Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 21/02/2020.

Opis stanowiska pracy


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista w Wydziale Planowania Wieloletniego, Departament Budżetu i Projektów UE

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 00-874 Warszawa, ul. Wronia 53

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie i aktualizacja planu nakładów finansowych w oparciu o aktualne karty projektów dla wszystkich zadań inwestycyjnych możliwych do realizacji w ramach programu wieloletniego, w tym głównie projektów przewidzianych do dofinansowania z Funduszy Unii Europejskiej,
 • sporządzanie rozliczeń zadań zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa. Kontrola w zakresie rozliczeń inwestycji zakończonych w danym roku, finansowanych ze środków KFD oraz budżetu państwa,
 • udział w tworzeniu zestawień dla potrzeb planistycznych lub zarządczych w zakresie zadań realizowanych ze środków budżetowych i KFD w zakresie zadań inwestycyjnych ujętych w obowiązującym Programie Budowy Dróg Krajowych,
 • sprawdzanie i weryfikacja treści Programów Inwestycji dla zadań realizowanych ze środków budżetowych w zakresie zadań inwestycyjnych ujętych w obowiązującym Programie Budowy Dróg Krajowych, pod względem merytorycznym oraz zgodności z przepisami prawa, przekazywanie PI do odpowiednich Departamentów do zaopiniowania, a następnie przekazywanie zweryfikowanych PI do uzgodnienia przez Ministra właściwego ds. transportu,
 • udział w przygotowaniu odpowiedzi na zapytania do ministerstwa właściwego ds. transportu, Oddziałów GDDKiA i innych podmiotów oraz w toku prowadzonych kontroli zewnętrznych w zakresie zadań inwestycyjnych ujętych w obowiązującym Programie Budowy Dróg Krajowych oraz zadań planowanych do realizacji,
 • udział w opracowaniu przy współpracy z DBP-WP, zmian w planie rocznym mającym wpływ na kolejne lata PBDK z zachowaniem przyznanych limitów finansowych oraz przygotowywanie wkładu do projektu Planu KFD na dany rok, zmian planu oraz uzgadnianie zmian limitu na poszczególnych zadaniach,
 • wykonywanie zadań bieżących m.in. ewidencjonowanie i archiwizacja dokumentacji prowadzenie korespondencji z innymi Departamentami i Biurami, Oddziałami GDDKiA, Departamentami Ministerstwa właściwego ds. transportu oraz innymi instytucjami dotyczącej inwestycji na sieci dróg krajowych.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca pod presją czasu;

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,
niszczarka dokumentów;
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin;
- większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej;
- praca na IV piętrze;
- oświetlenie naturalne i sztuczne;
- budynek wyposażony w windy;
- budynek może stwarzać problem w komunikacji dla osób niepełnosprawnych ruchowo z
uwagi na drzwi z samozamykaczem, oddzielające klatkę schodową z szybami windowymi.
Pracownikom oferujemy:
 stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego
w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 trzynaste wynagrodzenie,
 ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
 skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
 pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
 dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
 możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Informacja o metodach naboru:

1. analiza formalna dokumentów,
2. możliwość przeprowadzenia pisemnego testu wiedzy
3. możliwość przeprowadzenia ćwiczeń na komputerze ze znajomości pakietu MS Office,
4. rozmowa kwalifikacyjna

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika kwoty bazowej maksymalnie 2,4.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

UWAGA! Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres centrala.rekrutacja@gddkia.gov.pl podając w tytule maila numer ogłoszenia. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22 375 88 21


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub techniczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze planowania wieloletniego i/lub Doświadczenie w pracy w administracji publicznej,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • wiedza z zakresu funkcjonowania administracji publicznej (znajomość ustawy o służbie cywilnej),
 • znajomość zasad i procedur współfinansowania projektów przy udziale środków UE,
 • znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych (znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy budżetowej na dany rok),
 • znajomość aktów prawnych związanych z infrastrukturą drogową m.in.: ustawa o drogach publicznych, ustawa o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym,
 • umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office (w tym Excel w stopniu minimum średniozaawansowanym),
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność analitycznego podejścia do zagadnień,


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-27
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  Ul. Wronia 53
  00-874 Warszawa (z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym DBP –WPW 1)

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  15/01/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry