Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 27/02/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw obsługi sekretarsko-asystenckiej członka Kierownictwa Ministerstwa w Zespole Obsługi Kierownictwa Biuro Ministra

ul. Wspólna 1/3; 00-529 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Monitoruje terminowość realizacji zadań zleconych przez członka Kierownictwa, dba o kompletność materiałów przygotowanych przez komórki merytoryczne, prowadzi terminarz spotkań, narad i konferencji oraz podejmuje działania organizacyjne.
 • Zapewnia telefoniczną, faksową i mailową komunikację członka Kierownictwa z instytucjami nauki i szkolnictwa wyższego oraz właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa oraz udziela informacji interesantom.
 • Ewidencjonuje i prowadzi rejestr korespondencji, przedkłada ją do decyzji członka Kierownictwa oraz przekazuje do realizacji odpowiednim komórkom organizacyjnym.
 • Organizuje spotkania członka Kierownictwa oraz obsługuje jego gości.
 • Prowadzi wykaz i zgłasza do Rejestru Korzyści Państwowej Komisji Wyborczej korzyści uzyskanych przez członka Kierownictwa oraz gospodaruje materiałami biurowymi.
 • Ustala terminy wyjazdów członka Kierownictwa, wypisuje delegacje służbowe, rezerwuje i kupuje bilety, rezerwuje saloniki VIP i hotele, opisuje faktury i rozlicza delegacje.


Warunki pracy

MNiSW zapewnia swoim pracownikom:
- stabilną i ciekawą pracę;
- umowę o pracę;
- regularnie wypłacane wynagrodzenie;
- dodatek stażowy;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastkę”, nagrody jubileuszowe;
- nagrody – w zależności od wyników pracy;
- możliwość rozwoju zawodowego (studia, szkolenia);
- wsparcie na etapie wdrażania do pracy;
- pakiet socjalny;
- korzystną ofertę dodatkowej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie;
- elastyczny system czasu pracy;
- kartę Multisport.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, stres związany z wykonywaniem zadań pod presją czasu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, możliwość poruszania się po budynku: windy i drzwi odpowiedniej szerokości, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, możliwość technicznego dostosowania stanowiska pracy (pokój, meble biurowe) do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatów zamieszczonymi na stronie BIP MNISW w zakładce: Praca w MNISW: http://www.bip.nauka.gov.pl/praca-w-ministerstwie/

Weryfikację wymagań formalnych przeprowadzimy na podstawie dokumentów i oświadczeń wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. Oferta spełnia wymagania formalne jeżeli została złożona w terminie wskazanym w ogłoszeniu i zawiera wszystkie wymagane dokumenty oraz wymagane oświadczenia (prawidłowo wypełnione i własnoręcznie podpisane).
Kandydat którego oferta nie spełnia wymagań formalnych nie może zostać zakwalifikowany do kolejnego etapu naboru dlatego prosimy o staranne i rzetelne złożenie aplikacji.
Kandydat, który złożył oświadczenie o posiadanym doświadczeniu zawodowym/stażu pracy, w przypadku zakwalifikowania się do ostatniego etapu naboru, zostanie zobowiązany do dostarczenia dokumentacji jednoznacznie potwierdzającej okres oraz obszar niezbędnego doświadczenia zawodowego, wskazanego w ogłoszeniu o naborze.
Dokumenty wymienione w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE” nie są obowiązkowe, ale są podstawą potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych.
Kandydaci aplikujący na ogłoszenia, które zawierają wymóg znajomości języka obcego, są zobowiązani do zawarcia w oświadczeniu informacji dotyczących poziomu znajomości języka. Dla ułatwienia można skorzystać z opisu poziomów biegłości językowej wg skali przyjętej przez Radę Europy - Pliki do pobrania http://www.bip.nauka.gov.pl/ogloszenia-praca/wymagane-dokumenty-i-oswiadczenia.html

W przypadku posiadania dyplomu studiów wyższych z uczelni zagranicznej, kandydaci powinni dołączyć do aplikacji kopię potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie poświadczone przez tłumacza przysięgłego.
W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Wszyscy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru, terminie i miejscu jego przeprowadzenia oraz metodach i technikach naboru stosowanych na tym etapie.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 52-92 -735 lub (22) 50-17-168.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
na stanowisku asystenckim lub sekretarskim

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • ogólna wiedza z zakresu kompetencji MNiSW
 • orientacja w bieżących inicjatywach resortu i organizacji MNiSW jako instytucji
 • samodzielność i inicjatywa, umiejętność skutecznej komunikacji, umiejętność współpracy, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe lub podyplomowe na kierunku administracja
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku asystenckim lub sekretarskim w jednostkach sektora finansów publicznych
 • umiejętność obsługi programu Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD).


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku asystenckim lub sekretarskim oraz znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (kopie dokumentów jednoznacznie potwierdzających pełen wymagany okres i wymagany obszar zatrudnienia, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje, opisy stanowisk / kopie właściwego certyfikatu) lub oświadczenie o spełnianiu tych wymogów – koniecznie ZGODNE ZE WZOREM zamieszczonym na stronie BIP MNISW w zakładce: Pliki do pobrania http://www.bip.nauka.gov.pl/ogloszenia-praca/wymagane-dokumenty-i-oswiadczenia.html
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagań dodatkowych, tj. (wykształcenie, doświadczenie zawodowe)

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-31
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Wspólna 1/3
  00-529 Warszawa
  (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym "ogłoszenie - specjalista ds. obsługi sekretarsko-asystenckiej członka Kierownictwa
  Ministerstwa - BM/ZOK/8 (A1)”
  Ofertę można złożyć również za pomocą formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie: http://www.bip.nauka.gov.pl/ogloszenia-praca/wniosek-aplikacyjny-o-zatrudnienie-na-wolnym-stanowisku-pracy-w-mnisw.html


  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  20/01/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry