Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 25/05/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw długu publicznego w Wydziale Zarządzania Długiem Budżetu Państwa, Departament Długu Publicznego

Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uczestniczenie w projektowaniu i monitorowaniu wielkości i operacji związanych z potrzebami pożyczkowymi budżetu państwa i ich finansowaniem, w szczególności związane ze skarbowymi papierami wartościowymi
 • Prognozowanie, monitorowanie i analiza wielkości związanych z zaciąganiem długu (koszty i dochody z tytułu obsługi długu, charakterystyka skarbowych papierów wartościowych)
 • Przygotowywanie bieżących informacji oraz sprawozdań związanych z realizacją potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i ich finansowaniem, w tym sprawozdań z wykonania ustaw budżetowych
 • Uczestniczenie w projektowaniu wielkości oraz operacji związanych z potrzebami pożyczkowymi budżetu państwa i ich finansowaniem na potrzeby ustaw budżetowych
 • Prognozowanie, monitorowanie i analiza wielkości związanych ze środkami pochodzącymi z konsolidacji zarządzania płynnością sektora finansów publicznych
 • Opiniowanie rozwiązań i operacji związanych z rynkiem skarbowych papierów wartościowych oraz finansami publicznymi pod kątem ich wpływu na dług publiczny i budżet państwa
 • Monitorowanie bieżącej sytuacji rynkowej i gospodarczej


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner), krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowe poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.

CV ORAZ OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/wzory-oswiadczen

Dodatkowe informacje pod adresem e-mail: agnieszka.wlodarczyk@mf.gov.pl

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku ekonomia lub matematyka

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze finansów lub administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości komórki
 • Znajomość matematyki finansowej
 • Znajomość funkcjonowania rynków finansowych
 • Znajomość finansów publicznych
 • Znajomość Microsoft Excel na poziomie zaawansowanym
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu Visual Basic
 • Przeszkolenie z zakresu wyceny instrumentów finansowych
 • Znajomość systemów teleinformatycznych (Reuters, Bloomberg)
 • Umiejętność programowania w języku Visual Basic


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zakresu Visual Basic
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zakresu wyceny instrumentów finansowych

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-05-05
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Zachęcamy do aplikowania on-line.
  Dokumenty można także przynieść lub wysłać na adres:
  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2020/056/DP

  LINK DO APLIKOWANIA ON-LINE: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=2ed924ae8ec8465f8d4dad68955863a6

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  20/04/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry