Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 21/01/2020.

Opis stanowiska pracy


Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referendarz do spraw chorób zakaźnych zwierząt innych niż kopytne w Biurze Zdrowia i Ochrony Zwierząt

Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w sprawowaniu nadzoru nad zwalczaniem lub monitorowaniem chorób zakaźnych zwierząt innych niż ptaki i ssaki lądowe, w szczególności owadów użytkowych, zwierząt akwakultury oraz płazów i gadów, w tym chorób objętych programami zwalczania lub monitorowania,
 • prowadzenie spraw, sporządzanie okresowych sprawozdań wymaganych przepisami prawa krajowego i unijnego, a także udział w przygotowywaniu prezentacji, materiałów informacyjnych, notatek dla m.in. GLW, MRiRW i innych instytucji, mediów oraz związków branżowych w zakresie chorób zakaźnych zwierząt innych niż ptaki i ssaki lądowe, w szczególności owadów użytkowych, zwierząt akwakultury oraz płazów i gadów, w tym chorób objętych programami zwalczania lub monitorowania, podlegających obowiązkowi rejestracji, a także pozostałych chorób zwierząt innych niż ptaki i ssaki lądowe, istotnych z epizootycznego punktu widzenia,
 • udział w opracowywaniu oraz uzgadnianiu programów zwalczania lub monitorowania chorób zakaźnych zwierząt innych niż ptaki i ssaki lądowe, w szczególności owadów użytkowych, zwierząt akwakultury oraz płazów i gadów,
 • udział w opracowywaniu instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii oraz wytycznych dotyczących postępowania w przypadku wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt innych niż ptaki i ssaki lądowe, w szczególności owadów użytkowych, zwierząt akwakultury oraz płazów i gadów, w tym objętych programami zwalczania lub monitorowania, podlegających obowiązkowi rejestracji, a także pozostałych chorób zwierząt innych niż ptaki i ssaki lądowe, istotnych z epizootycznego punktu widzenia,
 • udział w przygotowaniu instrukcji dla przedstawiciela Polski na posiedzenia grup roboczych KE i OIE oraz posiedzenia SCPAFF. Udział w posiedzeniach grup roboczych KE dotyczących monitorowania lub zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w szczególności dotyczących chorób zwierząt innych niż ptaki i ssaki lądowe, w szczególności owadów użytkowych, zwierząt akwakultury oraz płazów i gadów,
 • udział w przygotowaniu instrukcji dla przedstawiciela polski na posiedzenia grup roboczych ke i oie oraz posiedzenia scpaff. udział w posiedzeniach grup roboczych ke dotyczących monitorowania lub zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w szczególności dotyczących chorób zwierząt innych niż ptaki i ssaki lądowe, w szczególności owadów użytkowych, zwierząt akwakultury oraz płazów i gadów,
 • współpraca z innymi biurami Głównego Inspektoratu Weterynarii w obszarze dotyczącym powierzonych zadań,
 • śledzenie nowo publikowanych aktów prawnych UE i krajowych dotyczących problematyki weterynaryjnej i przekazywanie ich terenowym organom inspekcji weterynaryjnej w obszarze dotyczącym powierzonych zadań,
 • udział w przygotowaniu opinii GLW nt. aktów prawnych związanych z monitorowaniem lub zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, w szczególności dotyczących chorób zwierząt innych niż ptaki i ssaki lądowe, w szczególności owadów użytkowych, zwierząt akwakultury oraz płazów i gadów.


Warunki pracy

Praca biurowa wykonywana przy użyciu komputera oraz urządzeń techniki biurowej (kserokopiarka, skaner, niszczarka). Praca wykonywana w pozycji przemiennej na terenie Głównego Inspektoratu Weterynarii lub na zewnątrz (delegacje).
Miejsce i otoczenie organizacyjno–techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na IV lub V piętrze w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy ul. Wspólnej 30. Ze względu na konstrukcję budynku – okna w pomieszczeniach biurowych na V piętrze zamontowane są w połaciach dachowych.
Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez: zapewnienie odpowiedniej szerokości drzwi i ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, dostosowanie toalet. Platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru oraz przy wejściu do budynku od ul. Żurawiej. Budynek może stwarzać problemy komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Umowa o pracę.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ok. 3250 zł brutto.

Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. List motywacyjny, CV, klauzula informacyjna i wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane. CV powinno zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w celach związanych z rekrutacją i zatrudnieniem.”

Dokumenty można przesłać również drogą elektroniczną na adres praca@wetgiw.gov.pl lub na skrzynkę podawczą urzędu (ePUAP). Dokumenty powinny zawierać wszystkie niezbędne klauzule oraz być podpisane w formie elektronicznej lub własnoręcznie (skany w formacie pdf). W tytule wiadomości proszę wpisać stanowisko, którego aplikacja dotyczy, oraz numer ogłoszenia (np. Referendarz, 123456).

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego lub wpływu aplikacji na skrzynkę urzędu - podawczą lub mailową) nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do naboru zostaną powiadomieni telefoniczne lub e-mailem o jego terminie. Kandydaci, którzy złożą dokumenty w formie elektronicznej będą proszeni o przyniesienie oryginałów dokumentów na nabór.

Wzór oświadczeń i klauzula informacyjna dla kandydata do pobrania ze strony www.wetgiw.gov.pl > Inspekcja Weterynaryjna > Praca > Informacja o wymaganych dokumentach i oświadczeniach.

Dodatkowe informacje: 22-623-13-29.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
 • kompetencje: kreatywność, samodzielność, inicjatywa, rzetelność, komunikatywność, terminowość.
 • wiedza: znajomość przepisów weterynaryjnych w zakresie zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
 • umiejętności: redakcyjne, bardzo dobrej organizacji pracy własnej, pracy pod presją czasu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Klauzula informacyjna RODO
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-21
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  20/06/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry