Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw sportu młodzieżowego w Wydziale Sportu Młodzieżowego w Departamencie Sportu Wyczynowego

00-082 Warszawa ul. Senatorska 14

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współpracuje z polskimi związkami sportowymi i inymi właściwymi podmiotami w zakresie realizacji zadań Wydziału dotyczących szkolenia i współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej sportowo.
 • Sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją zadań zleconych polskim związkom sportowym i innym podmiotom, poprzez m.in. opiniowanie wniosków o dofinansowanie zadań publicznych, akceptację zmian zakresów rzeczowo-finansowych w kalendarzach sportowych, przyjmowanie sprawozdań z realizacji zadań zleconych, a także współpracuje m.in. z Instytutem Sportu - Państwowym Instytutem Badawczym oraz Polskim Komitetem Olimpijskim, w zakresie wspierania procesu szkolenia zawodników kadr narodowych.
 • Przygotowuje projekty decyzji administracyjnych i innych pism w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych oraz w zakresie planowania, realizacji i rozliczania zadań, a także inicjuje, współtworzy i opiniuje projekty aktów normatywnych wewnętrznych i zewnętrznych z zakresu swoich kompetencji.
 • Współtworzy programy określające warunki, jakie muszą spełnić polskie związki sportowe i inne podmioty ubiegające się o dofinansowanie przygotowań zawodników kadry narodowej do udziału we współzawodnictwie międzynarodowym.
 • Przygotowuje informacje, analizy i oceny dotyczące realizacji programów przygotowań olimpijskich, w tym m.in. projekty odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, a także uczestniczy w opiniowaniu dokumentów rządowych przekazywanych przez Biuro Ministra.
 • Realizuje zadania związane z obsługą wniosków o przeprowadzenie kontroli organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania zlecone oraz współuczestniczy w pracach przygotowawczych i kontrolnych.
 • Bierze udział w pracach komisji oceniającej wnioski składane przez podmioty ubiegające się o dotacje na realizację zadania publicznego.
 • Organizuje i bierze udział w konferencjach, szkoleniach, spotkaniach, walnych zjazdach polskich związków sportowych oraz imprezach sportowych (delegacje krajowe i zagraniczne) w zakresie właściwości departamentu.


Warunki pracy


 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • zagrożenie korpucją

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Budynek ul. Senatorska 14 • budynek Pałac Blanka. Budynek jednopiętrowy, bez podjazdu dla wózków inwalidzkich.
  Na wyposażeniu budynku znajduje się transporter gąsiennicowy typu T09 „ROBY” przeznaczony do transportu po schodach osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim;  

 • ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich pomiędzy piętrami, konieczna asysta innego pracownika/opiekuna;

 • udogodnienia dla osób niewidomych: przy wejściu głównym terminal z informacją o obiekcie który zawiera: wypukły plan obiektu (tyflograficzny), system nagłaśniający odczytujący komunikaty, podpisy poszczególnych elementów panelu – brajlowskie, budynek znajduje się w bazie obiektów z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych,  poprzez aplikację YourWay;

 • przy wejściu głównym po lewej stronie na pierwszym stopniu, znajduje się słupek z przyciskiem wzywającym dla osób z niepełnosprawnością ruchową;

 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Sportu i Turystyki na dystansie od 100 do 1000 m (4-15 min);

 • udogodnienia dla rowerzystów – parking, prysznic.


Budynek ul. Senatorska 12 • budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Na wyposażeniu budynku znajduje się transporter gąsiennicowy typu T09 „ROBY” przeznaczony do transportu
  po schodach osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim; 

 • pomieszczenia służbowe usytuowane na 1 i 2 piętrze budynku – możliwość wjazdu windą;

 • na piętrach udogodnienia dla osób niewidomych: przy wejściu terminal z informacją o obiekcie który zawiera: wypukły plan obiektu (tyflograficzny), system nagłaśniający odczytujący komunikaty, podpisy poszczególnych elementów panelu – brajlowskie, budynek znajduje się, w bazie obiektów z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych,  poprzez aplikację YourWay;

 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Sportu i Turystyki na dystansie od 100 do 1000 m (4-15 min).


Budynek ul. Marszałkowska 142 • budynek Centrum Królewska. Budynek 14-kondygnacyjny;

 • pomieszczenia służbowe usytuowane na 2 piętrze budynku – wjazd/zjazd windy;

 • nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy;

 • swobodny dostęp do obiektu oraz na piętro 2 dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim; 

 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niedosłyszącym oraz głuchoniemym;

 • praca w pokoju wieloosobowym;

 • praca przy komputerze oraz przy użyciu urządzeń biurowych, np.: kserokopiarka, skaner, niszczarka;

 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Sportu i Turystyki na dystansie od 100 do 1000 m (4-15 min);

 • udogodnienia dla rowerzystów – parking i szatnie. Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Ważne uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń: • CV i  list motywacyjny  muszą być własnoręcznie podpisane.

 • Składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą oraz własnoręcznym podpisem. Wzory oświadczeń  obowiązujące przy naborach do pracy w Ministerstwie Sportu i Turystyki dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/sport/pliki-do-pobrania

 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane: CV, list motywacyjny i oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów.

 • Dokumentami potwierdzającymi długość doświadczenia zawodowego / stażu pracy są dokumenty jednoznacznie potwierdzające zamknięty okres świadczenia pracy: świadectwa pracy,  zaświadczenia o zatrudnieniu. Umowy o pracę, umowy cywilnoprawne nie są dokumentami potwierdzającymi okresy doświadczenia zawodowego.

 • Dokumentami potwierdzającymi charakter wykonywanej pracy są zakresy obowiązków/czynności, opisy stanowisk pracy.

 • Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę wpływu bądź osobistego dostarczenia do urzędu.

 • Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data wpływu oferty do urzędu/wpływu na skrzynkę mailową) nie będą rozpatrywane.

 • Po upływie terminu składania ofert pracy, kandydatki/kandydaci nie mogą ich uzupełnić.

 • W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem ePUAP wiadomość musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym zweryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub zaufanym profilem.

 • Kandydatki/kandydaci którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektroniczej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w pracy związanej ze sportem lub obsługą środków finansowych pochodzących z dotacji publicznych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów prawa sportowego, w tym ustawy o sporcie.
 • Znajomość struktur organizacyjnych w sporcie.
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych.
 • Znajomość rozporządzenia ministra właściwego ds. kultury fizycznej w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
 • Znajomość programów właściwych ds.kultury fizycznej dotyczących dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań publicznych dotyczących sportu wyczynowego w młodzieżowych kategoriach wiekowych.
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office.
 • Kompetencje miękkie: komunikatywność, umiejętności analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe z zakresu kultury fizycznej lub z zakresu administracji publicznej.
 • Znajomość języka angielskiego lub innego języka urzędowego kraju UE na poziomie B1.
 • Kompetencje miękkie: odporność na stres, umiejętność argumentowania.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • CV (podpisane odręcznie)
 • List motywacyjny (podpisany odręcznie)
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie co najmniej 1 roku doświadczenia zawodowego/stażu pracy w pracy związanej ze sportem lub obsługą środków finansowych pochodzących z dotacji publicznych (dokumentami potwierdzającymi długość posiadanego doświadczenia zawodowego/stażu pracy są dokumenty potwierdzające zamknięty okres zatrudnienia: zaświadczenia o zatrudnieniu, świadectwa pracy; dokumentami potwierdzającymi charakter/obszar posiadanego doświadczenia zawodowego/stażu pracy są: zakresy obowiązków/czynności, opisy stanowisk pracy).
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/sport/pliki-do-pobrania .
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego ukończenia studiów podyplomowych z zakresu kultury fizycznej lub z zakresu administracji publicznej.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego znajomości języka angielskiego lub innego języka urzędowego kraju UE na poziomie B1.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-02-20
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Sportu i Turystyki
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Senatorska 14
  00-082 Warszawa
  lub składając osobiście w Kancelarii z dopiskiem: DSW/1/2023

  Zachęcamy do składania dokumentów w wersji elektronicznej w formie skanu na adres: nabory@msit.gov.pl. W temacie wiadomości i w liście motywacyjnym proszę dodać wyraźny dopisek: DSW/1/2023.

  Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.

  Prosimy o zapoznanie się z ważnymi uwagami dotyczącymi wymaganych dokumentów i oświadczeń.


  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  04/02/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi