Opis stanowiska pracy


Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw administracyjnych w Wydziale Organizacyjno- Prawnym

00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 11

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zapewnia wsparcie w prowadzeniu spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów;
 • Organizuje prace związane z konserwacją pomieszczeń biurowych oraz urządzeń technicznych;
 • Współpracuje przy sprawowaniu nadzoru nad nieruchomościami będących w trwałym zarządzie Głównego Inspektoratu;
 • Nadzoruje drobne prace budowlane;
 • Wspiera logistyczne działania związane z bhp;
 • Uczestniczy w pracach Komisji BHP;
 • Zapewnia w razie potrzeby osobom przebywającym w siedzibie pracodawcy lub na jego terenie możliwości ewakuacji;
 • Zarządza flotą samochodową;
 • Przygotowuje informacje i sprawozdania na żądanie przez uprawnione organy lub inne podmioty w zakresie aspektów technicznych dla obiektów GIORiN;
 • Realizuje zadania związane z obsługą administracyjną urzędu;
 • Współpracuje z Wydziałem finansowym w zakresie dokonywania wstępnej weryfikacji wniosków zakupowych oraz opisywanie faktur zakupowych;
 • Wspiera Biuro Dyrektora Generalnego w prowadzeniu spraw związanych z obsługą sekretariatu;
 • Przygotowuje do archiwizacji całość wytworzonych dokumentów;


Warunki pracy

Miejsce pracy: Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa; • Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (praca na 8 piętrze – winda, klatka schodowa),

 • Narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia sieciowe, skaner, drukarka,

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.


Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w placówce pocztowej. Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.


W  związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.


W ciągu jednego miesiąca od publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie dokumenty podlegają zniszczeniu.


Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni drogą pocztową lub e-mailem.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w obszarze administracji budynkami/zarządzania flotą/ zarządzania nieruchomościami;

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Czynne prawo jazdy Kat. B;
 • Znajomość branży budowlanej;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Word i Excel);
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Umiejętność rozwiązywania problemów;
 • Efektywna komunikacja;
 • Radzenie sobie ze stresem;
 • Umiejętność dostosowania się do zmian;
 • Umiejętność przekazania informacji;


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-02-07
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do: 07-02-2023 r.

  pod adresem: Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa
  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „oferta na stanowisko starszy inspektor ds. administracyjnych”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  28/01/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi