Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 07/04/2020.

Opis stanowiska pracy


Komenda Główna Policji w Warszawie

Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista w Zespole Analityczno-Normatywnym Wydziału Analityczno-Koordynacyjnego Biura Logistyki Policji

Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analizowanie i diagnozowanie działań biura w zakresie określonym potrzebami kierownictwa biura,
 • opracowywanie na podstawie materiałów źródłowych sporządzonych przez komórki organizacyjne biura, wniosków i wystąpień do kierownictwa urzędu w sprawach będących we właściwości merytorycznej biura,
 • uczestniczenie w opiniowaniu projektów aktów prawnych w zakresie prowadzonych zagadnień. Przygotowywanie i sporządzanie projektów decyzji dyrektora biura w zakresie upoważnień oraz pełnomocnictw udzielonych policjantom/pracownikom,
 • udział w odprawach i naradach służbowych kierownictwa biura i wydziału. Przygotowywanie podziękowań, listów okolicznościowych i gratulacyjnych,
 • uczestniczenie w organizowaniu promocji biura, w tym prowadzenie podstrony internetowej i dokonywanie jej bieżącej aktualizacji,
 • opiniowanie wniosków o objęcie honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji przedsięwzięć organizowanych przez podmioty zewnętrzne oraz jednostki organizacyjne Policji w zakresie pozostającym we właściwości biura,
 • koordynowanie zadań dotyczących obsługi kancelaryjno – biurowej przedstawicieli podmiotów kontrolujących wykonanie zagadnień będących we właściwości merytorycznej biura, w tym prowadzenie Książki kontroli Biura Logistyki Policji KGP,
 • współuczestniczenie w realizacji przedsięwzięć związanych z organizacją narad, odpraw służbowych, przygotowywaniem policyjnych targów, konferencji logistycznych i pozostałych spotkań okolicznościowych.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
− częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
− naturalne i sztuczne oświetlenie,
− wymuszona pozycja ciała,
− praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
− przy wejściu do budynku brak podjazdu dla niepełnosprawnych, w budynku znajduje się winda.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania
się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Kandydaci przesyłają komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz z dopiskiem określonym w treści ogłoszenia. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Decyduje data stempla pocztowego bądź data osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 2,1248 kwoty bazowej

Techniki i metody selekcji:
− weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
− analiza ofert spełniających wymagania formalne,
− rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów (22) 60 125-03, (22) 60 135-66.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu administracji lub zarządzania,

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
powyżej 2 lat doświadczenia na stanowiskach realizujących zagadnienia dotyczące spraw związanych z analizą i sprawozdawczością lub funkcjonowaniem i organizacją administracji publicznej,


pozostałe wymagania niezbędne:

 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • znajomość obowiązujących przepisów oraz umiejętność ich interpretacji,
 • umiejętność analizy i syntezy w celu formułowania wniosków,
 • umiejętność argumentowania,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zdolność komunikowania się,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu zasad tworzenia prawa i techniki prawodawczej,
 • przeszkolenie z zakresu zarządzania organizacją,
 • przeszkolenie z zakresu opracowywania prezentacji multimedialnych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 ),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych w zakresie przeszkolenia,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-27
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Główna Policji
  Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej
  Wydział Organizacji Policji
  ul. Puławska 148/150
  02-624 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „specjalista/BLP-ZAK/BKGP 4/20”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  27/02/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry