Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 04/06/2020.

Opis stanowiska pracy


Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

kierownik sekcji do spraw zaopatrzenia materiałowo-technicznego w Wydziale Zaopatrzenia

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kierowanie pracą sekcji poprzez planowanie, organizowanie, koordynowanie pracy podległych pracowników,
 • nadzorowanie zakupów i dystrybucji, prowadzenie ewidencji głównej i magazynowanie przedmiotów mundurowych i wyposażenia specjalnego,
 • nadzorowanie opracowywania dokumentacji niezbędnego do wszczęcia procedury przetargowej,
 • opracowywanie wewnętrznych wytycznych, procedur i koncepcji realizacji zadań,
 • nadzorowanie prowadzenia dokumentacji związanej z klasyfikacją, likwidacją i inwentaryzacją sprzętu i wyposażenia,
 • opracowywanie planu potrzeb finansowych i materiałowych we współpracy z komórką merytoryczną ds. finansowych oraz nadzorowanie przestrzegania dyscypliny budżetowej,
 • nadzorowanie naliczania równoważnika za umundurowanie nie pobrane w naturze dla policjantów komórek organizacyjnych Komendanta Stołecznego Policji i jednostek organizacyjnych Policji funkcjonujących na jej obszarze,


Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, stanowisko decyzyjne i związane z odpowiedzialnością, stres, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca przy oświetleniu mieszanym, zagrożenie korupcją, zagrożenie związane z przemieszczaniem się ludzi, brak wind/platform dla osób niepełnosprawnych, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, występują bariery wejścia na parter - schody.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Zachęcamy do składania ofert przez osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno – technicznego stanowiska pracy).

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze według mnożnika do 2,4781 kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej.

Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów.
UWAGA! LIST MOTYWACYJNY, ŻYCIORYS/CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE AKTUALNĄ DATĄ (korespondującą z datą złożenia dokumentów) ORAZ WŁASNORĘCZNIE PODPISANE.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci/kandydatki, którzy spełnili wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji.

PLANOWANE TECHNIKI I METODY NABORU: WERYFIKACJA FORMALNA NADESŁANYCH OFERT, SPRAWDZIAN WIEDZY MERYTORYCZNEJ, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
gospodarki materiałowo-technicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustaw: Prawo Zamówień Publicznych, o finansach publicznych w zakresie zasad gospodarowania środkami publicznymi, ustawy o Policji w zakresie gospodarki mundurowej,
 • umiejętności: kierowanie pracy zespołem, komunikatywność, obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office i poczty internetowej, dokładność, formułowania wniosków, szybkiego działania pod presją czasu,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • organizacji pracy własnej


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Dokumenty należy złożyć do: 2020-03-30
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
bezpośrednio w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji Aleja Solidarności 126, 01-195 Warszawa, tel: 22 603 24 52 ; bądź za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „Oferta pracy WZ-6/III/20”.

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
17/03/2020
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
do góry