Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 10/07/2020.

Opis stanowiska pracy


Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

radca prawny do spraw obsługi prawnej w Wydziale Obsługi Prawnej

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Warszawa, ul. Pawińskiego 17/21

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie zastępstwa procesowego organu emerytalnego oraz Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA;
 • Przygotowywanie opinii prawnych na potrzeby Dyrektora Zakładu i jego Zastępców oraz komórek organizacyjnych Zakładu;
 • Przygotowywanie i opiniowanie projektów umów i dokumentacji przygotowywanej w ramach procedury zakupowej;
 • Opracowywanie i opiniowanie projektów prawnych;
 • Obsługa prawna w zakresie orzecznictwa lekarskiego;
 • Opracowywanie i opiniowanie projektów aktów wewnętrznego zarządzania przygotowywanych przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne;
 • Udzielanie porad i konsultacji prawnych Dyrektorowi Zakładu i jego Zastępcom;
 • Opracowywanie pism procesowych i środków odwoławczych od orzeczeń sądowych, organów administracyjnych i innych organów orzekających.


Warunki pracy

Wejście do budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, natomiast miejsce pracy znajduje się na czwartym piętrze. Praca wymaga przemieszczania się po budynku
w celu realizacji zadań.
1. praca biurowa;
2. wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej;
3. praca przy komputerze powyżej 4 godzin;
4. użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka,;
5. oświetlenie naturalne i sztuczne.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymagane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie BIP ZER w zakładce Praca w ZER MSWiA > Dokumenty do pobrania
http://bip.zer.mswia.gov.pl/bze/praca-w-zer-mswia/dokumenty-do-pobrania/5123,Dokumenty-dla-kandydata-do-pracy.html
Oświadczenie musi być własnoręcznie podpisane.
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie ich na język polski przez tłumacza przysięgłego.
W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Odrzucone dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjne zniszczone.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu
na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechą chronioną.
Techniki i metody naboru:
weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
weryfikacja merytoryczna – test wiedzy,
rozmowa kwalifikacyjna.
Oferty można również wysłać na adres rekrutacja@zer.mswia.gov.pl (wymagane oświadczenie musi być zeskanowane; w przypadku zakwalifikowania kandydata do rozmów - kandydat jest zobowiązany dostarczyć oryginał tego oświadczenia).
Więcej informacji: rekrutacja@zer.mswia.gov.pl

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w zakresie świadczenia pomocy prawnej lub w pracy w sądach, w szczególności jako asystent sędziego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Wpis na listę radców prawnych co najmniej od 1 roku;
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych;
 • Umiejętność swobodnego formułowania wypowiedzi na piśmie;
 • Umiejętność organizowania pracy własnej;
 • Bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących zaopatrzenia emerytalnego oraz działalności komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Zdolności analitycznego myślenia;
 • Umiejętność obsługi systemu informacji prawnej;
 • Umiejętność rozwiązywania problemów;
 • Dobra znajomość ustawy o służbie cywilnej i ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz aktów wykonawczych;
 • Dobra znajomość przepisów kodeksu cywilnego, kodeksu karnego; kodeksu pracy; kodeksu postępowania administracyjnego oraz prawa zamówień publicznych.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-25
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  11/10/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry