Opis stanowiska pracy


Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

radca do spraw kontroli w Wydziale Kontroli, Departament Nadzoru i Kontroli

00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 1/3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Programuje, przeprowadza i dokumentuje wyniki kontroli (w tym koordynowane) zlecane przez Prezesa Rady Ministrów oraz Szefa KPRM, w szczególności: wszechstronnie, za pomocą różnorodnych metod, analizuje złożone problemy, kieruje i koordynuje pracą zespołu kontrolnego lub zespołów kontrolnych (w przypadku kontroli koordynowanych w administracji rządowej), ustala stan faktyczny poprzez gromadzenie i weryfikowanie dowodów kontroli, przedstawia wyniki ich analizy w dokumentacji kontroli, a w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości ustala ich zakres, przyczyny, skutki oraz osoby za nie odpowiedzialne, formułuje oceny i adekwatnie je uzasadnia oraz przedstawia rekomendacje (rozwiązania).
 • Wykorzystuje wyniki kontroli i analizy dotyczące działalności kontrolnej Prezesa Rady Ministrów w administracji rządowej do opracowywania na zlecenie członków kierownictwa Kancelarii ocen funkcjonalności struktur państwa i sprawności ich działania, w tym przedstawia rozwiązania systemowe i koncepcje.
 • Opracowuje informacje i analizy w celu oceny działalności kontrolnej administracji rządowej, w tym stopnia wykonania zaleceń pokontrolnych, oceny funkcjonowania kontroli w administracji rządowej oraz przedstawia propozycje udoskonaleń w tych obszarach.
 • Identyfikuje obszary potencjalnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu administracji rządowej w celu sporządzenia propozycji do planu kontroli, propozycji kontroli koordynowanych lub w celu podjęcia działań o charakterze pozakontrolnym.
 • Przeprowadza kontrole wewnętrzne w KPRM, kontrole realizacji zadań publicznych finansowanych ze środków Kancelarii, kontrole wynikające z nadzoru Szefa Służby Cywilnej nad przestrzeganiem zasad służby cywilnej, oraz bierze udział w kontrolach zlecanych przez Ministra Cyfryzacji.
 • Sporządza zawiadomienia do właściwych organów o naruszeniu prawa, w tym dyscypliny finansów publicznych.
 • Realizuje zadania w ramach koordynacji kontroli w administracji rządowej, w tym doskonali system kontroli, bierze udział w rozwoju standardów kontroli i metodyki kontroli.


Warunki pracy

Praca na tym stanowisku związana jest z permanentną obsługą klientów zewnętrznych. Do obowiązków pracownika należy przeprowadzanie kontroli w terenie, związane są z tym wyjazdy służbowe krajowe lub zagraniczne. Na stanowisku występuje zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: https://www.gov.pl/web/premier/deklaracja-dostepnosci Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.


Jeżeli ofertę składasz elektronicznie, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane:


-      własnoręcznie i przesłane w formie skanów/zdjęć (poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej) lub


-      podpisem elektronicznym kwalifikowanym.


Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.


Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).


Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.


Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w KPRM dostępne są tutaj:


https://www.gov.pl/attachment/a735103a-73c4-4b82-8466-56ce6da33563


Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne tutaj: https://www.gov.pl/web/premier/nabory-w-sluzbie-cywilnej


W przypadku zmniejszonego wymiaru etatu wynagrodzenie będzie proporcjonalnie obniżone.


Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami.


Przewidujemy możliwość przeprowadzenia naboru częściowo zdalnie.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub politologiczne lub
administracyjne lub prawnicze lub
na kierunku zarządzanie
lub wyższe na dowolnym kierunku oraz studia podyplomowe na kierunku nadzór lub kontrola lub audyt lub ewaluacja
lub wyższe na dowolnym kierunku oraz aplikacja kontrolerska NIK

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Powyżej 5 lat doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w samodzielnym przeprowadzaniu kontroli (audytów) albo powyżej 3 lat w ich nadzorowaniu lub koordynowaniu
 • Posiadanie wiedzy w zakresie: organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności uregulowań z zakresu administracji rządowej m.in. dotyczących kompetencji Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, działów administracji rządowej, kontroli w administracji rządowej (ustawa o kontroli i Standardy kontroli w administracji rządowej), finansów publicznych, rachunkowości, służby cywilnej, dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, wykorzystywania krajowych i międzynarodowych standardów kontroli/audytu oraz terminologii z dziedziny kontroli wewnętrznej, kontroli instytucjonalnej i audytu wewnętrznego.
 • Posiadanie umiejętności na poziomie eksperckim: kierowania się etyką zawodową polegającą m.in. na bezstronności i unikaniu konfliktu interesów, wysoka kultura osobista wymagana w kontaktach na wysokim szczeblu, wysoka motywacja i bardzo duże zaangażowanie w wykonywane zadania, ciągłe doskonalenie zawodowe, determinacja i dociekliwość w dążeniu do poznania istoty zagadnienia.
 • Posiadanie kompetencji miękkich: współpraca, tj. praca w zespole, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, tj.: samodzielność, zarządzanie zadaniami, w szczególności nadawanie właściwych priorytetów zadaniom, przestawianie się z jednego zadania na inne i prowadzenie równolegle kilku zadań bez uszczerbku dla ich jakości, prawidłowe gromadzenie materiału dowodowego i oceny jego istotności, rzetelności, stosowności i racjonalności; myślenie analityczne w zakresie: prawidłowego rozumienia i stosowania kryteriów legalności, rzetelności, celowości, gospodarności oraz skuteczności, wydajności i oszczędności, identyfikacji nieprawidłowości, wykazania się zawodowym sceptycyzmem, tj. zdolnością krytycznego myślenia i kwestionowania narzucanych interpretacji, rozróżniania informacji istotnych od nieistotnych, rozpoznawania informacji fałszywych, nierzetelnych i sygnałów o potencjalnych obszarach nieprawidłowości oraz weryfikacji informacji uzyskanych z różnych źródeł, precyzyjnego formułowania ocen oraz argumentowania/przekonywania, stawiania hipotez, obrony własnego stanowiska, prezentacji badanego zagadnienia w szerszej perspektywie w różnorodnym kontekście i z różnych punktów widzenia,, precyzyjnego, jasnego i syntetycznego formułowania myśli oraz posługiwania się nienaganną polszczyzną, przewidywania możliwych działań i reakcji, konsekwencji sądów i opinii sformułowanych w wyniku kontroli; zarządzanie ludźmi, tj. posiadanie kompetencji menedżerskich przy kierowaniu pracą zespołu kontrolnego i zespołów kontrolnych w różnych jednostkach administracji rządowej, w szczególności zespołów w kontrolach koordynowanych składających się z pracowników innych jednostek w administracji rządowej; komunikacja tj.: prezentowanie asertywnej postawy; negocjowanie; radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, tj. pracy w stresie wynikającym z konieczności formułowania zarzutów wobec konkretnych osób oraz stresie wynikającym z pracy w nieprzyjaznym środowisku i pod presją czasu.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” wydanego przez ABW lub SKW, albo wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Powyżej 5 lat doświadczenia zawodowego w administracji rządowej w w samodzielnym przeprowadzaniu kontroli (audytów) albo powyżej 3 lat w ich nadzorowaniu lub koordynowaniu
 • Spełnianie wymagań określonych w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w tym posiadanie certyfikatu uprawniającego do prowadzenia kontroli w rozumieniu art. 25 tej ustawy.
 • Posiadanie certyfikatu w zarządzaniu projektami (np. według metody PRINCE2).
 • Uprawnienia do wykonywania zadań audytora wewnętrznego, wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych.
 • Uprawnienia biegłego rewidenta, głównego księgowego lub samodzielnego księgowego.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
 • Posiadanie aplikacji kontrolerskiej NIK.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających rodzaj i długość wymaganego niezbędnego doświadczenia zawodowego (np. w celu potwierdzenia długości doświadczenia zawodowego w szczególności: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu; w celu potwierdzenia rodzaju doświadczenia zawodowego w szczególności: opisy stanowisk pracy, zakresy obowiązków itp.).
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” wydanego przez ABW lub SKW albo wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia (w przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, załącz kopię potwierdzenia uzyskania dyplomu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki lub kopię nostryfikacji dyplomu lub tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających rodzaj i długość wymaganego dodatkowego doświadczenia zawodowego (np. w celu potwierdzenia długości doświadczenia zawodowego w szczególności: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu; w celu potwierdzenia rodzaju doświadczenia zawodowego w szczególności: opisy stanowisk pracy, zakresy obowiązków itp.).
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie Certyfikatu w zarządzaniu projektami (np. według metody PRINCE2).
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań określonych w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w tym posiadanie certyfikatu uprawniającego do prowadzenia kontroli w rozumieniu art. 25 tej ustawy.
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania zadań audytora wewnętrznego, wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych.
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnienia biegłego rewidenta, głównego księgowego lub samodzielnego księgowego oraz dokumentu ukończenia aplikacji kontrolerskiej NIK.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-02-16
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Miejsce składania dokumentów:
  1. Wysyłając na adres:
  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego
  Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
  2. Składając osobiście:
  Dziennik Podawczy, al. Szucha 14, Warszawa (pn.-pt., 8.15-16.15).
  3. Aplikując przez ePUAP lub na adres rekrutacja@kprm.gov.pl.
  Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.
  Na kopercie/w tytule maila dopisz: BIP:115168 ,
  BKRZ.WRZK.2100.13.12.2023.MD .

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  04/02/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi