Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 23/11/2020.

Opis stanowiska pracy


Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

kierownik oddziału w Biurze Obsługi Urzędu


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizuje zadania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
 • nadzoruje zadania realizowane przez podległych pracowników
 • nadzoruje prawidłowe przygotowanie dokumentacji w postępowaniach o udzielenia zamówień publicznych prowadzonych w Urzędzie
 • weryfikuje dokumentację przygotowaną przez komisję przetargową przed wszczęciem postępowania oraz dokumentację dotycząca wyboru oferty,
 • nadzoruje prawidłowe przygotowanie dokumentacji w postępowaniach do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP, współfinansowanych lub finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej
 • nadzoruje opracowywanie i aktualizowanie zestawień zbiorczych w zakresie zamówień publicznych w ramach środków przewidzianych w budżecie na dostawy, usługi, roboty budowlane
 • nadzoruje opracowywanie i aktualizowanie zestawień zbiorczych w zakresie zamówień publicznych realizowanych przez kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej
 • reprezentuje zamawiającego w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach skargowych przed sądami powszechnymi


Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, wystąpienia publiczne, reprezentowanie urzedu na zewnątrz, praca na drugim piętrze, praca związana z obsługą klienta, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, brak oznaczeń dla osób niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym, pomieszczenie higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, bariery architektoniczne: brak podjazdów między piętrami, utrudnione poruszanie się między piętrami
(schody)



Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

MUW zapewnia swoim pracownikom:



 • stabilną i ciekawą pracę;

 • regularnie wypłacane wynagrodzenie;

 • dodatek stażowy;

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne;

 • nagrody – w zależności od wyników pracy;

 • możliwość rozwoju zawodowego;

 • wsparcie na etapie wdrażania do pracy;


 • atrakcyjny pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku, dopłaty do działalności kulturalno-oświatowej lub sportowo-rekreacyjnej;



 • korzystna oferta dodatkowej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie;

 • możliwość udziału w aktywnościach sportowych (piłka nożna i tenis stołowy).

 • Do składania ofert zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami.

 • Jesteśmy urzędem równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 • Prosimy o wpisanie w dokumentach aktualnego adresu e-mail. Kandydatki/kandydaci będą informowani o terminie kolejnego etapu naboru za pomocą poczty elektronicznej, a w przypadku nieposiadania e-maila - telefonicznie. Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem. Wzór oświadczeń dostępny na stronie www.bip.mazowieckie.pl w zakładce Praca i kariera.

 • Informacje dotyczące rekrutacji w MUW znajdują się na stronie internetowej urzędu pod adresem www.mazowieckie.pl w zakładce „Praca” oraz na stronie BIP urzędu pod adresem www.bip.mazowieckie.pl w zakładce Praca i kariera.

 • Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.



Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze zamówień publicznych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość zarządzenia w sprawie zasad służby cywilnej oraz etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność: obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • Umiejętność: planowania i myślenie strategicznego, skutecznej komunikacji, zarządzania zasobami, skutecznej negocjacji, - podejmowania decyzji i odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Kopia dokumentu poświadczającego przeszkolenie w obszarze zamówień publicznych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-10-26
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  - pocztą, kurierem bądź osobiście
  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Biuro Kadr i Organizacji, Punkt Obsługi Klienta
  pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście F (od al. Solidarności)
  z dopiskiem „Oferta pracy BOU-IV/1"
  lub
  - elektronicznie poprzez skrytkę podawczą na ePUAP
  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
  /t6j4ljd68r/skrytka
  UWAGA!
  Dokumenty przesyłane elektronicznie muszą być podpisane profilem zaufanym ePUAP

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  14/10/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry