Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/05/2020.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw kontroli w Wydziale Kontroli Bezpieczeństwa Produktów

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie
ul. Sienkiewicza 3
00-015 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestniczenie w przeprowadzaniu kontroli zgodnie z ustaloną tematyką i zasadami określonymi w odpowiednich przepisach regulujących tryb postępowania organów Inspekcji Handlowej
 • przygotowywanie dokumentacji kontrolnej w celu przedstawienia ustalonego stanu faktycznego
 • opracowywanie na podstawie ustaleń kontroli projektów wystąpień i pism pokontrolnych oraz innych pism związanych z kontrolą


Warunki pracy

Praca w terenie wymagająca wyjazdów służbowych na terenie województwa mazowieckiego połączona z pracą biurową.
Stres związany z kontrolą przedsiębiorców.
Praca z wykorzystaniem komputera stacjonarnego lub przenośnego, kserokopiarki oraz innych urządzeń biurowych wymagająca przemieszczania się na terenie województwa mazowieckiego.
Brak dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2 800,- zł.

Wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą i własnoręcznym podpisem.
Oferty przesłane drogą elektroniczną nie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub faksem lub otrzymane po terminie (liczy się data wpływu oferty do Urzędu) oraz nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych do zatrudnienia zostaną zniszczone.

Kandydaci spełniający wymagania zawarte w ogłoszeniu zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej o terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego a w przypadku nieposiadania e-maila telefonicznie. Nie otrzymanie takiego zaproszenia oznacza niezakwalifikowanie do dalszego etapu rekrutacji.
Dodatkowe informacje w kwestii naboru można uzyskać pod numerem tel. 22 826-12-19
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców - (rozdział 5)
 • znajomość przepisów rozporządzenia z dnia 4 sierpnia 2009 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracowników Inspekcji Handlowej oraz trybu jej wydawania i wymiany, oraz wzorów protokołu kontroli, protokołu oględzin i protokołu rozprawy
 • znajomość przepisów rozporządzenia z dnia 10 maja 2012 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej
 • rzetelność i terminowość
 • komunikatywność
 • dyspozycyjność
 • obsługa komputera (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność rozumienia przepisów prawa i zastosowania ich w praktyce
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-27
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  22/09/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry