Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/02/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw finansowania współpracy naukowej z zagranicą – finansowanie projektów międzynarodowych współfinansowanych (PMW) Wydział Finansowania Międzynarodowej Współpracy Naukowej Departament Nauki

ul. Wspólna 1/3; 00-529 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Weryfikuje pod względem poprawności formalnej (kompletności i prawidłowości) dokumenty (wnioski, raporty) związane z finansowaniem i rozliczaniem projektów międzynarodowych współfinansowanych (PMW)
 • Przygotowuje projekty decyzji oraz projekty umów i aneksów do umów dotyczących finansowania PMW
 • Monitoruje realizację PMW, w tym weryfikuje raporty roczne i raporty końcowe oraz pilotuje wnioski o zmianę warunków realizacji projektów
 • Prowadzi bieżącą korespondencję z beneficjentami w sprawach związanych z finansowaniem PMW, w tym udziela informacji potencjalnym wnioskodawcom
 • Współpracuje z Departamentem Budżetu i Finansów w zakresie finansowania oraz rozliczania przekazanych środków finansowych na realizację PMW
 • Monitoruje i analizuje skuteczność programów i przedsięwzięć ministra w zakresie wspierania międzynarodowej współpracy naukowej oraz przygotowuje założenia procesu ewaluacji efektywności i skuteczności programów i przedsięwzięć ministra w zakresie finansowania międzynarodowej współpracy naukowej
 • Gromadzi i przetwarza dane dotyczące nadzorowanych PMW
 • Przygotowuje wkłady do założeń zmian legislacyjnych w zakresie zadań będących we właściwości Wydziału


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, możliwość poruszania się po budynku: windy i drzwi odpowiedniej szerokości, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, możliwość technicznego dostosowania stanowiska pracy (pokój, meble biurowe) do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty niekompletne (tj. niezawierające prawidłowych i podpisanych oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”), zostaną odrzucone.
Kopie dokumentów dot. stażu pracy/doświadczenia zawodowego, muszą potwierdzać w pełni i jednoznacznie wymagany okres oraz wymagany obszar zatrudnienia. Deklaracja (oświadczenie) kandydata nie stanowi potwierdzenia stażu pracy/doświadczenia zawodowego.
Wymagane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem oświadczenia zamieszczonym w plikach do pobrania w zakładce „wymagane dokumenty i oświadczenia” na stronie: http://www.bip.nauka.gov.pl/ogloszenia-praca/wymagane-dokumenty-i-oswiadczenia.html
Oświadczenia oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznie podpisane.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Ofertę można złożyć również za pomocą formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie: http://www.bip.nauka.gov.pl/ogloszenia-praca/wniosek-aplikacyjny-o-zatrudnienie-na-wolnym-stanowisku-pracy-w-mnisw.html.
Wszyscy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru, terminie i miejscu jego przeprowadzenia oraz metodach i technikach naboru stosowanych na tym etapie.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 52-92-735 lub 52-92-758.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w jednostkach sektora finansów publicznych lub 2 lata w sektorze prywatnym w obszarze B+R

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów prawnych wydawanych w celu realizacji programu - projekty międzynarodowe współfinansowane (PMW) - komunikaty, ogłoszenia itp.
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość Kodeksu cywilnego
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • umiejętność współpracy, umiejętność skutecznej komunikacji, umiejętność sprawnej organizacji pracy, samodzielność i inicjatywa, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z realizacją lub rozliczaniem projektów finansowanych w ramach Programów Ramowych UE
 • znajomość innego języka urzędowego UE na poziomie B1


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających jednoznacznie pełen wymagany okres zatrudnienia, wymagany obszar i rodzaj wykonywanych zadań (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, opisów stanowisk lub kopie innych zaświadczeń)
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość jęz. angielskiego poziomie B2 lub stosowne oświadczenie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość pożądanego języka obcego na poziomie B1 lub stosowne oświadczenie o takiej znajomości

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-23
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  22/08/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry