Opis stanowiska pracy


Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor w Sekcji Mundurowo- Żywnościowej w Wydziale Zaopatrzenia Materiałowego

02-148 Warszawa ul. Komitetu Obrony Robotników 23

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządza i przedkłada do zatwierdzenia przełożonym dokumenty obrotu materiałowego przy użyciu zintegrowanego systemu informatycznego FT-GM 7, FT-EW7, FT-ST7
 • Prowadzi ewidencje przedmiotów objętych gospodarką mundurową, sprzętu i materiałów żywnościowych przy użyciu zintegrowanego systemu informatycznego FT-GM 7, FT-EW7, FT-ST7 wydanych indywidualnie funkcjonariuszom, pracownikom i komórkom organizacyjnym
 • Prowadzi ewidencję ilościowo - wartościową przy użyciu zintegrowanego systemu informatycznego FT-GM 7 pozostającego we właściwości Sekcji Mundurowo - Żywnościowej
 • Uzgadnia ewidencję ilościowo - wartościową z ewidencją ilosciową
 • Prowadzi stałą analizę stanu posiadania mienia w zakresie: przedmiotów objętych gospodarką mundurową, środków żywnościowych oraz sprzętu i materiałów żywnościowych
 • Bierze udział w opracowywaniu planów rzeczowo-finansowych, sprawozdań i analiz mienia znajdującego się we właściwości Sekcji na podstawie prowadzonej ewidencji
 • kompletuje, przechowuje zatwierdzone dokumenty obrotu materiałowego mienia pozostającego we właściwości Sekcji zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno–biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak obecności wind, pomieszczeń higieniczno–sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych). Pracownik wykonuje prace biurowe w naturalnym i sztucznym oświetleniu z wykorzystaniem monitora ekranowego, drukarki, telefonu, faksu i niszczarki dokumentów. Konieczność poruszania się po obiekcie.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Załącz do oferty  dokumenty które w sposób jednoznaczny wykażą długość wymaganego doświadczenia zawodowego i rodzaj wymaganego doświadczenia: • długość wymaganego doświadczenia- Dołącz kopie świadectw pracy potwierdzające wymagany okres stażu pracy  (np.1 rok,2 lata) 

 • jeżeli obecnie pracujesz a okres ten zalicza sie do wymagań niezbędnych- Dołącz zaświadczenie od pracodawcy ( zaświadczenie ważne 30 dni)

 • jeżeli ze świadectw pracy nie wynika rodzaj wymaganego doświadczenia (np. praca biurowa,admin itp)- wraz ze świadectwem pracy dołącz dokumenty w których określono zakres zadań i czynności wykonywane na stanowisku pracy.(np: zakres zadań lub opinie lub referencje)

 • Dokumentem potwierdzającym wymagane wykształcenie jest kopia świadectwa ukończenia szkoły, kopia dyplomu uczelni.

 • W liście motywacyjnym podaj numer ogłoszenia,stanowiska i komórkę organizacyjną do której się ubiegasz.

 • WZORY wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładce" Wolne stanowiska pracy"

 • W przypadku złożenia przez kandydatów/kandydatki oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymagań formalnych.

 • Do celów organizacyjnych uprzejmie prosimy o wskazywanie numerów telefonów oraz adresów e-mail do kontaktów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 • Informacja o wyniku naboru zamieszczona zostanie w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w administracji/ w pracy biurowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości
 • umiejętność obsługi komputera ( pakiet MS Office) w tym programu Excel, Word i urządzeń biurowych,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawa o ochronie informacji niejawnych
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych klauzula "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych z dn. 05.08.2010 r.
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Informacja RODO – wzór oświadczenia znajduje się na stronie BIP Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładce „ wzory oświadczeń”

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-02-17
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Nadwiślański Oddział Straży Granicznej  
  ul. Komitetu Obrony Robotników 23
  02-148 Warszawa  
  Tel. (22) 500 33 79, 500 31 90

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  03/02/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi