Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 11/07/2020.

Opis stanowiska pracy


Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw obserwacji hydromorfologicznych wód w Departamencie Monitoringu Środowiska

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie terenowych obserwacji hydromorfologicznych wód oraz klasyfikacji wskaźników jakości hydromorfologicznej wód na obszarze województwa mazowieckiego zgodnie obowiązującymi metodykami, przepisami prawodawstwa polskiego i przepisów UE.
 • Wykonywanie prac związanych z weryfikacją lokalizacji punktów pomiarowo-kontrolnych oraz stanowisk pomiarowych monitoringu wód w terenie na obszarze województwa mazowieckiego. Wykonuje prace związane z planowaniem sieci i programów pomiarowych monitoringu wód zgodnie z przepisami prawodawstwa polskiego i przepisów UE we współpracy z pozostałymi Wydziałami Departamentu z uwzględnieniem presji, w tym transportu zanieczyszczeń rzekami w układzie hydrograficznym kraju. Prowadzi stały nadzór nad aktualnością i kompletnością sieci i programów monitoringu wód na obszarze województwa mazowieckiego.
 • Udział w zadaniach związanych z wdrożeniem systemu informatycznego monitoringu wód w ramach systemu Ekoinfonet oraz rozwojem systemu w powiązaniu z systemem informacji przestrzennej w celu zapewnienia odpowiednich narzędzi do gromadzenia, przetwarzania, weryfikacji i wizualizacji danych monitoringowych o jakości wód. Zapewnienie administrowania SI JWoda w zakresie planowania monitoringu wód oraz danych słownikowych, w tym weryfikacja zgodność danych słownikowych z wykazami wód. Wprowadzanie do SI JWoda wyników obserwacji hydromorfologiczne wód oraz klasyfikacji wskaźników jakości hydromorfologicznej wód.
 • Wykonywanie analiz i map z wykorzystaniem narzędzi informacji przestrzennej na potrzeby m.in. programów monitoringu, raportów i sprawozdań.
 • Analizowanie przepisów UE i innych zobowiązań międzynarodowych z zakresu oceny stanu ekologicznego wód i opiniowanie z uwzględnieniem tych przepisów projektów aktów prawnych oraz ocen skutków regulacji dotyczących monitoringu wód w ramach krajowego procesu legislacyjnego, w tym udział w transpozycji odpowiednich przepisów unijnych do prawodawstwa krajowego w celu zapewnienia odpowiednich warunków prawnych do wykonywania zadania, o którym mowa w pkt.1; uczestniczy w opracowaniu projektów stanowisk negocjacyjnych w przedmiotowym zakresie oraz opiniuje projekty aktów prawnych w celu wsparcia kierownictwa Departamentu w procesie legislacyjnym UE.
 • Opracowywanie odpowiednich części programu Państwowego Monitoringu Środowiska w oparciu o analizy potrzeb wynikających z przepisów prawodawstwa polskiego, przepisów UE i innych zobowiązań międzynarodowych oraz polityki ekologicznej państwa.
 • Opracowywanie sprawozdań, komunikatów, raportów i bieżących informacji dotyczących planowania monitoringu i realizacji programów monitoringu wód, a także działalności Departamentu MŚ w zakresie monitoringu wód, dla potrzeb administracji rządowej oraz społeczeństwa wraz z aktualizacją informacji dla serwisu internetowego GIOŚ w zakresie merytorycznym stanowiska w celu zapewnienia aktualnych informacji nt. monitoringu i stanu wód.
 • Udział w szkoleniach, naradach i konferencjach w zakresie kompetencji merytorycznych oraz uczestniczy i reprezentuje GIOŚ w pracach grup roboczych, związanych z kompetencjami merytorycznymi.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca w terenie
- praca przy komputerze
- wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi
o odpowiedniej szerokości;
- w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dokumenty można składać:
- w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ
- w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń
Kandydatki/kandydaci , którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.
Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.
UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 369-22-21.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, chemia, biologia, geografia lub pokrewne,

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze ochrony środowiska lub gospodarki wodnej;

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość ustawy - Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne oraz przepisów wykonawczych dotyczących monitoringu i klasyfikacji stanu wód; znajomość przepisów prawa UE w zakresie ochrony wód: dyrektywy 2000/60/WE, 2008/105/WE oraz 2013/39/WE.
 • ogólna wiedza na temat struktur Unii Europejskiej;
 • znajomość obsługi programów komputerowych Access, narzędzi GIS (np. ArcGIS);
 • umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel, Access, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie;
 • znajomość obsługi baz danych;
 • znajomość metod statystycznych;
 • prawo jazdy – kategoria B;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie znajomości obsługi programów komputerowych: Access, narzędzi GIS (np. ArcGIS) znajomość obsługi baz danych;


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego na poziomie B2,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzająca przeszkolenie w zakresie znajomości obsługi programów komputerowych: Access, narzędzi GIS (np. ArcGIS) znajomość obsługi baz danych,

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-27
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  23/11/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry