Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 14/07/2020.

Opis stanowiska pracy


Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw zaopatrzenia materiałowo-technicznego w Wydziale Zaopatrzenia

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji głównej sprzętu kwaterunkowego, p.poż., sporządzanie i rejestrowanie dokumentów przychodowo-rozchodowych,
 • sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentów finansowych związanych z ponoszonymi kosztami z tytułu zakupu sprzętu kwaterunkowego, p.poż.,
 • sporządzanie w oparciu o plan zamówień publicznych dokumentacji w zakresie przeprowadzenia procedury zakupu sprzętu kwaterunkowego, p.poż., o wartości zamówienia określonej według odrębnych przepisów,
 • przygotowywanie wniosków wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia publicznego na zakup sprzętu kwaterunkowego, p.poż. przy określeniu przedmiotu zamówienia i wartości szacunkowej zamówienia,
 • uczestniczenie w pracach komisji przetargowej w zakresie prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na zakup sprzętu kwaterunkowego, p.poż.,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z realizacją umów oraz koordynowanie dostaw sprzętu kwaterunkowego, p.poż.,
 • sporządzanie dokumentacji planistycznej, analitycznej i sprawozdawczej w zakresie zużycia prowadzonego sprzętu kwaterunkowego, p.poż.,
 • uczestniczenie w przygotowaniu projektów rocznego planu zamówień publicznych, planu potrzeb finansowych i materiałowych, w tym szacowanie wartości zamówienia.


Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca przy oświetleniu mieszanym, zagrożenie korupcją, zagrożenie związane z przemieszczaniem się ludzi, brak wind/platform dla osób niepełnosprawnych, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, występują bariery wejścia na parter - schody.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze według mnożnika 1,7996 kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej
UWAGA! LIST MOTYWACYJNY, ŻYCIORYS/CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE AKTUALNĄ DATĄ (korespondującą z datą złożenia dokumentów) ORAZ WŁASNORĘCZNIE PODPISANE.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).
Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci/kandydatki, którzy spełnili wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji.
PLANOWANE TECHNIKI I METODY NABORU: WERYFIKACJA FORMALNA NADESŁANYCH OFERT, SPRAWDZIAN WIEDZY MERYTORYCZNEJ, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustaw: Prawo Zamówień Publicznych, o finansach publicznych w zakresie zasad gospodarowania środkami publicznymi, ogólna znajomość ustawy o rachunkowości,
 • umiejętności: pracy w zespole, organizacji pracy własnej, obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office.
 • komunikatywność,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019, poz. 742 ze zm.),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia z zamówień publicznych.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-06-08
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  poprzez platformę e-puap lub zeskanowanie dokumentów na adres: ilona.brzozowska@ksp.policja.gov.pl oraz za pośrednictwem poczty: Sekcja ds. Doboru Komendy Stołecznej Policji Aleja Solidarności 126, 01-195 Warszawa, z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „Oferta pracy WZ-5/V/20” (tel. 48 47 723 24 52)

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  04/06/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry