Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 22/02/2020.

Opis stanowiska pracy


Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

Dyrektor generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw dotacji w Departamencie Organizacji i Udostępniania

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
ul. Rakowiecka 2D
02-517 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Rejestrowanie, ocenianie pod względem formalnym oraz przygotowywanie do przekazania do oceny merytorycznej komisji konkursowej wniosków o dotacje
 • Zapewnianie obsługi kancelaryjnej i administracyjnej komisji konkursowej
 • Monitorowanie wykonania zadań wynikających z podpisanych w ramach konkursów umów o dofinansowanie z beneficjentami oraz rozliczanie z wykonanych zadań,
 • Współuczestniczenie przy tworzeniu dokumentacji konkursowej
 • Udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące udzielania przez Naczelnego Dyrektora dotacji


Warunki pracy

-praca biurowa w siedzibie urzędu
-wyjazdy służbowe
-wyjścia służbowe poza urząd
-użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner)
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
-wejście do budynku NDAP jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością - brak progów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową
-brak windy
-stanowisko pracy usytuowane jest na II piętrze budynku
-pomieszczenia sanitarne na II piętrze nie są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością (pomieszczenie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku, co powoduje konieczność pokonywania schodów oraz otwierania drzwi z samozamykaczami)
-stanowisko pracy jest wyposażone w monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proces naboru składa się z III etapów;
- etap I - analiza złożonych dokumentów pod kątem spełniania wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze
- etap II - pisemny sprawdzian wiedzy, podczas którego sprawdzeniu podlegać będzie wiedza wskazana w ogłoszeniu
- etap III - rozmowa kwalifikacyjna, podczas której sprawdzeniu podlegać będzie doświadczenie i wiedza merytoryczna wymagana na tym stanowisku
Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby z niepełnosprawnością.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Kandydaci i kandydatki zakwalifikowani - zostaną powiadomieni o terminie postępowania związanego z naborem.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

NDAP oprócz wynagrodzenia zasadniczego i dodatku stażowego oferuje:
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w tym m.in.: dofinansowanie wypoczynku, pakiet sportowy, bilety do kina)
- możliwość dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego na korzystnych warunkach,
- ruchomy czas pracy,
- możliwość korzystania z parkingu,
- wiatę dla rowerów,
- pokoje socjalne z pełnym wyposażeniem.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 56 54 625


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w jednostce sektora finansów publicznych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 • znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel,
 • umiejętność obsługiwania baz danych,
 • biegła znajomość komputera, Internetu i cyfrowych środowisk pracy,
 • umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnego formułowania wniosków,
 • komunikatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi systemu EZD


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-18
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  09/10/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry