Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor ochrony zabytków do spraw zabytków nieruchomych w Wydziale Zabytków Warszawy Lewobrzeżnej

00-373 Warszawa ul. Nowy Świat 18/20

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi postępowania w sprawach prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, oraz badań przy obiektach zabytkowych i obszarach objętych ochroną konserwatorską w celu przygotowania postanowień, decyzji, wytycznych i zaleceń.
 • Przygotowuje opinie i uzgodnienia w celu realizacji przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy Prawo budowlane.
 • Prowadzi inspekcję obiektów, w których prowadzone są prace konserwatorskie i rewaloryzacyjne, w celu stwierdzenia zgodności tych prac z dokumentacją i pozwoleniami. Dokonuje odbioru robót budowlanych i prac konserwatorskich.
 • Prowadzi terenową inspekcję zabytków w celu sprawdzenia stanu ich zachowania, sposobu użytkowania, stanu prawno-własnościowego.
 • Współpracuje z innymi wydziałami urzędu w zakresie prowadzonych spraw.
 • Przygotowuje wnioski dotyczące problematyki ochrony zabytków, w celu uwzględnienia ich w studiach uwarunkowań i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
 • Współuczestniczy w tworzeniu opracowań i raportów, w celu monitorowania obiektów nieruchomych oraz dostarczania aktualnych informacji w zakresie realizowanych zadań.


Warunki pracy


 • praca biurowa,

 • praca w siedzibie urzędu i w terenie,

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)

 • zagrożenie korupcją,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,

 • brak oznaczeń dla osób niewidomych, pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,

 • bariery architektoniczne: w budynku głównym jest zainstalowana winda do III piętra; jest podjazd do wejścia głównego dla wózków;ograniczeniem są wewnętrzne drzwi wejściowe, które nie otwierają się automatycznie; weryfikacja poprzez kartę magnetyczną, drzwi masywne, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemymInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu: architektura, budownictwo, historia sztuki, konserwatorstwo lub ochrona dóbr kultury, ochrona zabytków, gospodarka przestrzenna

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz z aktami wykonawczymi.
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane.
 • Znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 • Znajomość ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami.
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Znajomość ustawy o opłacie skarbowej.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Umiejętność skutecznej komunikacji.
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych oraz oprogramowania pakietu MS Office.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2024-03-04
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  KANCELARIA
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
  ul. Nowy Świat 18/20
  00-373 Warszawa

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  03/03/2024
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi