Opis stanowiska pracy


Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

kontroler skarbowy w Pierwszym Dziale Zarządzania Ryzykiem

01-513 Warszawa ul. A. Felińskiego 2b

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Analizuje stan zagrożenia oszustwami podatkowymi w obszarach zadań wykonywanych przez KAS, w celu programowania działań prewencyjnych oraz zwalczających przestępczość.
 • Opracowuje analizy i sprawozdania oraz informacje niezbędne do podejmowania decyzji związanych z realizacją polityki finansowej państwa oraz zarządzania ryzykiem, w celu programowania działań prewencyjnych oraz zwalczających przestępczość.
 • Prowadzi analizy ryzyka, w tym analizy stanu zagrożenia przestępczością w obszarze zadań wykonywanych przez KAS, ze szczególnym uwzględnieniem określenia metod reakcji na ryzyko i kierunkowania kontroli w profilach ryzyka, w celu programowania działań prewencyjnych oraz zwalczających przestępczość.
 • Prowadzi działalność analityczną, prognostyczną i badawczą dotyczącą zjawisk występujących we właściwości KAS oraz analizy ryzyka, w celu programowania działań prewencyjnych oraz zwalczających przestępczość.
 • Ocenia i prognozuje możliwe zagrożenia ekonomiczne, pozaekonomiczne i społeczne w obszarach zadań wykonywanych w Izbie i urzędach, w celu programowania działań prewencyjnych oraz zwalczających przestępczość.
 • Zleca przeprowadzanie jednostkowych analiz ryzyka urzędom skarbowym i urzędom celno-skarbowym, w celu programowania działań prewencyjnych oraz zwalczających przestępczość.
 • Porównuje, analizuje i ocenia dane z urzędów skarbowych z obszaru kontroli podatkowej oraz z urzędu celno-skarbowego z obszaru kontroli celno-skarbowej, w celu programowania działań prewencyjnych oraz zwalczających przestępczość.


Warunki pracy

Budynek dostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową -winda, podjazd.


Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

NA WSKAZANY ADRES E-MAIL: nabory_warszawa.ias.warszawa@mf.gov.pl NALEŻY PRZESŁAĆ SKAN WSZYSTKICH WYMAGANYCH W OGŁOSZENIU DOKUMENTÓW, NATOMIAST W PRZYPADKU WYŁONIENIA KANDYDATA DO ZATRUDNIENIA DOSTARCZYĆ ICH ORYGINAŁ.


CV I LIST MOTYWACYJNY MUSZĄ BYĆ OPATRZONE PODPISEM WŁASNORĘCZNYM LUB ELEKTRONICZNYM (ePUAP)


WSZYSTKIE SKŁADANE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE BIEŻĄCĄ DATĄ, PODPISEM WŁASNORĘCZNYM LUB ELEKTRONICZNYM (ePUAP).


W/w dokumenty można podpisać za pomocą profilu zaufanego poprzez tzw. "podpisywarkę" na portalu ePuap. Objaśnienia co do korzystania z powyższej funkcjonalności można znaleźć tutaj: 


https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/podpisz-dowolny-dokument-wykorzystaj-do-tego-profil-zaufany


Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej dostępne są na stronie internetowej pod adresem:


http://www.mazowieckie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-warszawie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen


CV POWINNO ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE INFORMACJE: imię (imiona) i nazwisko kandydata, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (miejscowość), dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia niezbędny do wykonywania pracy na określonym w ogłoszeniu o pracę stanowisku, kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania pracy na określonym w ogłoszeniu o pracę stanowisku. W przypadku złożenia przez kandydata oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych.


Długość i rodzaj doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać ze złożonych dokumentów.


Planujemy następujące metody/techniki naboru:


1) Weryfikacja formalna ofert oraz rozmowa kwalifikacyjna są etapami obligatoryjnymi.
2) W zależności od liczby kandydatów zastosujemy dodatkowe metody naboru: test wiedzy i/lub sprawdzian praktyczny.


Kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą mailową o terminach każdego etapu naboru, natomiast wynik naboru zostanie zamieszczony na stronie KPRM oraz BIP+.


Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz zajmowaniu określonych stanowisk lub pełnienia określonych funkcji zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.


Nabór może być prowadzony częściowo lub całkowicie zdalnie.


 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
powyżej 1 roku w obszarze podatków, kontroli, cła, audytu lub powyżej 4 lat w administracji

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość Ustawy o Podatku od Towarów i Usług
 • Znajomość Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych
 • Znajomość Ustawy Ordynacja Podatkowa
 • Znajomość Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Znajomość obsługi komputera
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Skrupulatność, dociekliwość, wnikliwość
 • Umiejętności analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-02-06
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej
  ul. A. Felińskiego 2 B
  01-513 Warszawa

  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: IAS w Warszawie
  ogłoszenie nr 114902
  Aplikacje można również składać w formie jednego pliku pdf na adres: nabory_warszawa.ias.warszawa@mf.gov.pl
  w tytule e-maila należy wpisać: IAS Warszawa, nr ogłoszenia 114902

  lub elektronicznie przez ePUAP

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  01/02/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi