Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 10/04/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw obsługi administracyjno-technicznej Wydział Administracyjno-Techniczny Biuro Dyrektora Generalnego

ul. Wspólna 1/3; 00-529 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uczestniczy w planowaniu i realizacji inwestycji i remontów budynku będącego siedzibą Ministerstwa, w tym przygotowuje właściwe wnioski o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz wnioski o dokonanie zakupu, a także pozostałą dokumentację związaną z rozliczaniem materiałowo-finansowym wykonanych prac.
 • Przygotowuje procedury wyłonienia dostawców mediów: energii, CO, gazu oraz nadzoruje realizację przedmiotowych umów i zapewnia ciągłość dostaw.
 • Opiniuje projekty dokumentów rządowych i przygotowuje projekty odpowiedzi na pisma o problematyce związanej z zakresem zadań realizowanych przez Wydział.
 • Przygotowuje projekt planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz projekt planu zakupów w zakresie zadań Wydziału.
 • Realizuje zadania związane z użytkowaniem przez pracowników ministerstwa telefonów stacjonarnych wraz z konserwacją instalacji sieci telefonicznej w celu zapewnienia sprawnej łączności.
 • Zapewnia efektywne działanie i eksploatację urządzeń kserograficznych, klimatyzatorów oraz ekspresów do kawy w Ministerstwie, w tym zaopatruje w materiały eksploatacyjne, zleca i nadzoruje przeprowadzanie przeglądów, serwisów okresowych i konserwacji, napraw oraz przygotowuje wnioski o wymianę wyeksploatowanych urządzeń zgodnie z procedurami udzielania zamówień publicznych. Analizuje dane związane z eksploatacją i gromadzi niezbędną dokumentację.
 • Planuje, przygotowuje i przeprowadza procedurę udzielenia zamówienia na usługi i dostawy związane z zaopatrzeniem Ministerstwa w systemy do filtrowania wody i wodę w saturatorach oraz maty wejściowe, a także nadzoruje realizację tych umów.
 • Wspiera obsługę urządzeń nagłośnieniowych na czas nieobecności właściwych pracowników.


Warunki pracy

MNiSW zapewnia swoim pracownikom:
- stabilną i ciekawą pracę;
- umowę o pracę;
- regularnie wypłacane wynagrodzenie;
- dodatek stażowy;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastkę”, nagrody jubileuszowe;
- nagrody – w zależności od wyników pracy;
- możliwość rozwoju zawodowego (studia, szkolenia);
- wsparcie na etapie wdrażania do pracy;
- pakiet socjalny;
- korzystną ofertę dodatkowej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie;
- elastyczny system czasu pracy;
- kartę Multisport.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, konieczność przemieszczania się po wszystkich kondygnacjach budynku, miejscach trudno dostępnych, w tym w piwnicy, stychu dachu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, możliwość poruszania się po budynku: windy i drzwi odpowiedniej szerokości, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, możliwość technicznego dostosowania stanowiska pracy (pokój, meble biurowe) do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowoInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatów zamieszczonymi na stronie BIP MNISW w zakładce: Praca w MNISW: http://www.bip.nauka.gov.pl/praca-w-ministerstwie/

Weryfikację wymagań formalnych przeprowadzimy na podstawie dokumentów i oświadczeń wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. Oferta spełnia wymagania formalne jeżeli została złożona w terminie wskazanym w ogłoszeniu i zawiera wszystkie wymagane dokumenty oraz wymagane oświadczenia (prawidłowo wypełnione i własnoręcznie podpisane).
Kandydat którego oferta nie spełnia wymagań formalnych nie może zostać zakwalifikowany do kolejnego etapu naboru dlatego prosimy o staranne i rzetelne złożenie aplikacji.
Kandydat, który złożył oświadczenie o posiadanym doświadczeniu zawodowym/stażu pracy, w przypadku wyłonienia w toku naboru, zostanie zobowiązany do dostarczenia dokumentacji jednoznacznie potwierdzającej okres oraz obszar niezbędnego doświadczenia zawodowego, wskazanego w ogłoszeniu o naborze.
Dokumenty wymienione w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE” nie są obowiązkowe, ale są podstawą potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych.
Kandydaci aplikujący na ogłoszenia, które zawierają wymóg znajomości języka obcego, są zobowiązani do zawarcia w oświadczeniu informacji dotyczących poziomu znajomości języka. Dla ułatwienia można skorzystać z opisu poziomów biegłości językowej wg skali przyjętej przez Radę Europy - Pliki do pobrania http://www.bip.nauka.gov.pl/ogloszenia-praca/wymagane-dokumenty-i-oswiadczenia.html

W przypadku posiadania dyplomu studiów wyższych z uczelni zagranicznej, kandydaci powinni dołączyć do aplikacji kopię potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie poświadczone przez tłumacza przysięgłego.
W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Wszyscy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru, terminie i miejscu jego przeprowadzenia oraz metodach i technikach naboru stosowanych na tym etapie.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 52-92 -735 lub (22) 50-17-168.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze obsługi administracyjno-technicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych, znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości
 • rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w realizacji zadań związanych z administrowaniem nieruchomościami


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • dokumenty potwierdzające 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi administracyjno-technicznej (kopie dokumentów jednoznacznie potwierdzających pełen wymagany okres i wymagany obszar zatrudnienia, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje, opisy stanowisk) lub oświadczenie o spełnianiu tych wymogów – koniecznie ZGODNE ZE WZOREM zamieszczonym na stronie BIP MNISW w zakładce: Pliki do pobrania http://www.bip.nauka.gov.pl/ogloszenia-praca/wymagane-dokumenty-i-oswiadczenia.html
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagań dodatkowych, tj. doświadczenie zawodowe

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-20
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Wspólna 1/3
  00-529 Warszawa
  (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym "ogłoszenie - starszy specjalista ds. obsługi administracyjno-technicznej - BDG/WAT/3 (A4)”
  Ofertę można złożyć również za pomocą formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie:


  http://www.bip.nauka.gov.pl/ogloszenia-praca/wniosek-aplikacyjny-o-zatrudnienie-na-wolnym-stanowisku-pracy-w-mnisw.html

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  06/02/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry