Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 27/02/2020.

Opis stanowiska pracy


Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw procedur operacyjnych lotnisk w inspektoracie Lotnisk Certyfikowanych Według Standardów Międzynarodowych, w Departamencie Lotnisk

Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Branie udziału w procesie certyfikacji lotnisk w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zawartych w procedurach operacyjnych w zakresie bezpieczeństwa lotniczego.
 • Prowadzenie procesu bieżącego nadzoru lotnisk w celu sprawdzenia spełnienia wymagań procedur operacyjnych przez zarządzających lotniskami w zakresie bezpieczeństwa lotniczego.
 • Analizowanie i monitorowanie realizacji zaleceń po kontrolach i po audytach certyfikacyjnych oraz działań profilaktycznych.
 • Prowadzenie procesu zatwierdzania instrukcji operacyjnych lotnisk i zmian do instrukcji operacyjnych lotnisk w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa lotniczego.
 • Uczestniczenie w procesie wydawania decyzji w sprawach ograniczenia użytkowania lub zamknięcia lotniska dla ruchu w przypadku nie spełnienia wymagań technicznych lub eksploatacyjnych w celu wyeliminowania zagrożenia bezpieczeństwa operacji lotniczych na lotnisku.
 • Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w granicach lotniska.
 • Branie udziału w opracowaniu i aktualizowaniu dokumentów istotnych dla prawidłowego funkcjonowania Inspektoratu, w tym m.in. proponowanie zmian w procedurach dotyczących procesu certyfikacji i sprawowania bieżącego nadzoru w celu zapewnienia standaryzacji realizacji zadań oraz zachowania zgodności z międzynarodowymi i krajowymi standardami.
 • Zgłaszanie i opiniowanie projektów zmian przepisów prawa krajowego i międzynarodowego w obszarze budowy i eksploatacji lotnisk oraz uczestniczenie w pracach zespołów problemowych organizacji międzynarodowych.


Warunki pracy

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury);
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
- obsługa klientów zewnętrznych lub przeprowadzanie kontroli w innych Urzędach.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.
Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

OFERUJEMY:
- stabilną i ciekawą pracę w prestiżowej instytucji państwowej - umowa o pracę;
- dodatek za wysługę lat (od 5% do 20 %);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13-tka”);
- nagrody uznaniowe;
- elastyczny czas pracy - rozpoczynanie pracy w godz. 7.00 - 9.00
- możliwość rozwoju zawodowego;
- atrakcyjny pakiet socjalny m.in.: dofinansowanie do wypoczynku i kart MultiSport.
- możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego.

Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowane/ni zostaną powiadomione/eni o terminach dalszych etapów rekrutacji.
Oferty otrzymane po terminie i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów.

Aplikacje kandydatek/ów nie będą zwracane, natomiast 3 miesiące po zakończeniu procedury naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatów zamieszczonymi na stronie BIP ULC w zakładce "Praca w ULC" przed złożeniem aplikacji http://bip.ulc.gov.pl/index.php/praca-w-ulc/985-informacje-dla-kandydatow

Wzory wymaganych oświadczeń zamieszczone są na stronie BIP Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakładce "Praca w ULC"
http://bip.ulc.gov.pl/index.php/praca-w-ulc/388-oswiadczenia-dla-potrzeb-rekrutacji-do-korpusu-sluzby-cywilnej

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 520 72 41/ 74 02 bądź e-mail: rekrutacja@ulc.gov.pl

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze lotnictwa

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie prawa jazdy kategorii B.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Dobra znajomość ustawy Prawo Lotnicze i rozporządzeń do ustawy z zakresu budowy i eksploatacji lotnisk.
 • Dobra znajomość przepisów krajowych i międzynarodowych dotyczących lotnictwa cywilnego z zakresu budowy i eksploatacji lotnisk.
 • Dobra znajomość KPA.
 • Znajomość ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 • Znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie zagadnień dotyczących lotnisk.
 • Kompetencje behawioralne : zorientowanie na osiąganie celów, rzetelność i terminowość, doskonalenie zawodowe, skuteczna komunikacja, podejmowanie decyzji, umiejętności analityczne, pozytywne podejście do klienta, umiejętność argumentowania.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie certyfikacji lotnisk.
 • Przeszkolenie w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem.
 • Przeszkolenie audytora wewnętrznego lub techniki audytowania.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym.
 • Umiejętności przygotowywania i prowadzenia prezentacji.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie posiadania prawa jazdy kat. B
 • Kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym lub oświadczenie w tym zakresie.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym lub oświadczenie w tym zakresie.
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenia z zakresu wymagań dodatkowych.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-30
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  Punkt Obsługi Klienta
  ul. Marcina Flisa 2
  02-247 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym:
  "Oferta pracy LTL-3/3b-4/2020".

  Dokumenty aplikacyjne można składać również poprzez ePUAP (elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej).

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  16/01/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry