Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 18/01/2020.

Opis stanowiska pracy


Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

radca prawny do spraw przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej samodzielne wieloosobowe stanowisko radcy prawnego, Departament Prawny

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
00-950 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opiniowanie przygotowanych przez inne departamenty i delegatury Urzędu projektów decyzji i postanowień, jak również pism procesowych kierowanych do sądu.
 • Wykonywanie zastępstwa procesowego, w tym sporządzanie pism procesowych, przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i sądami administracyjnymi.
 • Przygotowywanie opinii prawnych w sprawach zleconych przez Prezesa Urzędu, Dyrektora Generalnego lub Dyrektora Departamentu w celu przedstawienia stanu prawnego zleconych mu spraw.
 • Rozpatrywanie oraz przygotowywanie projektów opinii w sprawach skarg na działania Urzędu w celu dokonania oceny zasadności wniesionej skargi.
 • Opiniowanie projektów wewnętrznych aktów regulujących działalności Urzędu w celu zapewnienia ich formalnoprawnej poprawności.
 • Udzielanie konsultacji pracownikom innych departamentów i delegatur Urzędu w związku z prowadzonymi przez nich postępowaniami administracyjnymi w celu bieżącego wyjaśnienia pojawiających się problemów prawnych.
 • Sporządzanie projektów decyzji w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej.
 • Ocenianie merytorycznej zasadności wnoszenia środków zaskarżenia przez Prezesa UOKiK oraz zasadności wniesionego środka zaskarżenia od decyzji i postanowień Prezesa Urzędu w celu przekazania środka zaskarżenia wraz z aktami sprawy do sądu bądź wskazania przesłanki uzasadniającej uchylenie bądź zmianę decyzji lub postanowienia.


Warunki pracy

Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu w pokoju na 5 piętrze.
Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Reprezentowanie Prezesa UOKiK urzędu w sądzie oraz ze stronami postępowań w związku z toczącymi się sprawami.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia).
3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php .
Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.
8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru.
9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 213.
10. Mnożnik: 3,00 ( 5 750,82 PLN brutto miesięcznie).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w stosowaniu prawa gospodarczego i cywilnego lub na stanowisku radcy prawnego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Uprawnienia radcy prawnego
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej praktycznego zastosowania z zakresu znajomości polskiego i wspólnotowego prawa ochrony konkurencji i konsumentów, prawa gospodarczego, procedury administracyjnej i cywilnej.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Posiadanie kompetencji: rzetelność, współpraca, organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów, komunikacja, myślenie analityczne, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, wystąpienia publiczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Posiadanie kompetencji: radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia wpisu na listę radców prawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-24
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem DPR-1-RPr/2

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  22/04/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry