Opis stanowiska pracy


Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw zakupu, ewidencji i dystrybucji sprzętu i materiałów techniki policyjnej w Wydziale Zaopatrzenia

00-150 Warszawa Ul. Nowolipie 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową materiałów techniki policyjnej, sporządza i rejestruje dokumenty przychodowo-rozchodowe,
 • Sprawdza pod względem merytorycznym dokumenty finansowe związane z ponoszonymi kosztami z tytułu zakupu materiałów i sprzętu techniki policyjnej, napraw i usług serwisowych,
 • Sporządza w oparciu o plan zamówień publicznych dokumentację w zakresie przeprowadzenia procedury zakupu materiałów i sprzętu techniki policyjnej, napraw i usług serwisowych o wartości zamówienia określonej według odrębnych przepisów,
 • Przygotowuje wnioski wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia publicznego na zakup materiałów i sprzętu techniki policyjnej, napraw i usług serwisowych przy określeniu przedmiotu zamówienia i wartości szacunkowej zamówienia,
 • Uczestniczy w pracach komisji przetargowej w zakresie prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na zakup materiałów i sprzętu techniki policyjnej, napraw i usług serwisowych,
 • Przygotowuje dokumentację związaną z realizacją umów oraz koordynuje dostawy materialów i sprzętu techniki policyjnej,
 • Sporządza dokumentację planistyczną, analityczną i sprawozdawczą w zakresie zużycia prowadzonych materiałów techniki policyjnej,
 • Uczestniczy w przygotowaniu projektów rocznego planu zamówień publicznych, planu potrzeb finansowych i materiałowych, w tym szacuje wartość zamówienia.


Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa,

 • Praca przy monitorze ekranowym co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy,

 • Praca przy oświetleniu mieszanym,

 • Zagrożenie korupcją,

 • Zagrożenie związane z przemieszczaniem się ludzi,Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • UWAGA! LIST MOTYWACYJNY, ŻYCIORYS/CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE AKTUALNĄ DATĄ (korespondującą z datą złożenia dokumentów) ORAZ WŁASNORĘCZNIE PODPISANE.

 • Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci/kandydatki , którzy spełnili wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji.

 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze według mnożnika 2,2000 kwoty bazowej (Wynagrodzenie zasadnicze członka korpusu służby cywilnej jest ustalane z zastosowaniem podanego mnożnika kwoty bazowej . Kwotę bazową określa ustawa budżetowa na dany rok). Dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracyWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
: powyżej 1,5 roku w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Dobra znajomość ustaw: Prawo Zamówień Publicznych, o finansach publicznych w zakresie zasad gospodarowania środkami publicznymi, ogólna znajomość ustawy o rachunkowości
 • Umiejętność: stosowania prawa, pracy w zespole, obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • Komunikatywność,
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego z przeszkolenia w zakresie zamówień publicznych

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-06-09
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Sekcja ds. Doboru
  Wydział Kadr
  Komenda Stołeczna Policji
  Aleja Solidarności 126,
  01-195 Warszawa;
  bezpośrednio bądź za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „Oferta pracy WZ-10/V/23

  W formie elektronicznej poprzez:
  1)Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) lub
  2)pocztę elektroniczną na adres email:dobor@ksp.policja.gov.pl

  Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  30/05/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi