Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw Kompleksowej obsługi programów ministra Wydział Programów Ministra i Wsparcia Humanistyki Departament Programów Naukowych i Inwestycji

00-529 Warszawa ul. Wspólna 1/3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współpracuje przy obsłudze procedury konkursowej w ramach programów ministra, (rejestruje, ocenia pod względem formalnym, wnioskuje o uzupełnienia).
 • Dokonuje oceny formalnej dokumentów związanych z finansowaniem i rozliczaniem projektów finansowanych w ramach programów ministra (przyjmuje i analizuje pod względem formalnym wnioski o zmiany w realizacji umów, raporty roczne i końcowe z realizacji projektów, prowadzi bieżącą korespondencję z jednostkami).
 • Współpracuje przy przygotowywaniu projektów umów i aneksów do umów w zakresie programów ministra, obsłudze procesu ich zawierania, a także monitorowaniu realizacji tych umów.
 • Współpracuje przy obsłudze prac zespołu doradczego powołanego przez Ministra, w tym przygotowuje dokumenty związane z finansowaniem i rozliczaniem projektów finansowanych w ramach programów ministra przewidzianych do rozpatrzenia przez Zespół.
 • Obsługuje proces składania zastrzeżeń do oceny wniosków o finansowanie projektów w ramach programów ministra.
 • Współpracuje przy przedstawianiu wyników oceny wniosków i raportów dokonanej przez zespół doradczy oraz przy przygotowywaniu zbiorczych informacji w zakresie finansowania zadań/projektów.
 • Współpracuje z Departamentem Prawnym przy przygotowaniu projektów dokumentów legislacyjnych z zakresu działania wydziału w celu ustalenia szczegółowych kryteriów i trybu finansowania i rozliczania środków finansowych przyznanych w ramach programów ministra oraz współpracuje z Departamentem Budżetu i Finansów w celu sprawnej realizacji zadań i właściwego monitorowania prowadzonych projektów.
 • Archiwizuje dokumentację dotyczącą programów ministra, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa z wykorzystaniem 
komputera powyżej 4 godzin dziennie, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji,
np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość poruszania się po budynku: windy i drzwi odpowiedniej szerokości, toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość technicznego dostosowania stanowiska pracy (pokój, meble biurowe) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

- Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatów zamieszczonymi na stronie BIP MEiN w zakładce:
Praca: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/praca- Weryfikację wymagań formalnych przeprowadzimy na podstawie dokumentów i oświadczeń wymienionych w części
„DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. Oferta spełnia wymagania formalne jeżeli została złożona w terminie
wskazanym w ogłoszeniu i zawiera wszystkie wymagane dokumenty oraz wymagane oświadczenia (prawidłowo
wypełnione i podpisane). Deklaracja (oświadczenie) kandydata (w cv, liście motywacyjnym) nie stanowi potwierdzenia doświadczenia zawodowego.- Kandydat, którego oferta nie spełnia wymagań formalnych nie może zostać zakwalifikowany do kolejnego etapu
naboru dlatego prosimy o staranne i rzetelne złożenie aplikacji.- Dokumenty wymienione w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE” nie są obowiązkowe, ale stanowią
potwierdzenie spełniania wymagań dodatkowych.- Kandydaci aplikujący na ogłoszenia, które zawierają wymóg znajomości języka obcego, są zobowiązani do zawarcia
w oświadczeniu informacji dotyczących poziomu znajomości języka. Dla ułatwienia można skorzystać z opisu
poziomów biegłości językowej wg skali przyjętej przez Radę Europy - Wzory oświadczeń do naboru
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wzory-oswiadczen-do-naboru.
W przypadku kandydatów, którzy uzyskali wykształcenie wyższe w uczelni zagranicznej należy dołączyć kopię
dyplomu ukończenia studiów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego oraz
pisemną informację z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej o dyplomie wydanym przez zagraniczną uczelnię.
W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o
załączenie tłumaczenia na język polski dokonanego przez tłumacza przysięgłego.- Prosimy o przesłanie tylko tych dokumentów których wymagamy lub zalecamy.


- Prosimy o przesłanie odrębnego kompletu dokumentów na każde ogłoszenie (w przypadku aplikowania na więcej niż jedno stanowisko)- Wszyscy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej, a w
przypadku nieposiadania e-maila - telefonicznie o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru, terminie i miejscu
jego przeprowadzenia oraz metodach i technikach naboru stosowanych na tym etapie. Prosimy zatem o regularne
sprawdzanie skrzynki e-mailowej w tym tzw. SPAMU.- Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wymagania
określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego
stanowiska pracy).- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć,
wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie
etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone komisyjnie.


Prosimy o przesyłanie aplikacji w sposób wskazany o ogłoszeniu (aplikacje wysyłane na adres e-mail pracownika
wskazanego do kontaktu, innych pracowników lub IOD, nie będą rozpatrywane).Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w jednostkach sektora finansów publicznych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • znajomość ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe w zakresie prawa lub administracji
 • znajomość jęz. angielskiego na poziomie B2
 • 1 rok - doświadczenie zawodowe w realizacji zadań związanych z finansowaniem lub rozliczaniem projektów badawczych lub popularyzatorskich lub doświadczenie zawodowe w realizacji zadań związanych z działalnością upowszechniającą naukę


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe - 1 rok w jednostkach sektora finansów publicznych, czyli: kopie dokumentów jednoznacznie potwierdzających pełen wymagany okres i wymagany obszar zatrudnienia (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje - w razie potrzeby uzupełnione opisami stanowisk czy zakresami czynności)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość jęz. angielskiego na poziomie B2 lub oświadczenie o znajomości jęz. angielskiego na poziomie B2
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wskazanego w ogłoszeniu jako dodatkowe (wykształcenie, doświadczenie zawodowe)

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-02-14
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Edukacji i Nauki
  Biuro Dyrektora Generalnego Wspólna 1/3 00-529 Warszawa
  (KONIECZNIE z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym "ogłoszenie - specjalista DPI/ /WPH/9”)
  Polecamy aplikowanie przez ePUAP (elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej) lub na adres:
  nabory@mein.gov.pl
  (KONIECZNIE z dopiskiem w tytule maila oraz w liście motywacyjnym "ogłoszenie - specjalista DPI/ /WPH/9")

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  03/02/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi