Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. BHP w Biurze Obsługi Ministerstwa

00-513 Warszawa ul. Nowogrodzka 1/3/5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi i dokumentuje kontrole warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bhp, sporządza okresowe analizy stanu bhp w celu informowania pracodawcy o stanie bhp w zakładzie pracy, w tym informowania o występujących zagrożeniach i ryzykach oraz przedstawiania propozycji przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych służących eliminacji tych zagrożeń i poprawie warunków pracy.
 • Prowadzi szkolenia wstępne – instruktaż ogólny w zakresie bhp dla nowo zatrudnionych pracowników, stażystów, praktykantów oraz wolontariuszy.
 • Bierze udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, monitorowaniu oraz nanoszeniu zmian w kartach analiz ryzyka.
 • Prowadzi rejestry i dokumentację z zakresu spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Bierze udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących planowanych prac modernizacyjnych, remontowych i inwestycyjnych oraz udział w przekazywaniu do użytkowania przebudowanych (remontowanych) obiektów albo ich części oraz urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników.
 • Prowadzi sprawy związane z rozliczeniem kosztów zakupu okularów korygujących wzrok.
 • Ustala okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy, wypadków traktowanych na równi z wypadkami przy pracy, w drodze do pracy oraz w drodze z pracy.


Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3 budynków połączonych ze sobą funkcjonalnie, oznaczonych jako A, B i C. Bud. A i C są dostępne i dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych i posiadają: wejście do bud. na poziomie chodnika zewn., wejście do obiektu odbywa się bez żadnych barier; automatyczne drzwi wejściowe ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym, które oznaczono kontrastowymi wzorami ułatwiającymi rozpoznanie ich przez osoby słabowidzące; na korytarzach posadzkę z wyraźnym, kontrastowym wzorem ułatwiającym rozpoznanie ciągów komunikacyjnych oraz okładzinę schodów z ryflowaniem każdego stopnia schodowego; oznakowanie bud. w sposób ułatwiający jego użytkowanie przez osoby słabowidzące oraz numerację pokoi dost. dla potrzeb osób słabowidzących; odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiającą poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wew. o odpowiedniej szerokości; 2 windy, które są w pełni dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone m. in. w: szerokie wejścia, głosowy system powiadamiający o aktualnym przystanku, oznakowanie umożliwiające użytkowanie przez osoby niewidome i słabowidzące oraz platformę transportową, która umożliwia wjazd osobie na wózku inwalidzkim; łazienki dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Bud. B jest częściowo dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych: winda ułatwiająca poruszanie się, łazienka dost. dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję bud. utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. Utrudniona jest komunikacja pomiędzy bud. B a bud. A i C, wynikająca z różnicy poziomów (czterostopniowy bieg schodowy).Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/Oswiadczenie-dla-potrzeb-naborow

 • Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

 • Do ofert składanych mailowo należy dołączyć zeskanowane własnoręcznie podpisane oświadczenia.

 • Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni.

 • W przypadku kandydatów, którzy uzyskali wykształcenie wyższe w uczelni zagranicznej należy dołączyć kopię
  dyplomu ukończenia studiów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego oraz
  pisemną informację z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej o dyplomie wydanym przez zagraniczną uczelnię.

 • W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski
  dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 • Spełnienie wymagania w zakresie długości doświadczenia zawodowego należy udokumentować kopiami dokumentów
  jednoznacznie potwierdzającymi zamknięty okres świadczenia pracy (m. in. kopiami świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń potwierdzających świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych lub
  wolontariatu/staży/praktyk). Umowy o pracę, umowy cywilnoprawne nie są dokumentami potwierdzającymi okresy doświadczenia zawodowego.

 • Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie
  dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane
  oświadczenia.

 • W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.

 • Oferty można składać w godzinach pracy Urzędu (8:15-16:15).

 • Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie z osobami, które spełniają
  wymagania formalne.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo wyższe i studia podyplomowe w zakresie bhp

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
w służbie bhp

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Aktualne szkolenie okresowe pracowników służb bhp
 • Znajomość przepisów regulujących obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność współpracy
 • Rzetelność
 • Komunikatywność
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
  • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie aktualnego szkolenia okresowego pracowników służb bhp
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
  Dokumenty należy złożyć do: 2024-06-13
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa

  Aplikację można złożyć:
  • przez Internet za pomocą ePUAP
  • mailowo na adres: rekrutacja@mrips.gov.pl
  • osobiście w siedzibie urzędu
  • przesłać pocztą
  z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym, temacie maila, na kopercie: BOM-4
  (o ważności aplikacji decyduje data wpływu do MRPiPS)

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  04/06/2024
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi