Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw gospodarki energetycznej w Biurze Administracji (BA 7/2024)

00-580 Warszawa Al. J. Ch. Szucha 23

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawuje nadzór w imieniu inwestora nad wykonywaniem robót instalacyjnych instalacji niskoprądowych, instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych, zasilania gwarantowanego i innych instalacji i urządzeń elektrycznych realizowanych w ramach użytkowania obiektów oraz zadań inwestycyjnych, a także prowadzi dokumentację związaną z realizacją budowy w zakresie robót instalacyjnych.
 • Koordynuje sprawy dotyczące instalacji elektroenergetycznych, elektrycznych i niskoprądowych w zakresie wykonawstwa zgodnie z przyjętym harmonogramem.
 • Odbiera roboty zanikające i ulegające zakryciu, bierze udział w sprawdzeniu i próbach częściowych i końcowych, w pracach komisji odbiorowej, w pracach związanych z kontrolą jakości wykonywanych robót instalacyjnych oraz w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu działań naprawczych.
 • Współpracuje z przedstawicielami użytkowników, służbami ochrony, służbami technicznymi i wykonawcami w celu zapewnienia swobodnego dostępu do miejsca prowadzenia robót w pomieszczeniach biurowych i technicznych oraz ogólnie dostępnych i z kontrolą dostępu.
 • Bierze udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i instalacyjne.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


1.      Praca w terenie.


2.      Zagrożenie korupcją.


3.      permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.


W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Inne informacje:


Proponowane wynagrodzenie:


Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto ok. 6300  PLN do ok. 9200 PLN oraz dodatek za wysługę lat zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1691, z 2023 r. poz. 1195, 1598).


Dziennik Podawczy:


czynny w godzinach 8.15 – 16.15. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.


Oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego


W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r.


do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa


lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy


z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.


 


Osoba wybrana do zatrudnienia, która urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r., będzie zobowiązana do złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (według wzoru określonego w nw. ustawie), zgodnie z art. 7 ustawy


z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r.


poz. 2141 – j.t. z późn. zm.)


Informacje dotyczące kopii dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań


Szczegółowe informacje dotyczące kopii dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych oraz dodatkowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ w zakładce Praca i kariera – Praca w MSZ – Zasady i użyteczne informacje: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/nabory-uzyteczne-informacje-i-pliki-do-pobrania


Dokumenty w języku polskim opatrzone podpisem


Wszelkie dokumenty załączane do oferty wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.


Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie, a następnie odwzorowane cyfrowo w przypadku skorzystania z kwestionariusza aplikacyjnego on-line. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia będą zniszczone.


Wymogi dotyczące uznania dyplomu studiów wyższych na uczelni zagranicznej


W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie NAWA: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach


Kontakt:


W ofercie należy podać adres e-mail oraz numer telefonu. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu naboru.


Kontakt: Wydział Zarządzania Kompetencjami, tel. +48 (22) 523 8751 email: rekrutacja@msz.gov.pl


Informacja o pracodawcy:


Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne w zakresie elektrotechniki lub inżynierii elektrycznej lub elektroenergetyki.

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze prowadzenia inwestycji lub robót budowalnych lub projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Poświadczenie bezpieczeństwa do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczeń w branży elektrycznej.
 • najomość aktualnych rozwiązań technicznych w zakresie specjalności branżowej.
 • Znajomość aktów prawnych i rozporządzeń dot. budownictwa: Prawo budowlane, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane.
 • Umiejętność obsługi programu typu AutoCAD.
 • Umiejętność: współpracy, argumentowania, analitycznego myślenia.
 • Samodzielność i inicjatywa, zorientowanie na osiąganie celów,
 • Dyspozycyjność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia SEP do eksploatacji i dozoru bez ograniczeń.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
 • Znajomość struktury i zasad funkcjonowania MSZ oraz podziału kompetencji między komórkami organizacyjnymi.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia certyfikatu uprawnień budowlanych wykonawczych bez ograniczeń w branży elektrycznej.
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756, 1030, 1532.).
 • Kwestionariusz on-line pod adresem https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=e7b373e79b0249cd89349f2ded5db50c (preferowany) lub kwestionariusz aplikacyjny znajdujący się na stronie MSZ (gov.pl/dyplomacja) w zakładce Praca i Kariera – Nabór do MSZ – Nabory: użyteczne informacje i pliki do pobrania: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/nabory-uzyteczne-informacje-i-pliki-do-pobrania.
 • Oświadczenie o przebiegu kształcenia w zagranicznych podmiotach systemu szkolnictwa wyższego i nauki.
 • Oświadczenie o niewspółpracowaniu z organami bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990 (nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia certyfikatu posiadanych uprawnień SEP do eksploatacji i dozoru bez ograniczeń.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2024-03-18
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Kwestionariusz aplikacyjny on-line (preferowany)
  lub
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Biuro Spraw Osobowych
  Al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie oraz w aplikacji: BA 7/2024

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  26/02/2024
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi