Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referendarz do spraw długu publicznego w Wydziale Zagranicznych Instrumentów Skarbowych i Relacji z Inwestorami, Departament Długu Publicznego

00-916 Warszawa ul. Świętokrzyska 12

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Bierze udział w monitorowaniu działalności uczestników systemu Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych (DSPW) na rynku pierwotnym i wtórnym oraz dostosowywaniu zasad pełnienia funkcji DSPW do aktualnych potrzeb wynikających z otoczenia regulacyjnego
 • Bierze udział w sporządzaniu analizy i oceny działalności DSPW oraz kandydatów na DSPW na rynku Skarbowych Papierów Wartościowych (SPW) zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny okresowej dokonywanej w kolejnych okresach rozliczeniowych
 • Tworzy i uczestniczy w dystrybucji materiałów informacyjnych, raportów, opracowań i prezentacji w celu promocji rynku SPW i poszerzania bazy inwestorów
 • Bierze udział w prowadzeniu bazy danych nabywców obligacji krajowych i zagranicznych
 • Współpracuje z Narodowym Bankiem Polskim oraz BondSpot S.A. w zakresie obsługi systemu DSPW
 • Współpracuje przy opracowywaniu raportu rocznego nt. długu publicznego
 • Bierze udział w przygotowywaniu emisji obligacji zagranicznych na danym rynku oraz dokumentacji emisji i aktualizacji programów finansowania
 • Obsługuje spotkania Rady Uczestników Rynku SPW organizowanych w celu realizacji zadania rozwoju systemu DSPW oraz zwiększenia efektywności rynku SPW


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, np. organizacja i obsługa spotkań Rady Uczestników Rynku SPW. Bieżące kontakty z przedstawicielami instytucji (NBP, KDPW, BondSpot), DSPW i inwestorówInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).Przed wyłonieniem do zatrudnienia wskazani w protokole z naboru kandydaci poproszeni zostaną o przesłanie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych oraz dodatkowych określonych w ogłoszeniu.CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ
KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/wzory-oswiadczenMinisterstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku ekonomia lub finanse lub matematyka lub zarządzanie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne i płynne posługiwanie się językiem w kontaktach zawodowych oraz tworzenie i rozumienie tekstów w obszarze właściwości wydziału
 • Znajomość makroekonomii
 • Znajomość zasad funkcjonowania rynków finansowych
 • Znajomość MS Excel na poziomie średniozaawansowanym
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność komunikacji
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość aktów prawnych z zakresu finansów publicznych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kandydat, który na podstawie analizy CV i złożonych oświadczeń będzie spełniał wszystkie wymagania formalne zostanie zaproszony do kolejnego etapu naboru
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-02-07
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2022/027/DP

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  28/01/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi