Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

radca prawny do spraw obsługi prawnej i zastępstwa procesowego w Wydziale Prawnym, Departament Geologii i Koncesji Geologicznych

00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi sprawy administracyjne w przedmiocie odwołań od decyzji marszałków województw oraz w przedmiocie stwierdzenia nieważności (wznowienia postępowania) decyzji marszałków lub Ministra
 • Zastępuje Ministra przed sądami administracyjnymi, w tym sporządza skargi kasacyjne, odpowiedzi na skargi i odpowiedzi na skargi kasacyjne oraz inne pisma procesowe, a także bierze czynny udział w rozprawach przed tymi sądami
 • Przygotowuje i opiniuje projekty aktów prawnych zewnętrznych i wewnętrznych wraz z oceną skutków regulacji (legislacja zewnętrzna i wewnętrzna) pod względem merytorycznym i formalnym
 • Udziela pomocy w zakresie interpretacji i stosowania prawa pracownikom Departamentu oraz innym zainteresowanym, w szczególności pracownikom organów administracji geologicznej
 • Udziela pomocy prawnej w postępowaniach arbitrażowych toczących się z powództwa przedsiębiorców zagranicznych przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przygotowuje projekty umów cywilnoprawnych w toku tych postępowań
 • Obsługuje strony postępowań administracyjnych udzielając im informacji o okolicznościach faktycznych i prawnych prowadzonych spraw oraz umożliwiając zapoznanie się z aktami sprawy
 • Przygotowuje odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz senatorskie w zakresie działalności geologicznej i górniczej oraz udziela interesantom wyjaśnień i konsultacji w zakresie przepisów prawa


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchemInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Zgodnie z ustawą z 23.08.1997 o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne - art. 2, pkt 2 i art. 4 pkt 6 - w przypadku wygrania naboru na stanowisko głównego specjalisty, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, będą musiały ją zakończyć

 • Zapraszamy do obejrzenia filmu "Ludzie od klimatu" https://www.youtube.com/watch?v=Y0L_ws9SGnIWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku prawo

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze obsługi prawnej albo powyżej 1,5 roku w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Prawo wykonywania zawodu radcy prawnego
 • Znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo geologiczne i górnicze, Prawo przedsiębiorców, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Znajomość zasad techniki legislacyjnej oraz procesu legislacyjnego
 • Umiejętność oceny skutków regulacji
 • Zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej lub poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne"
 • Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, współpraca
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
  • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
  • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej lub kopie dokumentów potwierdzających poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne"
  • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/nabor-do-sluzby-cywilnej/wzory-oswiadczen/
  • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-10-06
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Klimatu i Środowiska
  Biuro Zarządzania Kapitałem Ludzkim
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
  w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym: DGKrp195/2023

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  23/09/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi