Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 09/07/2020.

Opis stanowiska pracy


Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw skarg, wniosków i petycji w Wydziale Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, Departament Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Wspólna 2
00-926 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Analiza i rozpatrywanie skarg na działania, w tym na bezczynność i przewlekłość prowadzenia postępowania przez wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego oraz sporządzanie projektów stanowiska Głównego Geodety Kraju w sprawie napływających skarg i wniosków w celu zapewnienia realizacji działań nadzorczych Głównego Geodety Kraju.
 • Analiza i rozpatrywanie petycji składanych do Urzędu oraz sporządzanie projektów stanowiska Głównego Geodety Kraju w sprawie napływających petycji mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji Głównego Geodety Kraju.
 • Uczestnictwo w kontrolach wewnętrznych, podczas których dokonuje się oceny poprawności realizacji zadań przez kontrolowane komórki organizacyjne, w celu przedstawienia projektu obiektywnej oceny funkcjonowania jednostki.
 • Uczestnictwo w kontrolach urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców, wykonywanych w imieniu Głównego Geodety Kraju oraz przygotowywanie, w poleconym zakresie, projektów oceny poprawności realizacji zadań przez kontrolowane jednostki w celu zapewnienia przestrzegania przepisów z zakresu geodezji i kartografii.
 • Monitoring spraw dotyczących nadzoru Głównego Geodety Kraju nad wojewódzkimi inspektorami nadzoru geodezyjnego i kartograficznego oraz sporządzanie okresowych informacji na temat zaawansowania realizacji spraw, w celu dostarczenia Głównemu Geodecie Kraju bieżącej informacji w zakresie prawidłowości działania nadzorowanych organów.
 • Monitoring funkcjonowania przepisów w zakresie geodezji i kartografii związanych z wykonywaniem zadań przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, pod kątem ich stosowania i skuteczności w celu dostarczenia Głównemu Geodecie Kraju informacji na temat pożądanych kierunków zmian.
 • Analiza terminowości działania komórek organizacyjnych Urzędu w związku z przekazanymi im do wyjaśnienia zagadnieniami merytorycznymi.
 • Opracowywanie projektów analiz, statystyk i sprawozdań związanych z zakresem powierzonych zadań, w tym informacji, opracowań i materiałów do publikacji.


Warunki pracy

− Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
− Obsługa standardowych urządzeń biurowych.
− W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
− Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.
− Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio przed budynkiem.
− Wyjazdy służbowe.
− Praca w warunkach narażenia na stres.
− Wystąpienia publiczne związane z funkcjonowaniem komórki organizacyjnej.
− Praca wymagająca dyspozycyjności.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Pracownikom oferujemy:
• stabilną pracę w jednostce administracji państwowej, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• trzynaste wynagrodzenie,
• nagrody uznaniowe,
• możliwość rozwoju kompetencji zawodowych (m in. dofinansowanie do kosztów związanych z nauką języków obcych, bogaty pakiet szkoleń),
• pakiet socjalny (m. in. dofinansowanie wypoczynku, możliwość korzystania z programu Multisport),
• możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie.


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej GUGiK.
Metody i techniki selekcji: formalna weryfikacja (preselekcja) ofert złożonych przez kandydatów, sprawdzian wiedzy i umiejętności, niezbędnych do realizacji zadań na stanowisku, rozmowa kwalifikacyjna.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu).
Kandydaci i kandydatki spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru, będą powiadamiani o terminie i miejscu ich przeprowadzenia.
Oferty kandydatów i kandydatek przechowywane są przez okres 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a jeżeli nabór został zakończony bez wyłonienia kandydata/kandydatki – przez okres 3 miesięcy od ogłoszenia wyniku naboru.
W okresie przechowywania ofert kandydaci i kandydatki mają prawo wglądu do dokumentów związanych z naborem, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych, oraz do odbioru złożonych dokumentów.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 56 31 478 lub 480.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe geodezyjne lub administracyjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w jednostkach sektora publicznego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Dobra znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi
 • Dobra znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • posiadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji w zakresie 1 i 2
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • samodzielność, odpowiedzialność
 • systematyczność, dokładność
 • znajomość zasad i procedur związanych z przeprowadzaniem kontroli w administracji publicznej


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-25
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  08/11/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry