Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 27/11/2020.

Opis stanowiska pracy


Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista w Wydziale III, Departament Pomocy Socjalnej


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współudział w przygotowywaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków pomocowych, w tym inicjowanie prac związanych z przygotowaniem i realizacją projektów zgłaszanie rekomendacji i propozycji zmian projektowych.
 • Współudział w nadzorowaniu organizacji nauki języka polskiego oraz zajęć edukacyjno – adaptacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym zlecanych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców.
 • Współudział w koordynowaniu zadań w zakresie edukacji cudzoziemców.
 • Przygotowywanie materiałów informacyjnych z zakresu działania Departamentu
 • Udział w konferencjach, panelach, spotkaniach o charakterze informacyjnym oraz eksperckim związanych z działalnością Departamentu.
 • Współudział w przygotowywaniu wkładów, analiz oraz opinii aktów prawnych polskich i unijnych w zakresie właściwości Departamentu.
 • Współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej, placówkami oświatowymi oraz partnerami zagranicznymi, w tym gromadzenie i raportowanie informacji z działań realizowanych przez Departament.


Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- praca biurowa przy komputerze,


- budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie oraz o metodach i technikach jakie będą zastosowane.


Oferty złożone po terminie (decyduje data wpływu oferty do urzędu) lub oferty niekompletne (tj. niezawierające prawidłowych i podpisanych własnoręcznie oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w „wymaganych dokumentach i oświadczeniach”), zostaną odrzucone.


Prosimy o nie nadsyłanie CV, tylko załączenie wypełnionego i odręcznie podpisanego FORMULARZA - INFORMACJA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE. Zachęcamy do skorzystania ze wzorów oświadczeń, które są dostępne na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców pod linkiem http://bip.udsc.gov.pl/oswiadczenia-praca/wz-r-oswiadczen


Przekazanie kopii dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia dodatkowe” nie jest obowiązkowe. Kopie te stanowią jednak podstawę potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych zawartych w ogłoszeniu. PROSIMY O NIEPRZESYŁANIE KOPII DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO OBYWATELSTWO POLSKIE A WYŁĄCZNIE OŚWIADCZENIE O POSIADANYM OBYWATELSTWIE POLSKIM. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.


Nadesłane oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone.


Proces rekrutacyjny w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców będzie przeprowadzony w formie wideokonferencji on-line, z wykorzystaniem narzędzia kontaktu zdalnego (np. Skype).Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angeilskiego na poziomie średniozaawansowanym (B2).
 • Znajomość ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.
 • Znajomość podstawowych informacji dotyczących problematyki migracyjno-azylowej i projektów europejskich w tym zakresie.
 • Znajomość podstawowych informacji z zakresu systemu edukacji dla cudzoziemców w Polsce.
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office - Excel i Word i Power Point.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • INFORMACJA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE - FORMULARZ DOSTĘPNY POD ADRESEM: https://www.bip.udsc.gov.pl/oswiadczenia-praca/informacja-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-11-05
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Urząd do Spraw Cudzoziemców
  ul. Taborowa 33, 02–699 Warszawa
  z dopiskiem: „Specjalista w Wydziale III Departamentu Pomocy Socjalnej - Ogłoszenie Nr 70204".

  Dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres: kariera@udsc.gov.pl
  (wymagane potwierdzenie przesłania oferty pod nr. tel. 22 60 150 76/ 175 61/ 175 62).

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  30/10/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry