Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 28/02/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw zdrowia środowiskowego w Wydziale Zdrowia Środowiskowego w Departamencie Zdrowia Publicznego i Rodziny

Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizowanie zadań związanych z wpływem promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie ludzi, we współpracy z jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra Zdrowia, w tym prowadzenie procesu legislacyjnego aktów prawnych w ww. zakresie, pozostających w kompetencjach Ministra Zdrowia;
 • Prowadzenie, we współpracy z jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra Zdrowia, spraw związanych z wpływem zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi oraz dotyczących zmian klimatu i ich wpływu na zdrowie;
 • Prowadzenie, we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, spraw dotyczących środowiskowych zagrożeń zdrowia oraz zagadnień związanych z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych, bezpieczeństwem zdrowotnym wody i postępowaniem z odpadami medycznymi,
 • Prowadzenie, we współpracy z jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra Zdrowia, spraw związanych z narażeniem ludzi na hałas;
 • Przygotowywanie i opiniowanie pod względem merytorycznym projektów aktów normatywnych i dokumentów rządowych;
 • Organizowanie i uczestniczenie w spotkaniach krajowych, konferencjach uzgodnieniowych, posiedzeniach komisji prawniczych Rządowego Centrum Legislacji, komisjach parlamentarnych prezentując na nich stanowisko Ministra;
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia oraz podmiotami zewnętrznymi (m.in. konsultantami krajowymi, ekspertami w danej dziedzinie medycyny);
 • Opracowywanie informacji i sprawozdań o realizowanych przez Wydział zadań dla potrzeb Rady Ministrów, Sejmu, Senatu, Najwyższej Izby Kontroli oraz rozpatrywanie skarg i wniosków, a także przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz przygotowywanie projektów materiałów informacyjnych (informacje o rozwiązaniach prawnych, odpowiedzi na pytania mediów itp.) w zakresie właściwości Wydziału.


Warunki pracy

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;
Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny mieści się w Warszawie przy ul. Długiej 38/40; pokój zlokalizowany jest na parterze; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; przed budynkiem jest podjazd dla wózków inwalidzkich jedynie na parter;


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.gov.pl; Ministerstwo Zdrowia/ Praca i praktyki/ Materiały
Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji.
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
W przypadku przesyłania aplikacji mailowo najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci muszą dostarczyć do Ministerstwa Zdrowia wszystkie wymagane prawem oświadczenia, w tym własnoręcznie podpisane: oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, oświadczenie
o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe). Niedostarczenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z naboru.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data wpływu do urzędu) nie będą rozpatrywane.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie
3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (22) 63 49 276.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Naszym Pracownikom oferujemy:
• stabilne zatrudnienie na umowę o pracę,
• proponowane wynagrodzenie zasadnicze dla stanowiska wynosi do ok. 4.135,00 zł brutto,
• dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego
w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• możliwość rozwoju kompetencji i kwalifikacji poprzez ciekawe zadania i projekty,
• możliwość doskonalenia zawodowego,
• „trzynaste” wynagrodzenie,
• elastyczny czas pracy możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.00 a 9.00,
• pakiet socjalny (min. dofinansowanie wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskooprocentowane pożyczki, pomoc finansowa w trudnych sytuacjach),
• możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu ubezpieczeń,
• projekty: profilaktyka „Kierunek-ZDROWIE” oraz „ZDROWIE dla o(d)pornych”,
• parking dla rowerów,
• dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość zagadnień dotyczących zagadnień promieniowania elektromagnetycznego, zanieczyszczeń powietrza oraz zmian klimatu i ich wpływu na zdrowie,
 • znajomość zagadnień związanych z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych, bezpieczeństwem zdrowotnym wody, postępowaniem z odpadami medycznymi oraz szkodliwymi efektami narażenia na hałas,
 • znajomość procedur administracyjnych,
 • znajomość organizacji i funkcjonowania administracji publicznej,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność samodzielnej pracy koncepcyjnej,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Power Point),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • dobra znajomość języka angielskiego w zakresie ochrony zdrowia , w tym odpowiadanie na korespondencję, pisanie notatek, udział w spotkaniach z udziałem gości zagranicznych.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-13
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  11/09/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry