Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 17/02/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw nadzoru właścicielskiego w Wydziale Nadzoru i Inwestycji Zespołu Nadzoru Właścicielskiego i Finansowego Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia

Ministerstwo Obrony Narodowej
Al.Niepodległości 218
00-911 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Weryfikowanie, analizowanie i ocenianie pod względem ekonomiczno-finansowym programów naprawczych opracowywanych i przedkładanych do zatwierdzenia przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SPZOZ), dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej oraz monitorowanie stanu realizacji zatwierdzonych programów w zakresie osiągniętych efektów.
 • Monitorowanie terminowości wykonania obowiązku sprawozdawczego i weryfikowanie pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym sprawozdań dotyczących zagadnień ekonomiczno-finansowych lub statystycznych realizowanych przez SPZOZ i instytuty badawcze wojskowej służby zdrowia (IB) w celu sporządzania informacji zbiorcznej na potrzeby naczelnika wydziału lub dyrektora departamentu.
 • Analizowanie protokołów z wykonywanych w SPZOZ lub IB czynności kontrolnych (analitycznych) realizowanych przez uprawnione organy (np.: Departament Kontroli MON, Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Najwyższa Izba Kontroli, Urząd Skarbowy, Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) w zakresie właściwości merytorycznej wydziału w celu monitorowania realizacji wniosków pokontrolnych.
 • Weryfikowanie danych ekonomiczno-finansowych raportowanych przez SPZOZ i IB w bazach danych Ministra Zdrowia funkcjonujących w ramach dziedzinowych systemów teleinformatycznych Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia w celu ich akcepatcji.
 • Koordynowanie procesu związanego z udzieleniem zgody przez podmiot tworzący na wykonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela SPZOZ.
 • Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności nadzorowanych podmiotów leczniczych w zakresie właściwości wydziału oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi.
 • Opiniowanie wniosków dotyczących nieruchomości zbędnych dla potrzeb SPZOZ oraz ocenianie wpływu ich realizacji na sytuację ekonomiczną podmiotu leczniczego.
 • Udział w czynnościach kontrolnych i przeprowadzanych nadzorach w zakresie racjonalnego gospodarowania nieruchomościami i prawidłowego rozliczania kosztów ich utrzymania przez SPZOZ i IB, w tym weryfikacja wymaganych zgód i procedur najmu powierzchni.


Warunki pracy

Budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku: windy umożliwiające wjazd osobie na wózku inwalidzkim oraz łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiająca poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. Nie występują uciążliwe/ szkodliwe/ niebezpieczne warunki pracy. Zagrożenie korupcją.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wynagrodzenie na ww. stanowisku wynosi około 4600 zł brutto (według mnożnika kwoty bazowej 2,4) plus dodatek za wysługę lat. Wynagrodzenie nie podlega negocjacji. Pracownikowi może być nadany przez właściwego wojskowego komendanta uzupełnień pracowniczy przydział mobilizacyjny - na podstawie art. 59a ust. 2 i 5 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "dokumenty i oświadczenia niezbędne". W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Procedura naboru do korpusu służby cywilnej w MON nie dopuszcza możliwości uzupełniania aplikacji.
Niezbędnym elementem ofert kandydatów jest adres e-mailowy. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni wyłącznie pocztą elektroniczną o terminie kolejnego etapu naboru.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za nie spełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu).
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno - technicznego stanowiska pracy).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261 874 955, 261 840 515, 261 840 034.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Powyżej 1 roku doświadczenia w obszarze nadzoru nad jednostkami sektora finansów publicznych lub rachunkowości lub finasów publicznych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli „poufne”
 • Znajomość: ustawy o działalności leczniczej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o instytutach badawczych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie skarg i wniosków, struktury organizacyjnej MON
 • Umiejętności: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, dążenia do rezultatu, poszukiwania rozwiązań, komunikacji, w tym komunikacji pisemnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.)
  • Kopie dokumentów potwierdzających powyżej 1 roku doświadczenia w obszarze nadzoru nad jednostkami sektora finansów publicznych lub rachunkowości lub finasów publicznych (np. kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu)
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-29
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  13/08/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry