Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 02/04/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Klimatu w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw wdrażania najlepszych dostępnych technik i współpracy z Komisją Europejską w Wydziale Najlepszych Dostępnych Technik w Departamencie Zarządzania Środowiskiem

Ministerstwo Klimatu
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udział w spotkaniach i przedstawianie stanowiska Ministra Klimatu na forum organów Unii Europejskiej, w zakresie dotyczącym zagadnień związanych z Dyrektywą w sprawie emisji przemysłowych (IED)
 • Udział w pracach Technicznych Grup Roboczych dla branż przemysłowych w Europejskim Biurze IPPC w Sewilli i przedstawianie stanowiska Ministra Klimatu, w oparciu o informacje uzyskane z przemysłu, w zakresie Najlepszych Dostępnych Technik (BAT)
 • Udział we wdrażaniu przepisów prawa Unii Europejskiej w zakresie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli
 • Prowadzenie działań informacyjnych, monitorujących oraz wspierających organy i zainteresowane podmioty z zakresu wykonywania przepisów o emisjach przemysłowych oraz Najlepszych Dostępnych Technikach (BAT)
 • Udzielanie wyjaśnień, odpowiedzi na pytania i interpelacje poselskie w zakresie interpretacji i stosowania przepisów prawa dotyczącego zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń
 • Zlecanie wykonania ekspertyz i prac na temat Najlepszych Dostępnych Technik (BAT), gromadzenie informacji dotyczących BAT
 • Udział w prowadzeniu elektronicznego rejestru wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego i udzielonych pozwoleń zintegrowanych oraz rozpowszechnianiu i udostępnianiu informacji nt. Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) m.in. poprzez przygotowywanie i przekazywanie treści do serwisu internetowego EKOPORTAL oraz obywatel.gov.pl
 • Analizowanie przekazywanych do Ministerstwa wniosków podmiotów gospodarczych i wydanych przez właściwe organy pozwoleń zintegrowanych w zakresie spełniania wymagań wynikających z Najlepszych Dostępnych Technik (BAT)


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
- zagrożenie korupcją
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca na I piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
- praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem
- w trakcie wyjazdów służbowych lub w ramach reprezentowania urzędu w innych instytucjach warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Etapy naboru, czyli jak wygląda proces selekcji:
1. weryfikacja formalna
2. rozmowa kwalifikacyjna obejmująca pytania merytoryczne, sprawdzian znajomości języka angielskiego oraz elementy wywiadu behawioralnego

Weryfikację wymagań formalnych przeprowadzimy na podstawie dokumentów wymienionych w części „Niezbędne dokumenty i oświadczenia”. Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (akceptujemy jedynie oświadczenia zgodne ze wzorem).
Kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne i zakwalifikują się do dalszych etapów naboru, poinformujemy o terminie kolejnego etapu. W przypadku złożenia aplikacji poprzez formularz aplikacyjny, przed przystąpieniem do kolejnych etapów naboru, konieczne będzie własnoręczne podpisanie oświadczeń w siedzibie Ministerstwa.
Dokumenty wymienione w części „Dodatkowe dokumenty i oświadczenia” nie są obowiązkowe, ale są jedyną podstawą potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych.
Więcej informacji na temat procedury naboru do Ministerstwa Klimatu znajdziesz na stronie https://www.gov.pl/web/srodowisko/kariera-w-ministerstwie

Dlaczego warto pracować w Ministerstwie Klimatu
• umowa o pracę
• dodatek stażowy od 5% do 20%
• dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
• system nagród finansowych (nagrody kwartalne, specjalne i roczne)
• elastyczny czas pracy (rozpoczynanie pracy między 7.00 a 9.00)
• indywidualny program rozwoju zawodowego (m.in. szkolenia, dofinansowanie do nauki języka obcego i studiów podyplomowych)
• pakiet świadczeń socjalnych
• możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego
• praca zgodnie z systemem ekozarządzania i audytu (EMAS)
• zniżki na bilety do wybranych warszawskich teatrów
• dogodna lokalizacja
• stojaki na rowery, blisko położona stacja Veturilo, prysznice i szafki dla rowerzystów

Informacje dodatkowe
• Zapraszamy do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
• Prosimy o podanie w aplikacji adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu zapewnienia sprawnej komunikacji w procesie naboru.
• Jesteśmy pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
• Jako członek Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji promujemy dobre praktyki w rekrutacji oraz tworzymy standardy w tym zakresie. Ważna jest dla nas dbałość o relacje z kandydatami i ich doświadczenia w procesie rekrutacji (Candidate Experience).
• Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Klimatu zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl
• Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 36 92 847, 36 92 207, 36 92 438, 36 92 426.

ZAPRASZAMY!


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub inżynieryjno-technicznych

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze ochrony środowiska

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2)
 • Znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych dotyczących emisji przemysłowych
 • Znajomość Dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IED)
 • Myślenie analityczne
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Kreatywność
 • Komunikacja
 • Współpraca
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub inżynieryjno-technicznych
  • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
  • Kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska (dokumenty zawierające informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu - wzór treści wymaganego oświadczenia jest zamieszczony na stronie: https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/)
  • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
  • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-03-10
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Klimatu
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
  w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym DZŚstsp4/2020.
  Aplikacje złożone po terminie nie są rozpatrywane.

  Zachęcamy do składania aplikacji w formie elektronicznej.https://bip.mos.gov.pl/aplikuj/DZSstsp4_2020

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  25/02/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry