Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 14/07/2020.

Opis stanowiska pracy


Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw dialogu obywatelskiego w Wydziale Dialogu Obywatelskiego Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wspieranie obsługi merytorycznej, organizacyjnej i kancelaryjno-biurowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, jak również utworzonych w jej ramach zespołów roboczych.
 • Wspieranie organizowania i współpraca przy przeprowadzaniu konsultacji publicznych projektów założeń projektów aktów normatywnych oraz projektów innych dokumentów rządowych w zakresie społeczeństwa obywatelskiego.
 • Przygotowywanie projektów pism, opinii, materiałów i analiz w celu przygotowania, realizacji i monitorowania zadań w zakresie dialogu obywatelskiego oraz kontaktów z obywatelami, organizacjami i instytucjami.
 • Wspieranie organizowania spotkań i współpracy Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego, Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów administracji publicznej.
 • Przygotowywanie materiałów informacyjnych oraz prowadzenie serwisu informacyjnego Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego (www.pozytek.gov.pl).
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Departamentu, Zastępcę Dyrektora Departamentu oraz Naczelnika Wydziału Dialogu Obywatelskiego.


Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze:
- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,
- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.
Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.
Praca wiąże się z permanentną obsługą klientów zewnętrznych, częstym reprezentowaniem urzędu jak również może być realizowana w nietypowych godzinach.
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Siedziba Kancelarii znajduje się w Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie. Gmach został wzniesiony w 1900 r. Obecnie jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków. Budynek wielokondygnacyjny, wyposażony w windy. Wejście główne posiada podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami. Szerokość głównych drzwi wejściowych do gmachu i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku zainstalowane są 3 transportery przyschodowe. Windy wyposażone są w przyciski sterujące umożliwiające odczyt w piśmie Braille’a lub urządzenia informujące o pozycji windy, sygnalizację dźwiękową. Osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie korzystać z wielu toalet ze względu na ich odpowiednią przestrzeń. Dodatkowo w budynku KPRM funkcjonują dwie oznaczone toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na wewnętrznym dziedzińcu KPRM znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla pracownika będącego osobą z niepełnosprawnością.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Pracownikom oferujemy:
• wynagrodzenie zasadnicze w wysokości około 4 400,00 zł brutto (tj. mnożnik około 2,3 ),
• dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• „trzynaste” wynagrodzenie,
• możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami,
• „ruchomy czas pracy” – możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.00 a 9.30,
• bogaty pakiet szkoleń, możliwość refundacji kosztów nauki języka, studiów podyplomowych,
• bogaty i różnorodny pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dopłatę do żłobka/przedszkola/klubiku dziecięcego, dofinansowanie do kosztów udziału w imprezach kulturalnych),
• możliwość korzystania po preferencyjnych cenach z usług współpracujących z pracodawcą ośrodków wypoczynkowych,
• dopłatę do kart sportowych, parking dla rowerów, możliwość udziału w wycieczkach krajoznawczych,
• możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny, oraz ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie,
• możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
• stołówkę pracowniczą w budynku KPRM, pokój do pracy dla rodzica z dzieckiem,
• dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
• wolontariat pracowniczy – możliwość angażowania się w zorganizowane akcje na rzecz osób potrzebujących,
• dobrą lokalizację, miłą atmosferę pracy.

Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej.
W przypadku składania ofert w formie papierowej weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.
Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w KPRM dostępne są na stronie BIP KPRM, w zakładce „Praca w KPRM” pod adresem: http://bip.kprm.gov.pl/download/75/35810/wzoroswiadczenia.docx
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne na stronie BIP KPRM, w zakładce „Praca w KPRM” pod adresem: http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/praca-w-kprm/4494,Praca-w-KPRM.html
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami.
Osoby zakwalifikowane do dalszych etapów naboru zostaną powiadomione e-mailem o ich terminie (w przypadku nieposiadania e-maila telefonicznie).
W toku naboru dokonana zostanie weryfikacja formalna dokumentów oraz przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna. Ponadto w celu zapewnienia rzetelnej oceny kwalifikacji i kompetencji kandydatów w procesie naboru zastosowane zostaną:
• test wiedzy – ocena wiedzy merytorycznej i umiejętności wymaganych jako niezbędne i dodatkowe,
• testy psychologiczne – ocena kompetencji miękkich wymaganych jako niezbędne - zainteresowani kandydaci mogą otrzymać informację zwrotną.

Dodatkowe informacje: nr. tel. (22) 694 73 15 (komórka ds. kadr), nr. tel. (22) 694 75 29 (Departament Społeczeństwa Obywatelskiego).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych lub doświadczenia zawodowego w obszarze funkcjonowania organizacji pozarządowych i podmiotów społeczeństwa obywatelskiego lub współpracy z nimi
 • poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • wiedza z zakresu: funkcjonowania organizacji pozarządowych i innych podmiotów społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i ich problemów, przepisów prawa dot. organizacji pozarządowych i innych podmiotów społeczeństwa obywatelskiego w Polsce
 • umiejętności z zakresu obsługi narzędzi MS Office (Word, Excel)
 • kompetencje miękkie: komunikacja, kreatywność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, orientacja na klienta/interesanta, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, rzetelność, współpraca, wystąpienia publiczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • wyższe magisterskie na jednym z kierunków nauk społecznych
 • przeszkolenie z zakresu: obsługi sytemu zarządzania treścią WordPress oraz umiejętności edytorskich w zakresie zarządzania stroną internetową i przygotowywania publikacji
 • umiejętności z zakresu obsługi i prowadzenia stron internetowych w języku HTML


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy lub innych dokumentów, które potwierdzają wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (rodzaj i długość)
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Zastrzeżone" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu: obsługi sytemu zarządzania treścią WordPress oraz umiejętności edytorskich w zakresie zarządzania stroną internetową i przygotowywania publikacji
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-21
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  11/10/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry