Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 25/09/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw decyzji administracyjnych i odwołań w Departamencie Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Wydziale Decyzji Administracyjnych i Odwołań

ul. Wspólna 2/4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych (w tym opracowywanie projektów decyzji, postanowień i zawiadomień w postępowaniu administracyjnym) oraz współpraca z kancelarią prawną w zakresie spraw sądowo-administracyjnych
 • prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem protestów od oceny wniosków o dofinansowanie w działaniu 2.1 PO IR, w tym współpraca z ekspertami
 • opiniowanie, przygotowywanie i aktualizowanie dokumentów wdrożeniowych (wzorów umów, wzorów decyzji o dofinansowanie, instrukcji wykonawczych, podręczników, opisów systemu zarządzania) w zakresie rozpatrywania protestów, egzekucji należności oraz prowadzenia postępowań administracyjnych
 • prowadzenie analiz zgromadzonych danych i formułowanie na ich podstawie raportów/rekomendacji/wniosków


Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:

• proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4 025,57 zł brutto, ustalone wg mnożnika 2,1
• umowa o pracę na zastępstwo
• dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
• trzynaste wynagrodzenie, bogaty pakiet szkoleń, staże eksperckie, refundacje nauki języka i studiów podyplomowych
• pakiet socjalny: platforma Benefit, dofinansowanie wypoczynku, możliwość dofinansowania kart sportowych (FitProfit), sala ćwiczeń w budynku Ministerstwa, rowerownia
• możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie
• ruchomy system czasu pracy: rozpoczęcie pracy w godz. 7.00-9.00

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

• prowadzenie dużej liczby skomplikowanych spraw i praca pod presją czasu
• obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe
• praca przy komputerze
• opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/jak-do-nas-aplikowac-MIIR


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/praca-w-ministerstwie-MIIR lub uzyskać w zakresie merytorycznym pod nr tel. (22) 273 74 48, zaś w zakresie przebiegu procesu rekrutacyjnego pod nr tel. (22) 273 88 81
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności/rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu rekrutacji.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
Przed wysłaniem aplikacji prosimy o upewnienie się, że spełnienie wymagań formalnych jednoznacznie wynika z przesłanych dokumentów.
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie lub równoważne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych lub rozliczania projektów finansowanych ze środków UE lub w finansach publicznych w zakresie udzielania ulg w spłacie zobowiązań

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość zagadnień związanych z rozliczaniem projektów finansowanych ze środków UE
 • wiedza z zakresu wdrażania funduszy UE, w szczególności POIR
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office: Word, Excel
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Dokumenty należy przygotować w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski.
  • CV
  • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie – w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii pisemnej informacji o zagranicznym dyplomie wydanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej
  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, gdy znajdą się w gronie pięciu najlepszych kandydatów
  • najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci muszą dostarczyć do BZL wszystkie wymagane prawem oświadczenia, w tym własnoręcznie podpisane: oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Aktualny wzór oświadczeń jest dostępny pod adresem: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/jak-do-nas-aplikowac-MIIR
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-30
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Zachęcamy do skorzystania z aplikowania online ale dopuszczamy również tradycyjną/papierową formę składania aplikacji.
  Dokumenty można wówczas przynieść lub wysłać na adres:

  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  ul. Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem na aplikacji: DIR 1

  Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15
  APLIKUJ ONLINE KLIKAJĄC W LINK:
  https://miir.hrsys.pl/praca/miir/1_DIR

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  26/01/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry