Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 02/04/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa w Wydziale Rozwoju i Cyberbezpieczeństwa Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

Ministerstwo Obrony Narodowej
Al.Niepodległości 218
00-911 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Koordynowanie obsługi merytorycznej i organizacyjnej Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, w tym organizowanie wyjazdów zagranicznych, przygotowywanie spotkań i materiałów, prowadzenie dokumentacji z ich przebiegu oraz opracowywanie sprawozdań z realizowanych przez niego zadań.
 • Opiniowanie krajowych oraz międzynarodowych projektów aktów prawnych, umów i porozumień, w tym w języku angielskim, dotyczących obszaru cyberbezpieczeństwa oraz współudział w opracowywaniu dokumentów strategicznych oraz projektów aktów prawnych regulujących system bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Ministerstwa Obrony Narodowej.
 • Udział w realizacji zadań dotyczących współpracy z krajowymi oraz międzynarodowymi podmiotami z obszaru cyberbezpieczeństwa, w tym obsługa korespondencji, opracowywanie propozycji odpowiedzi, stanowisk lub instrukcji negocjacyjnych (także w języku angielskim).
 • Udział w realizacji obowiązków wynikających z nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanymi, podporządkowanymi osobie zajmującej kierownicze stanowisko Ministerstwa nadzorującej Departament w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz spraw kadrowych, w tym przygotowywanie pod względem organizacyjnym kontroli tych jednostek, sporządzanie notatek i protokołów, monitorowanie wdrażania wniosków pokontrolnych oraz procedowanie wypowiedzeń i wniosków w sprawie wyznaczenia na stanowisko służbowe.
 • Przygotowywanie notatek, prezentacji oraz materiałów informacyjnych dotyczących zakresu działania Wydziału na potrzeby kierownictwa Departamentu.
 • Prowadzenie dokumentacji z realizacji projektów naukowo-badawczych oraz prac rozwojowych w obszarze cyberbezpieczeństwa.
 • Zapewnienie wsparcia organizacyjnego w realizacji przedsięwzięć informacyjnych oraz promocyjnych resortu obrony narodowej dotyczących cyberbezpieczeństwa.


Warunki pracy

Budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku: windy umożliwiające wjazd osobie na wózku inwalidzkim oraz łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiająca poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. Nie występują uciążliwe/ szkodliwe/ niebezpieczne warunki pracy. Zagrożenie korupcją.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wynagrodzenie na ww. stanowisku wynosi około 4600 zł brutto (według mnożnika kwoty bazowej 2,4) plus dodatek za wysługę lat. Wynagrodzenie nie podlega negocjacji. Pracownikowi może być nadany przez właściwego wojskowego komendanta uzupełnień pracowniczy przydział mobilizacyjny - na podstawie art. 59a ust. 2 i 5 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "dokumenty i oświadczenia niezbędne". W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Procedura naboru do korpusu służby cywilnej w MON nie dopuszcza możliwości uzupełniania aplikacji.
W przypadku kandydatów, którzy nie przedstawią kopii certyfikatu językowego na wymaganym w ogłoszeniu poziomie, zostanie przeprowadzony sprawdzian znajomości języka angielskiego, pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia o znajomości języka na poziomie wymaganym w ogłoszeniu, tj. B1.
Niezbędnym elementem ofert kandydatów jest adres e-mailowy. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni wyłącznie pocztą elektroniczną o terminie kolejnego etapu naboru.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za nie spełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu).
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno - technicznego stanowiska pracy).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261 874 955, 261 840 515, 261 840 096.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Powyżej 1 roku doświadczenia w obszarze bezpieczeństwa informacji lub współpracy międzynarodowej lub obsługi organizacyjnej ciał kolegialnych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli „poufne”.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym - B1.
 • Znajomość Ustawy ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Znajomość Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
 • Znajomość Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017-2022
 • Znajomośc Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków na rzecz wysokiego, wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii Europejskiej
 • Znajomość Ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość struktury organizacyjnej MON
 • Umiejętności: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, dążenia do rezultatu, poszukiwania rozwiązań, komunikacji, w tym komunikacji pisemnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających powyżej 1 roku doświadczenia w obszarze bezpieczeństwa informacji lub współpracy międzynarodowej lub obsługi organizacyjnej ciał kolegialnych (np. kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu)
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.)
  • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1 (określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej) lub, w przypadku braku ww. kopii dokumentu, złożenie pisemnego oświadczenia o znajomości języka angielskiego na poziomie B1 - średniozaawansowanym
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-20
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Obrony Narodowej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Niepodległości 218
  00-911 Warszawa
  Dokumenty można składać osobiście - Punkt podawczy MON, Al. Niepodległości 218 - wejście od ul. Filtrowej (pn-pt, w godz.8.15-16.15.) Na kopercie należy zamieścić nr oferty z BIP KPRM.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  04/02/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry