Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 08/08/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

podreferendarz do spraw ewidencjonowania korespondencji w Wydziale Kancelaryjno–Archiwalnym w Biurze Dyrektora Generalnego

Ministerstwo Aktywów Państwowych
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie, rejestrowanie, wysyłanie i wydawanie korespondencji w obiegu pocztowym krajowym i międzynarodowym, a także za pośrednictwem wymiany międzyresortowej, kurierów i posłańców
 • Przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji wpływającej na skrzynkę elektroniczną map@map.gov.pl oraz korespondencji wpływającej za pośrednictwem platformy e-PUAP
 • Wprowadzanie dekretacji i obsługa korespondencji w systemie elektronicznym w zakresie pism adresowanych do Ministra/Ministerstwa
 • Przyjmowanie zarejestrowanej korespondencji na stan składu chronologicznego MAP, porządkowanie zgromadzonej w nim dokumentacji oraz przekazywanie jej do archiwum zakładowego
 • Organizowanie prawidłowego przebiegu ekspedycji korespondencji adresowanej do klientów wewnętrznych i zewnętrznych MAP
 • Prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach zgłaszanych przez nadawców i odbiorców przesyłek (reklamacje)
 • Udzielanie informacji dotyczących obiegu przesyłek kierowanych do MAP, w tym ustalanie adresatów przesyłek wpływających
 • Zamieszczanie w elektronicznej bazie obiegu korespondencji odwzorowań cyfrowych korespondencji wpływającej do MAP


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca biurowa przy komputerze.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,
- miejsce pracy: parter,
- budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre- syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data: przesłania oferty drogą elektroniczną/nadania przesyłki/stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Kandydaci/kandydatki proszeni są o podanie nr telefonu oraz/lub adresu poczty elektronicznej. Wybrani kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu poinformowani zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Prosimy o przesyłanie odręcznie podpisanych i opatrzonych datą wymaganych oświadczeń, wypełnionych zgodnie ze wzorem umieszczonym na stronie MAP: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/pracuj-z-nami
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 695 88 51 lub składając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@map.gov.pl


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
pracy w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość zasad instrukcji kancelaryjnej
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Umiejętności interpersonalne, w tym: umiejętność organizacji pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi elektronicznego systemu obiegu dokumentów (np. EZD)


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy i/lub zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • W przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-13
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Aktywów Państwowych
  ul. Krucza 36/Wspólna 6
  00-522 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motyw.: „BDG-13”

  Aplikacje można składać przez ePUAP lub wysłać na adres mailowy: rekrutacja@map.gov.pl
  Dokumenty można również przesłać lub składać w kancelarii MAP, Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  13/07/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry