Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 28/02/2020.

Opis stanowiska pracy


Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

kierownik sekcji w Wydziale Finansów i Budżetu

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kierowanie pracą sekcji poprzez planowanie, organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników,
 • nadzorowanie i koordynowanie ewidencji księgowej wydatków i dochodów budżetu państwa, środków europejskich i funduszy unijnych, Funduszu Wsparcia Policji, Koleżeńskiej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, funduszy socjalnych, w tym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Funduszu Socjalnego Emerytów Policyjnych, funduszu prewencyjnego,
 • sprawdzanie i zatwierdzanie dekretowanych do księgowania dokumentów finansowo- księgowych wydatków i dochodów budżetowych, funduszy celowych, socjalnych oraz pomocniczych rachunków bankowych, przy wykorzystaniu programu finansowo-księgowego,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych w oparciu o wytyczne Ministra Finansów,
 • monitorowanie wydatkowania środków finansowych dysponentów w ramach przyznanych limitów,
 • nadzorowanie sporządzanych informacji, zestawień, specyfikacji wydatków budżetowych, dochodów budżetowych i funduszy celowych na podstawie ewidencji księgowej,
 • opracowywanie wewnętrznych procedur oraz koncepcji realizacji zadań dotyczących zasad rachunkowości jednostki,


Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, stanowisko decyzyjne i związane z odpowiedzialnością, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca w wymuszonej pozycji, stres, praca przy oświetleniu mieszanym, budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze według mnożnika 2,8542 kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej.

Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów.

UWAGA! LIST MOTYWACYJNY, ŻYCIORYS/CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE AKTUALNĄ DATĄ (korespondującą z datą złożenia dokumentów) ORAZ WŁASNORĘCZNIE PODPISANE.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci/kandydatki , którzy spełnili wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji. Planowane techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, sprawdzian wiedzy merytorycznej, ocena kompetencji kierowniczych obejmująca wywiad i rozmowę dotyczące oceny predyspozycji, rozmowa kwalifikacyjna.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze rachunkowości jednostki budżetowej,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • bardzo dobra znajomość ustaw oraz aktów wykonawczych do ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • umiejętności: stosowania prawa, analitycznego myślenia, poprawnego formułowania wniosków i opinii, kierowania zespołem, obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-20
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  19/08/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry