Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 27/05/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referendarz w Wydziale Legislacyjno-Organizacyjnym Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej

ul. Nowy Świat 6/12
Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego w zakresie/w obszarze gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej w tym: - zgłaszanie propozycji do wykazów prac legislacyjnych prowadzonych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, - opiniowanie projektów aktów normatywnych lub założeń do projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych poza Ministerstwem lub ich części, - opracowywanie lub opiniowanie projektów aktów normatywnych lub założeń do projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych przez Ministerstwo, - opiniowanie projektów statutów organów i jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra, - uzgadnianie i konsultowanie projektów aktów normatywnych lub założeń do projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych z właściwymi komórkami Ministerstwa, organami i instytucjami, - opracowywanie lub opiniowanie projektów obwieszczeń w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego aktu normatywnego;
 • Świadczenie pomocy prawnej w zakresie/w obszarze gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej w tym: -sporządzanie opinii prawnych, - opracowywanie/ opiniowanie projektów umów, porozumień, upoważnień, pełnomocnictw lub innych dokumentów;
 • Udział w procesie uzgodnień projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów normatywnych, przekazywanych Ministrowi przez pozostałych członków Rady Ministrów oraz kierowników naczelnych i centralnych urzędów administracji rządowej w zakresie/w obszarze gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej w tym: - analiza wpływających z Biura Ministra dla konsultacji projektów dokumentów rządowych, w tym aktów normatywnych, pod kątem ich wpływu na obszar działania Ministerstwa, - opracowywanie stanowiska w oparciu o wniesione wkłady, - sporządzanie notatek informacyjnych dla Ministerstwa dotyczących opiniowanych dokumentów przewidzianych do rozpatrzenia na posiedzeniach Rady Ministra;
 • Kontrola nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych w zakresie/w obszarze gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej;
 • Rozpatrywanie skarg/ wniosków/ odwołań/ petycji w zakresie/w obszarze gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej w tym: - udzielanie odpowiedzi na złożone skargi/ wnioski/ odwołania/ petycje, - analizowanie składanych skarg/ zażaleń/ wniosków/ odwołań/ petycji i interpelacji innych sygnałów obywatelskich i zbieranie dodatkowych wyjaśnień/ dokumentów, - przekazywanie do rozpatrzenia według właściwości, - prowadzenie sprawozdawczości w zakresie skarg/wniosków/ odwołań i petycji;
 • Przygotowanie Ministerstwa do funkcjonowania w systemie zarządzania kryzysowego państwa w zakresie/w obszarze gospodarki wodnej w tym: - opracowanie procedur oraz dokumentów wykonawczych do realizacji zadań określonych w wykazie przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego państwa;
 • Współpraca z organami kontroli zewnętrznych w zakresie/w obszarze gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej w tym: - wsparcie organizacyjne procesu kontroli/ audytu prowadzonych przez instytucje zewnętrzne, - monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych/ po audycie, - koordynowanie przygotowania stanowiska do informacji o wynikach kontroli NIK;


Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

– wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Pracownikom oferujemy:

– umowę o pracę na czas nieokreślony lub określony (w przypadku osób po raz pierwszy zatrudnianych w służbie cywilnej pierwsza umowa na okres 12 miesięcy)
– trzynaste wynagrodzenie, pakiet szkoleń, możliwość ubiegania się o refundację kosztów nauki języków obcych i studiów podyplomowych
– pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku, częściowa refundacja kosztów udziału w wydarzeniach kulturalnych)
– możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie i pakietu opieki medycznej

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Dla zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa prowadzonych działań, w Ministerstwie został ustanowiony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Każdy pracownik jest zobowiązany do przestrzegania określonych w Ministerstwie zasad bezpieczeństwa przetwarzania informacji.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa: http: https://www.gov.pl/web/gospodarkamorskaw zakładce Ministerstwo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa: https://gospodarkamorska.bip.gov.pl w zakładce Praca lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 583 88 49.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustaw: Prawo wodne, Prawo ochrony Środowiska, ustawa o finansach publicznych, regulaminu prac Rady Ministrów, Kodeksu postępowania administracyjnego, zasad techniki prawodawczej, Kodeksu cywilnego, ustawy o żegludze śródlądowej, Funduszu Żeglugi Śródlądowej, ustawy o petycjach
 • znajomość zagadnień z obszaru gospodarki wodnej
 • znajomość RODO i przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • myślenie analityczne
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • współpraca
 • rzetelność
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1 lub informacja o poziomie znajomości języka na poziomie B1
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-05-27
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowy Świat 6/12
  00-400 Warszawa

  Zachęcamy Państwa do składania dokumentów (w formie skanu) w wersji elektronicznej na adres rekrutacja.mgm@mgm.gov.pl, z dopiskiem w liście motywacyjnym i treści maila: DGWiŻŚ-5/20.
  Przeprowadzamy rozmowy rekrutacyjne w formie zdalnej.

  lub proszę składać w kancelarii, w zamkniętej kopercie, przy ul. Nowy Świat 6/12 z dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: DGWiŻŚ-5/20

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  12/05/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry