Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w Wydziale Wsparcia Edukacyjno-Specjalistycznego, Departament Edukacji Włączającej

00-918 Warszawa al. Szucha 25

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • W celu podniesienia jakości pomocy psychologiczno-pedagogicznej współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi (PPP) i organami prowadzącymi w realizacji projektu „Przygotowanie kompleksowego wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznych”, w tym w zakresie przygotowania dokumentacji konkursu, współtowarzyszącego projektowi, organizacji spotkań, warsztatów i seminariów. Ponadto przygotowuje statystyki, raporty, zestawienia, a także monitoruje przebieg ww. projektu i współpracuje z Beneficjentami konkursu towarzyszącego temu projektowi.
 • W celu podniesienia jakości pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspiera realizację zadań głównego eksperta merytorycznego w projekcie „Przygotowanie kompleksowego wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznych”.
 • Planuje działania strategiczne i rozwojowe (krótkoterminowe i długoterminowe) oraz opracowuje projekty rozwiązań organizacyjnych i prawnych.
 • Przygotowuje materiały merytoryczne, analizy i sprawozdania z zakresu prowadzonej tematyki dla kierownictwa, Rady Ministrów, parlamentu, agend rządowych, a także przygotowuje wkład merytoryczny do projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Współpracuje przy innych projektach nadzorowanych przez DEW, zarówno finansowanych ze środków Unii Europejskiej, jak i budżetu państwa.
 • Współpracuje z innymi wydziałami departamentu w zakresie realizacji zadań związanych ze wspieraniem podnoszenia jakości poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.
 • Współpracuje z Departamentem Kształcenia Ogólnego i Transformacji Cyfrowej w realizacji działań związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego nad realizacją zadań wykonywanych przez kuratorów oświaty w zakresie prawidłowej organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży w szkołach i placówkach.
 • Współpracuje z Departamentem Funduszy Strukturalnych w zakresie prawidłowej realizacji projektu „Przygotowanie kompleksowego wsparcia poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”.


Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz;


- praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatów zamieszczonymi na stronie BIP MEN w zakładce: Praca:https://www.gov.pl/web/edukacja/praca-w-men 


Weryfikację wymagań formalnych przeprowadzimy na podstawie dokumentów i oświadczeń wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. Oferta spełnia wymagania formalne jeżeli została złożona w terminie wskazanym w ogłoszeniu i zawiera wszystkie wymagane dokumenty oraz wymagane oświadczenia (prawidłowo wypełnione i podpisane).


Kandydat, którego oferta nie spełnia wymagań formalnych nie może zostać zakwalifikowany do kolejnego etapu
naboru dlatego prosimy o staranne i rzetelne złożenie aplikacji.


Dokumenty wymienione w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE” nie są obowiązkowe, ale stanowią potwierdzenie spełniania wymagań dodatkowych.


Kandydaci aplikujący na ogłoszenia, które zawierają wymóg znajomości języka obcego, są zobowiązani do zawarcia w
oświadczeniu informacji dotyczących poziomu znajomości języka. Dla ułatwienia można skorzystać z opisu poziomów biegłości językowej wg skali przyjętej przez Radę Europy - Wzory oświadczeń do naboru https://www.gov.pl/web/edukacja/wzory-oswiadczen-do-naboru.


W przypadku kandydatów, którzy uzyskali wykształcenie wyższe w uczelni zagranicznej należy dołączyć kopię dyplomu ukończenia studiów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego oraz pisemną informację z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej o dyplomie wydanym przez zagraniczną uczelnię.


W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski dokonanego przez tłumacza przysięgłego.


Wszyscy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej, a w przypadku nieposiadania e-maila - telefonicznie o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru, terminie i miejscu jego przeprowadzenia oraz metodach i technikach naboru stosowanych na tym etapie. Prosimy zatem o regularne sprawdzanie skrzynki e-mailowej w tym tzw. SPAMU.


Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone komisyjnie.


Prosimy o przesyłanie aplikacji w sposób wskazany o ogłoszeniu (aplikacje wysyłane na adres e-mail pracownika wskazanego do kontaktu, innych pracowników lub IOD, nie będą rozpatrywane).Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w jednostkach sektora finansów publicznych


pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość prawa oświatowego
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej (podział, zasady organizacji i działania), w tym służby cywilnej (organizacja i obowiązki członków korpusu służby cywilnej)
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Komunikacja
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Współpraca
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe lub przeszkolenie w zakresie zarządzania oświatą lub administracji publicznej lub zarządzania projektami
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B1)
 • Znajomość programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego w zakresie właściwości MEN


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie studiów podyplomowych lub przeszkolenie w zakresie zarządzania oświatą lub administracji publicznej lub zarządzania projektami
 • Kopie dokumentów lub oświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B1)

 • Dokumenty należy złożyć do: 2024-03-08
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Szucha 25
  00-918 Warszawa
  (KONIECZNIE z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym "ogłoszenie - specjalista DEW/WES/S/5)
  Polecamy aplikowanie przez ePUAP (elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej)
  lub na adres: nabory_edukacja@men.gov.pl

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  27/02/2024
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi