracowywanych w wydziale, aktualizacja danych publikowanych przez wydział w publikacjach GUS (w tym takich jak Biuletyn Statystyczny, publikacja internetowa – wskaźniki makroekonomiczne), w celu terminowej i efektywnej realizacji zadań oraz zapewnienia odpowiedniej jakości danych na potrzeby odbiorców.


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa.
Praca przy komputerze.
Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wynagrodzenie brutto: 3 657 zł + dodatek stażowy.

W związku z trudną sytuacją związaną z epidemią, dokumenty można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacja@stat.gov.pl. Do przesłanych dokumentów należy załączyć skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Oryginały oświadczeń należy dostarczyć najpóźniej przed zatrudnieniem.

Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

Oferty złożone po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695).

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować na adres rekrutacja@stat.gov.pl podając w temacie: Zapytanie dotyczące numeru oferty 113/PZ/2020.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
1 rok

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – A2
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Znajomość zasad metodologicznych z zakresu badań przedsiębiorstw niefinansowych
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Poszukiwanie informacji
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Kreatywność
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Wiedza z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw
 • Znajomość jednego ze specjalistycznych programów komputerowych (np. SQL, Statistica)


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 1 roku doświadczenia zawodowego/stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (A2) lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (A2)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego ekonomicznego lub pokrewnego
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości jednego ze specjalistycznych programów komputerowych (np. SQL, Statistica)

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-09-24
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Na adres rekrutacja@stat.gov.pl
  z dopiskiem : oferta nr 113/PZ/2020

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  20/09/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry