Opis stanowiska pracy


Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw nadzoru i kontroli Wydział Nadzoru i Kontroli, Departament Nadzoru i Kontroli

00-926 Warszawa Żurawia 6/12

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uczestniczy z ramienia Głównego Geodety Kraju w kontrolach organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz przygotowuje oceny pokontrolne poprawności ich działalności w celu przedstawienia Kierownictwu Urzędu obiektywnej oceny funkcjonowania jednostki.
 • Opracowuje oraz sporządza zbiorcze informacje i dokonuje ocen na temat działań kontrolnych organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.
 • Uczestniczy w kontrolach wewnętrznych, w tym opracowuje projekty wystąpień pokontrolnych, zaleceń lub wniosków dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania Urzędu.
 • Prowadzi sprawy z zakresu nadzoru Głównego Geodety Kraju nad państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym samodzielnie lub przy współpracy z innymi wydziałami lub departamentami Urzędu, w tym monitoruje funkcjonowanie organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, w szczególności związane z wykonywaniem zadań przez te organy.
 • Monitoruje funkcjonowanie przepisów z zakresu geodezji i kartografii związanych z wykonywaniem zadań przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej pod kątem ich stosowania i skuteczności w celu dostarczenia Głównemu Geodecie Kraju informacji na temat pożądanych kierunków zmian.
 • Opracowuje stanowiska, opinie i wyjaśnienia Głównego Geodety Kraju w sprawach prawidłowości wykonywania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii oraz stosowania standardów technicznych przez organy administracji geodezyjnej oraz wykonawców prac geodezyjnych.
 • Wspiera inne wydziały w realizacji powierzonych im zadań.


Warunki pracy


 • praca biurowa z wykorzystaniem komputera

 • obsługa standardowych urządzeń biurowych

 • wyjazdy służbowe

 • praca wymagająca dyspozycyjności

 • budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, windy)

 • węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na parterze budynku

 • brak specjalistycznych urządzęń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym i głuchoniemymInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe geodezyjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w wykonawstwie geodezyjnym i/lub w organach Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Geodezyjnej i Kartograficznej


pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi oraz ustawy o kontroli w administracji.
 • Znajomość zasad i procedur przeprowadzania kontroli oraz umiejętność praktycznego wykonywania kontroli administracyjnych.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office.
 • Gotowość do odbywania podróży służbowych.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Aktualne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające o dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne albo zgoda na poddanie się poszerzonemu postępowaniu sprawdzającemu
 • Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i/lub 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Znajomość przepisów nt. ochrony danych osobowych.
 • Znajomość przepisów Kodeksu postepowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego.
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym
 • Samodzielność, odpowiedzialność
 • Systematyczność, wnikliwość, dokładność


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie związane z lustracją - dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2024-04-28
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Główny Urząd Geodezji i Kartografii
  ul. Żurawia 6/12; 00-926 Warszawa

  lub
  za pośrednictwem platformy ePUAP /887pujdw65/skrytka

  lub
  na adres mailowy rekrutacje@gugik.gov.pl

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  10/04/2024
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi